پایان نامه مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

موضوع :

مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی 14 -10 سال شهرستان بیرجند در سال 1391

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حسین یحیی زاده

استاد مشاور :

سرکار خانم دکتر طلعت الهیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده 

زمینه و هدف: کودک آزاری رفتاری است که کودک مورد انواع آزارهای جسمی، جنسی، بی توجهی و سوء رفتارهای عاطفی قرار می گیرد و پیامدها و مشکلات متعددی را ایجاد می نماید. این مشکلات می تواند از کودکی تا بزرگسالی ادامه داشته باشد و زندگی فرد و کیفیت آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال بررسی مقایس های سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و کودکان عادی شهر بیرجند و عوامل موثر بر آن می باشد.

روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع علّی – مقایسه ای می باشد.کلیه کودکان 14-10 سال آزاردیده جسمی یا مسامحه و غفلت که کودک آزاری آنها به اورژانس اجتماعی گزارش شده و مورد تایید قرار گرفته اند (80 نفر)، و 80 نفر از کودکان عادی در همان محدوده سنی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و کیفیت زندگی توسط پژوهشگر به صورت مصاحبه ای تکمیل شد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از روش های آماری ، T مستقل و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته‌ها: در این مطالعه 80 نفر کودک آزار دیده و 80 نفر کودک عادی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی در کل و در ابعاد مختلف در کودکان آزاردیده نسبت به کودکان عادی به طور معنی داری بیشتر بود. میانگین نمرات از 10 تا 33/30 بیانگر سطح کیفیت زندگی بالا از 33/40 تا 66/70 سطح کیفیت زندگی متوسط و از 66/80 تا 100 سطح کیفیت زندگی پایین می باشد . به عبارت دیگر سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده در کل و در ابعاد مختلف پایین تر از سطح کیفیت زندگی کودکان عادی بود

نتیجه‌گیری: در این پژوهش  تحصیلات پدر و مادر،  شغل پدر ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی والدین ، طلاق والدین ، اعتیاد والدین و سابقه مصرف داروهای اعصاب و روان عوامل موثر در کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و عادی به شمار می روند اما  کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و عادی از حیث رتبه تولد کودک در خانواده ، سن پدر و مادر و شغل مادر تفاوت معنا داری نداشت .

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، کودکان آزاردیده، کودکان عادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

1- عنوان………………………………………………………………………………………………. 1

2-به نام خدا………………………………………………………………………………………….. 2

3-تقدیم…………………………………………………………………………………………………….. 3

4-تقدیر………………………………………………………………………………………………. 4

5-چکیده……………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 13

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………. 15

1-3- انگیزه پژوهشگر…………………………………………………………………………….. 17

1-4- هدف پژوهش ……………………………………………………………………… 19

1-4-1- هدف کلی ………………………………………………………………………. 19

1-4-2- اهداف فرعی …………………………………………………………………………… 19

1-5- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………. 20

1-6- فایده پژوهش…………………………………………………………………………. 22

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………… 24

2-2- تاریخچه موضوع در ایران و جهان …………………………………………….. 24

2- 3 کودک آزاری……………………………………………………………………………….. 26

2-4- انواع کودک آزاری ……………………………………………………………. 28

2-4-1- کودک آزاری جسمی ……………………………………………………….. 29

2-4-2- کودک آزاری جنسی ………………………………………………………. 29

2-4-3- کودک آزاری هیجانی یا عاطفی ………………………………………. 30

2-4-4- غفلت و بی‌توجهی ………………………………………………………………… 31

2-5- همه‌گیرشناسی …………………………………………………………………. 31

2-6-  علائم کودک آزاری ……………………………………………………………….. 33

2-6-1- علائم هشداردهنده  آزار جنسی ……………………………………….. 33

2-6-2- علائم هشداردهنده آزار جسمی …………………………………………….. 33

2-6-3- علائم هشداردهنده آزار عاطفی ………………………………………………… 34

2-6-4- علائم هشداردهنده آزار غفلت …………………………………………….. 34

2-7- علل کودک آزاری ……………………………………………………………… 34

2-7-1- علل زیستی …………………………………………………………………………… 34

2-7-2- علل اجتماعی ……………………………………………………………………………. 37

2-7-3- علل اقتصادی ……………………………………………………………………… 39

2-7-4- علل آسیب‌شناختی …………………………………………………………. 40

2-8- مبانی نظری در زمینه کودک آزاری …………………………….. 46

2-8-1- الگوی روان‌پزشکی ………………………………………………… 46

2-8-2- الگوی جامعه‌شناختی ……………………………………………… 46

2-8-3- الگوی تعاملی ………………………………………………………………… 47

2-9- پیامدهای آزاردیدگی ……………………………………………… 50

2-10- کیفیت زندگی ……………………………………………………… 57

2-11- الگوهای کیفیت زندگی …………………………………………….. 59

2-11-1- الگوی کارکرد انطباقی ………………………………….. 60

2-11-2- الگوی رضایت از زندگی ………………………………………… 60

2-12- اصول کیفیت زندگی  ………………………………………… 61

2-13- مؤلفه‌های کیفیت زندگی …………………………………………….. 63

2-14- مبانی نظری در مورد کیفیت زندگی ……………………….. 64

2-14-1- نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون …………………………………. 64

2-14-2- نظریه سلسله مراتب نیازها ………………………………………. 66

2-14-3- نظریه سیستمی………………………………………………………… 67

2-15- کیفیت زندگی از دیدگاه اسلام ………………………………………… 67

2- 16- مروری بر پژوهش‌های انجام شده …………………………………….. 68

2-17- چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………… 70

2-18- سوالات پژوهش ………………………………………………………. 72

2-19- فرضیات پژوهش …………………………………………………………….. 73

2-20- الگوی نظری پژوهش ………………………………………………………………… 74

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………… 76

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………. 76

3-3- جمعیت آماری…………………………………………………… 78

3-4-  روش نمونه‌گیری…………………………………………………………. 79

3-5-  حجم نمونه …………………………………………………………………… 79

3-6- واحد پژوهش ……………………………………………………. 79

3-7- ابزار پژوهش و اعتبار و روایی …………………………………………… 79

3-8-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………… 81

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………. 82

3-10-  تعریف مفاهیم………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 88

4-2- جداول توصیفی …………………………………………………………………….. 88

4-2- جداول تحلیلی……………………………………………………………………… 88

4-3- محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………… 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………….. 116

5-2- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………… 116

5-2-1- نتایج توصیفی …………………………………………………….. 116

5-2-2 نتایج تحلیلی…………………………………………………………. 117

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………….. 121

5-4- نقش مددکار اجتماعی………………………………………………………………….. 129

5-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی……………………….. 131

منابع…………………………………………………………………………………… 133

ضمائم……………………………………………. 153

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید