پایان نامه مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی¬های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و ع


دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-1هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-3کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-4تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-5مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-4تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………14

2-1-6منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-9تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………18

2-1-13الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25

2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29

2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43

2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47

2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56

2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77

3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86

4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91

4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95

5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102

5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102

5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          

جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………81

جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81

جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82

جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84

جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85

جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88

جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90

جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92

جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93

جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..94

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید