پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )

گرایش بالینی

عنوان :

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

استاد راهنما :

دکتر کورش گودرزی

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2.بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… 9

1-4.هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………. 11

1-5.سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

1-6.فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. 12

1-7-1.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 12

1-7-2.تحریف شناختی………………………………………………………………………………………… 12

1-7-3.طرحواره هیجانی……………………………………………………………………………………….. 13

1-8.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری………………………………………………………………………………….. 15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن………………………………………………………………………………… 15

2-2-1.تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3.علل میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4.انواع میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ………………………………………………………………………….. 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن ……………………………………………………………………………… 19

2-2-5.پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-6.تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن………………………………………………………………………… 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن…………………………………………………………………………… 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن………………………………………………………………. 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن……………………………………………………………………. 26

2-2-11.دوپامین در میگرن……………………………………………………………………………………. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن……………………………………………………………….. 27

2-2-13.یافته های بالینی……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک…………………………………………………………….. 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار……………………………………………………………………………. 28

2-2-16.درمان میگرن…………………………………………………………………………………………… 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن……………………………………………………………………………… 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ………………………………………………………………………………………. 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی……………………………………………………………………………………… 34

2-2-20.سبک زندگی…………………………………………………………………………………………… 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن…………………………………………………………………… 34

2-3. ادبیات و گستره ی نظری تحریف های شناختی………………………………………………………… 35

2-3-1.تعریف شناخت‌…………………………………………………………………………………………. 35

2-3-2.روانشناسی شناختی……………………………………………………………………………………. 35

2-3-3.افکار خودآیند…………………………………………………………………………………………… 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت………………………………………………………………. 36

2-3-5.مدلABC الیس…………………………………………………………………………………………. 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری……………………………………………………………………………………. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک……………………………………………………………………………………….. 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است…………………………………………………………… 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی……………………………………. 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی……………………………………………………………………….. 41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس……………………………………………………………. 44

2-4.ادبیات و گستره ی نظری طرحواره های هیجانی………………………………………………………… 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن………………………………………………………………………. 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان………………………………………………………………………….. 53

2-4-3.اجزای هیجان……………………………………………………………………………………………. 54

2-4-4.تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………………………. 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه……………………………………………………………………………. 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه…………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره…………………………………………………………………………. 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها……………………………………………………………………………………. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی………………………………………………………….. 56

2-4-9.ماهیت هیجان……………………………………………………………………………………………. 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان…………………………………………………………………… 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان………………………………………………………………………….. 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی…………………………………………………………………………… 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان…………………………………………………………………………….. 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان…………………………………………………………………………………. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان………………………………………………………………………… 65

2-4-16.نتیجه هیجان……………………………………………………………………………………………. 67

2-4-17.هیجان و سلامت……………………………………………………………………………………… 69

2-4-18.مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………. 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها …………………………………………………………………….. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی………………………………………………………………………………… 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن…………………………………………………………….. 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………….. 75

2-4-23.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 78

2-4-24. مفهوم طرحواره………………………………………………………………………………………. 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………………….. 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ……………………………………………………………… 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی………………………………………………………………. 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها…………………………………………………………………………………. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………. 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ……………………………………………………………………. 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی………………………………………………………………………… 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………………………………………. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………………………………….. 92

2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………….. 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………….. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………………………………………… 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 105

3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 106

3-8.خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………….. 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 129

4-4.خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی………………………………………. 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش………………………………………………………….. 148

5-4.محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………….. 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………. 150

5-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 152

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه بررسی فراوانی انسداد روده ای و عوامل مؤثر بر آن در بیماران با درد شکم
پایان نامه بررسی و معرفی پیشینه اتحادیه اروپا و زمینه های شکل گیری آن
دانلود پایان نامه ارائه چارچوبی برای ارزیابی استراتژی های مختلف کسب تکنولوژی
پایان نامه ارشد استرس شغلی