پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد


دانشگاه آزاد اسلامى واحد تاکستان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی پیوسته رشته (مدیریت برنامه ریزی آموزشی)

موضوع:

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین

استاد:

جناب آقای دکتر رضا شعبان نژاد

چکیده                                                                                             1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه                                                                                             3

بیان مسئله                                                                                      5

سئوال مسئله                                                                                  6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      6

متغیرهای تحقیق                                                                              7

فرضیه تحقیق                                                                                   7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی                                                     10

علل رفتار ضد اجتماعی                                                                     12

بررسی دوقلوها                                                                               17

بررسی فرزند خواندگی                                                                      18

اضافه بودن کروموزوم                                                                         19

بد عملکرد فیزیرلوژیائی                                                                      20

مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی                                     22

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی                           27

اختلال سلوکی                                                                                29

نمونه هایی از اختلال سلوکی                                                             30

نوجوان آشفته                                                                                  33

درماندگی آموخته شده                                                                      40

یادگرفتن در ماندگی                                                                          41

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه                                                                           44

حجم نمونه                                                                                    44

روش نمونه گیری                                                                             44

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                                         45

روش تحقیق                                                                                  47

روش آماری مربوط به زمینه                                                               47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم                                                                       49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                         55

پیشنهادات                                                                                   58

محدودیت های پژوهش                                                                   59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی             60

منابع و ماخذ                                                                                 67

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید