پایان نامه مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار


دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان:

مقایسه طرحواره ­های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

استاد راهنما:

دکتر محمد نریمانی

دکتر مسعود گنجی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12

افسردگی……………………………………………………………………………………………………………….. 12

تاریخچه افسردگی……………………………………………………………………………………………………. 12

اختلال افسردگی اساسی…………………………………………………………………………………………….. 13

شیوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی…………………………………………………………………………… 17

عوامل زیست شناختی……………………………………………………………………………………………….. 17

عوامل نوروشیمیایی…………………………………………………………………………………………………… 18

عوامل روان­پویشی……………………………………………………………………………………………………. 19

عوامل یادگیری………………………………………………………………………………………………………… 20

نظری­های افسردگی………………………………………………………………………………………………….. 20

نظریه شناختی…………………………………………………………………………………………………………. 20

نظریه اصالت وجودی……………………………………………………………………………………………….. 21

عوامل شخصیتی………………………………………………………………………………………………………. 22

مدل رفتاری لوینسون………………………………………………………………………………………………… 23

مدل خویشتن داری رم………………………………………………………………………………………………. 24

مدل شناختی بالینی بک……………………………………………………………………………………………… 25

نظریه شیکه تداعی……………………………………………………………………………………………………. 29

مدل دزماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………. 32

مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش………………………………………………………………………………. 33

مدل سبک­های پاسخی به افسردگی………………………………………………………………………………. 34

مدل شناختی جدید بک از افسردگی……………………………………………………………………………… 35

مدل زیرسیستم­های شناختی متعامل……………………………………………………………………………….. 37

اختلال اضطراب فراگیر……………………………………………………………………………………………… 43

سیر اختلال اضطراب فراگیر در DSM…………………………………………………………………………. 43

سیر و پیش آگهی…………………………………………………………………………………………………….. 45

نظریه­های شناختی GAD………………………………………………………………………………………….. 47

نظریه­ی بک……………………………………………………………………………………………………………. 47

نظریه­ی بارلو…………………………………………………………………………………………………………… 51

نظریه­ی بورکووک…………………………………………………………………………………………………….. 56

نظریه­ی ولز…………………………………………………………………………………………………………….. 60

اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………………………………………… 66

تاریخچه و تول خودشیفتگی……………………………………………………………………………………….. 66

خودشیفتگی……………………………………………………………………………………………………………. 68

شیوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 69

توصیف­های اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………………………… 70

انواع شخصیت خودشیفته…………………………………………………………………………………………… 72

نوع بزرگ منش……………………………………………………………………………………………………….. 73

نوع آسیب پذیر……………………………………………………………………………………………………….. 74

روی­آوردهای مختلف اختلال شخصیت خودشیفته……………………………………………………………. 76

روان­پویشی…………………………………………………………………………………………………………….. 76

زیستی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. 77

شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………………………….. 77

بین فردی………………………………………………………………………………………………………………. 79

طرحواره­های ناسازگار اولیه………………………………………………………………………………………… 80

نظریه یانگ…………………………………………………………………………………………………………….. 80

طرحواره­های حوزه­ی بریدگی و طرد…………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی رهاشدگی / بی ثباتی………………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی بی اعتمادی / بدرفتاری……………………………………………………………………………….. 83

طرحواره­ی محرومیت هیجانی……………………………………………………………………………………… 83

طرحواره­ی نقص / شرم……………………………………………………………………………………………. 84

طرحواره­ی انزوای اجتماعی / بیگانگی…………………………………………………………………………… 84

طرحواره­ها­ی حوزه خودگردانی و عملکرد مختل …………………………………………………………….. 84

طرحواره­ی وابستگی/ بی کفایتی…………………………………………………………………………………… 84

طرحواره­ی آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری…………………………………………………………….. 85

طرحواره­ی خود تول نیافته / گرفتار………………………………………………………………………………. 85

طرحواره­ی شکست…………………………………………………………………………………………………… 85

طرحواره­ها­ی حوزه محدودیت­های مختل ………………………………………………………………………. 85

طرحواره­ی استحقاق / بزرگ منشی………………………………………………………………………………. 86

طرحواره­ی خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….. 86

طرحواره­­های حوزه دیگر جهت­مندی…………………………………………………………………………….. 86

طرحواره­ی اطاعت……………………………………………………………………………………………………. 87

طرحواره­ی ایثار……………………………………………………………………………………………………….. 87

طرحواره­­های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری…………………………………………………… 87

طرحواره­ی بازداری هیجانی………………………………………………………………………………………… 88

طرحواره­ی معیارهای سختگیرانه و عیب جویی افراطی………………………………………………………. 88

پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 92

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 92

تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………… 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 94

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 96

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 96

حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 96

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 96

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه­ی یانگ…………………………………………………….. 96

پرسشنامه شخصیت خودشیفته……………………………………………………………………………………… 97

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………… 98

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………… 98

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 100

الف- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….. 100

ب- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………. 102

ج- بخش استنباطی (یافته های مربوط به فرضیه ها)………………………………………………………… 104

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 110

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………… 115

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………… 115

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 117

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 118

فهرست جداول

جدول 2-1 : ملاک های تشخیصی دوره افسردگی اساسی براساس DSM-IV-TR……………….. 15

جدول2-2 : اجزا نظریه شناختی در اختلال افسردگی اساسی………………………………………………. 21

جدول2-3: تفاوت های بین معنا و مضمون در GAD……………………………………………………… 42

جدول2-4: ملاک­های تشخیصی GAD ……………………………………………………………………… 45

جدول2-5 : فراوانی علایم شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به GAD………………………………. 50

جدول2- 6: ویژگیهای سبک پردازش فراشناختی و عینی در S-REF………………………………….. 62

جدول 2-7 : مقایسه اختلال و سبک شخصیت خودشیفته…………………………………………………… 71

جدول 2-8: ویژگی­های اختلال شخصیت خودشیفته………………………………………………………… 72

جدول 2-9: روی آوردهای مختلف به خود شیفته…………………………………………………………….. 79

جدول 2-10: تفاوت بین طرح واره های شرطی و غیرشرطی……………………………………………… 82

جدول2-11: معرفی طرحواره های چهار ذهنیت کودکانه……………………………………………………. 90

جدول 2-12: ذهنیت های مقابله ای ناسازگار………………………………………………………………….. 91

جدول 2-13: ذهنیت های والد ناکارآمد…………………………………………………………………………. 91

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت در سه گروه مورد مطالعه……………………… 100

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل در سه گروه مورد مطالعه…………………………. 100

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات در سه گروه مورد مطالعه…………………. 101

جدول4-4: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های شخصیت خودشیفته در سه گروه………………… 102

جدول4-5: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه………. 103

جدول 4-6: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته ……… 104

جدول 4-7: نتایج آزمون لوین برای مولفه های شخصیت خودشیفته در سه گروه……………………. 105

جدول 4-8: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته……… 106

جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه    107

جدول 4-10: نتایج آزمون لوین برای مولفه های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه……….. 108

جدول 4-11: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه   109

جدول 4-12: مقایسه­ی طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه با استفاده از آزمون LSD………. 110

فهرست شکل­ها

شکل2-1: نظریه طرحواره‌ها از اختلالات هیجانی……………………………………………………………… 26

شکل2-2: حلقه معیوب بر پایه رابطه متقابل بین تفسیرهای منفی از تجارب و خلق افسرده…………. 32

شکل2-3: فعال سازی شیوه فقدان اولیه در افسردگی………………………………………………………… 36

شکل2-4: پیکربندی قفل درونی افسرده ساز در دیدگاه زیرسیستم های شناختی متعامل………………………   40

شکل2-5: فرایند بیمناکی اضطراب برانگیز………………………………………………………………………. 52

شکل2-6: مدل شکل گیری آسیب پذیری در برابر اضطراب………………………………………………… 54

شکل2-7: مدل آسیب پذیری GAD……………………………………………………………………………. 55

شکل2- 8 : مدل فراشناختی GAD……………………………………………………………………………… 64

شکل2-9 : شکل بندی مشکل بیمار GAD در قالب مدل فراشناختی……………………………………… 65

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید