پایان نامه مقایسه روش¬های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری

گرایش ژئودزی

عنوان

مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

استاد راهنما :

دکتر بهزاد وثوقی

اسفند ماه  1393

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول   مقدمه

1-1  معرفی موضوع تحقیق.. 2

1-2  مروری بر مطالعات انجام شده.. 4

1-3   اهداف تحقیق.. 6

1-4  معرفی فصل­های بعدی.. 9

فصل دوم   روش­های سرشکنی مشاهدات در شبکه­های ژئودزی.. 10

2-1  مبانی سرشکنی.. 10

2-1-1  خاصیت نا اریبی.. 11

2-1-2  خاصیت کمترین واریانس.. 11

2-1-3  خاصیت بیشترین درست نمایی.. 12

2-2  سرشکنی به روش کمترین مربعات.. 12

2-2-1  کمترین مربعات وزندار ( )   14

2-2-2  کمترین مربعات (  ).. 15

2-2-3  خصوصیات روش کمترین مربعات.. 16

2-3  تعریف دیتوم.. 16

2-3-1  حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود در معادلات.. 18

2-3-2  سرشکنی آزاد (سرشکنی با قیود داخلی).. 19

2-4  آزمون­های آماری.. 21

2-5  آزمون­های بعد از سرشکنی.. 24

2-5-1  آزمون فاکتور واریانس ثانویه.. 24

2-5-2  آزمون باقیمانده­های استاندارد شده.. 27

2-6  معیارهای طراحی شبکه­های کنترل جابه­جایی.. 28

2-6-1  معیارهای دقت.. 29

2-6-1-1  معیارهای عمومی ( کلی) دقت.. 29

2-6-1-2  معیارهای منطقه­ای (محلی) دقت.. 29

2-6-1-2-1  بیضی خطای مطلق.. 30

2-6-1-2-2  بیضی خطای نسبی.. 31

2-6-2  معیارهای اعتمادپذیری.. 31

2-6-2-1  اعتمادپذیری داخلی.. 31

2-6-2-2  اعتمادپذیری خارجی.. 32

2-6-3  معیار هزینه.. 34

2-6-4  معیار حساسیت شبکه.. 34

فصل سوم   روش­های تعیین میدان جابجایی در شبکه های کنترل جابجایی

3-1  شبکه­های کنترل جابجایی.. 36

3-2  روش تست ثبات کلی شبکه.. 38

3-3  روش مینیمم کردن نرم اول.. 45

3-4  روش آنالیز زیرشبکه.. 50

3-4-1  آنالیز زیرشبکه با روش تست ثبات کلی.. 52

3-4-2  آنالیز زیرشبکه با روش مینمیم­کردن نرم اول.. 52

فصل چهارم   معرفی داده­های شبیه سازی شده و واقعی از یک شبکه کنترل جابجایی

4-1  داده­های شبیه­سازی شده.. 54

4-2  داده­های واقعی مورد استفاده در این تحقیق.. 55

4-2-1  آماده­سازی دستگاه­ها برای عملیات صحرایی.. 58

4-2-2  دریافت و ثبت داده­ها.. 58

4-2-3  فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک.. 59

4-2-4  پردازش مشاهدات GPS. 59

فصل پنجم   نتایج عددی و مقایسه روش­های تعیین میدان جابجایی

5-1  شبکه کنترل جابجایی شبیه سازی شده.. 62

5-1-1  شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 63

5-1-1-1   نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 68

5-1-1-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 69

5-1-1-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 71

5-1-2  شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 72

5-1-2-1 نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 73

5-1-2-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 75

5-1-2-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 76

5-1-3  شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 77

5-1-3-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 79

5-1-3-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 80

5-1-3-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 82

5-1-4  شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 83

5-1-4-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 85

5-1-4-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 86

5-1-4-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 87

5-2  شبکه کنترل جابجایی واقعی.. 89

5-2-1  نتایج بدست آمده برای روش­های تست ثبات کلی و نرم اول   89

5-2-2  نتایج بدست آمده برای روش آنالیز زیرشبکه.. 90

5-2-3  تعیین میزان جابجایی نقاط ناپایدار.. 96

فصل ششم   نتیجه­گیری و پیشنهادات

6-1  خلاصه و نتیجه­گیری.. 99

6-2  پیشنهادات.. 100

فهرست مراجع.. 101

پیوست­ها.. 104

فهرست جداول

جدول 2-1 حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطای بردار جابه­جایی نقاط   35

جدول 4-1 حداکثر تنظیمات پارامترهای پردازش مشاهدات در نرم­افزار LGO   60

جدول 5-1 مختصات نقاط شبکه شبیه سازی شده.. 64

جدول 5-2  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی اول.. 67

جدول 5-3  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی دوم.. 67

جدول 5-4  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی سوم.. 67

جدول 5-5  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 68

جدول 5-6  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 70

جدول 5-7  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 71

جدول 5-8  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 74

جدول 5-9  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 75

جدول 5-10 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 76

جدول 5-11 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 79

جدول 5-12 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 81

جدول 5-13 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 82

جدول 5-14 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 85

جدول 5-15 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 86

جدول 5-16 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 88

جدول 5-17  نتایج حاصل از دو روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول   90

جدول 5-18 نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه اول.. 95

جدول 5-19  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه دوم.. 95

جدول 5-20  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه سوم.. 95

جدول 5-21  جابجایی محاسبه شده برای نقاط ناپایدار.. 96

جدول 5-22  جابجایی نقاط ناپایدار در جهت شمال، شرق و قائم.. 97

جدول 5-23  ابعاد بیضی خطا نقاط ناپایدار.. 98

فهرست اَشکال

 

شکل 2-1  (a) استفاده از یک برآوردگر دلخواه ، (b) استفاده از برآوردگر کمترین مربعات.. 14

شکل 2-2  خطای نوع اول و دوم در آزمون­های آماری.. 23

شکل 3-1 فلوچارت کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش تست ثبات کلی   44

شکل 3-2 فلوچارت مربوط به الگوریتم کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش مینیمم سازی نرم اول.. 49

شکل 4-1 نمای بالادست سد کبودوال.. 56

شکل 4-2  موقعیت نقاط شبکه میکروژئودزی اطراف سد.. 57

شکل 4-3  موقعیت نمایی از طول­های باز تشکیل داده شده در نرم افزار LGO.. 61

شکل 5-1 شبکه شبیه­سازی متشکل از 8 نقطه (5 نقطه به عنوان نقاط مرجع و 3 نقطه موضوع).. 64

شکل 5-2  زیرشبکه اول متشکل از نقطه موضوع OBJ 1. 65

شکل 5-3  زیرشبکه دوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 2. 66

شکل 5-4  زیرشبکه سوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 3. 66

شکل 5-5  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 69

شکل 5-6  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 70

شکل 5-7  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 72

شکل 5-8  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 74

شکل 5-9  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 76

شکل 5-10  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 77

شکل 5-11  شبکه نامنظم شبیه سازی شده.. 78

شکل 5-12  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 80

شکل 5-13  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 82

شکل 5-14  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های مشخص.. 83

شکل 5-15  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 86

شکل 5-16  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 87

شکل 5-17  نمودار میله­ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجایی­های تصادفی.. 88

شکل 5-18  زیرشبکه اول شامل نقطه KL1 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 92

شکل 5-19  زیرشبکه اول شامل نقطه KL3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 93

شکل 5-20  زیر شبکه سوم شامل نقطه KR3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2. 94

شکل 5-21  بیضی خطای نقاط ناپایدار کشف شده.. 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید