پایان نامه مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات (1368-1384)

فهرست مطالب:

 مقدمه………………………………….. 1

فصل اول: کلیات، مفهوم شناسی، عناصر هویت ملی

1-1 کلیات……………………………………. 3

1-1-1 بیان مسأله………………………………….. 3

1-1-2 سؤال های تحقیق…………………………………… 4

1-1-3 پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………… 4

1-1-4 محدوده تحقیق…………………………………… 7

1-1-5  فرضیه ها…………………………………. 7

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………… 8

1-1-7 روش تحقیق…………………………………… 8

1-1-8 مفاهیم تحقیق…………………………………… 10

1-1-9 سازماندهی تحقیق…………………………………… 11

1-2 مفهوم شناسی…………………………………… 11

1-2-1 ملت……………………………………. 11

1-2-2 ملیت……………………………………. 13

1-2-3  فرآیند ملت سازی…………………………………… 14

1-2-4 همانندسازی…………………………………… 18

1-2-5  تکثر گرایی………………………………….. 19

1-2-6   هویت ملی…………………………………… 19

1-2-7 ناسیونالیسم…………………………………… 21

1-2-7-1 انواع ناسیونالیسم…………………………………… 22

1-2-8 سیاست قومی…………………………………… 23

1-3  عناصر هویت ملی…………………………………… 24

1-3-1دین و مذهب……………………………………. 25

1-3-2 زبان………………………………….. 26

1-3-3 جغرافیا یا سرزمین…………………………………… 27

1-3-4  فرهنگ (رسوم ملی،آیین ها،اسطوره ها،هنر)………………… 28

1-3-5  تاریخ و سرنوشت مشترک…………………………………….. 29

1-3-6 بستگی های مشترک اقتصادی…………………………………… 30

1-3-7 میراث سیاسی مشترک (دولت)…………………………………. 31

1-3-8  اراده جمعی داوطلبانه………………………………….. 32

فصل دوم: ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی با تمرکز بر بعد از انقلاب اسلامی 1979

2-1 مقدمه………………………………….. 34

2-2 تاریخ سیاست های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی……………… 34

2-3بررسی سیاست های ملت سازی بعد از انقلاب اسلامی 1979…………… 36

2-3-1 رویکرد امت مدارانه (الگوی آرمان گرایانه)…………………………………. 36

2-3-2رویکردتلفیقی…………………………………… 36

2-3-3 رویکرد وحدت در کثرت……………………………………. 37

2-3-4 دوران سیاست جنگی…………………………………… 42

2-4 نتیجه گیری…………………………………… 46

فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)

3-1مقدمه…………………………………… 48

3-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان………………………………….. 48

3-3  تنوع قومی در ایران و علل آن………………………………….. 52

3-4  علل گونا گونی قومی در ایران………………………………….. 53

3-4-1زبان………………………………….. 55

3-4-2 دین…………………………………… 56

3-4-3موقعیت جغرافیایی ؛ اقوام مهاجر و کوچ نشین………………………. 57

3-4-4 برنامه های نوسازی (نفوذ فرهنگ غرب)…………………………….. 58

3-5 ایران: موزاییک اقوام………………………………….. 58

3-5-1 قوم آذری…………………………………… 65

3-5-2 قوم کرد………………………………….. 67

3-5-3 قوم عرب……………………………………. 70

3-5-4 قوم بلوچ…………………………………… 72

3-5-5 قوم ترکمن…………………………………… 75

3-5-6 قوم لر………………………………….. 78

3-6 نتیجه گیری…………………………………… 80

فصل چهارم: سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران (1384- 1367)

4-1 مقدمه………………………………….. 82

4-2 دوره سازندگی…………………………………… 82

4-2-1 تأکید بر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ای………. 82

4-2-2تشدید تمرکز گرایی در ساختار سیاسی کشور…………. 86

4-2-3  مصوبه­های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره سازندگی………….87

4-2-4 دیدگاه های رئیس دولت سازندگی………………………….. 88

4-2-5 برنامه ها و اهداف طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران(1376-1368)………91

4-2-6 نتایج و عملکرد دولت سازندگی…………………………………… 94

4-2-7 جمع بندی اقدامات دوره سازندگی در جهت تدوین سیاست ملت سازی (1376- 1368)……100

4-3  دوره اصلاحات (1384-1376)…………………………………. 103

4-3-1 دیدگاه  رئیس دولت اصلاحات در زمینه ملت سازی……………. 103

4-3-2 اولویت یافتن مسایل فرهنگی و سیاسی (اهداف و برنامه های طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران)……107

4-3-3 تمرکز زدایی اداری، برنامه ریزی…………………………………… 111

4-3-4 تغییر نگرش در مبانی هویت ملی و وفاق اجتماعی ( تغییر در مبانی ملت سازی)……..113

4-3-5 عملکرد و نتایج دولت اصلاحات(1384-1376)……………………. 115

فصل پنجم :  نتیجه گیری

5-1 وجوه تفاوت در دو الگوی ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران…….. 124

5-2 وجوه تشابه در سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات………126

فهرست منابع…………………………………..131

منابع فارسی…………………………………… 131

منابع لاتین…………………………………… 136

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید