پایان نامه مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان­ نامه­ کارشناسی ­ارشد روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش­ شناسی

عنوان:

مقایسه بهره­ وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف بر اساس شاخص ­های سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زمانی 1991-2011

استاد راهنما:

دکتر هاجر ستوده

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-1- اهداف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………… 7

1-3-3- اهداف فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-2- بهره­وری علمی……………………………………………………………………………………………… 11

2-1-3- شاخص‌های متداول در محاسبه بهره‌وری علمی……………………………………….. 12

2-1-3-1- شمار انتشارات و استنادات…………………………………………………………………….. 12

2-1-3-2- شمار پژوهشگران…………………………………………………………………………………….. 14

2-1-3-3- زمان………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-4- مدل­های سنجش بهره­وری علمی……………………………………………………………….. 16

2-1-4-1- مدل لوتکا…………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-4-2- مدل پائو……………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-3- مدل شاکلی……………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4-4- مدل پرایس………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-5- جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-1- پژوهش­ها پیرامون تولید علم ایران در سطح پژوهشگران………………………… 26

2-2-2- پژوهش­های پیرامون بهره­وری علمی………………………………………………………….. 29

2-2-2-1- با استفاده از شاخص­های بهره­وری علمی………………………………………………. 29

2-2-2-2- با استفاده از مدل­های بهره­وری علمی…………………………………………………… 32

2-2-3- جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3- پرسش­های اساسی پژوهش………………………………………………………………………………….. 35

2-3- 1- پرسش­های فرعی پژوهش………………………………………………………………………….. 36

2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………… 36

2-4-1-تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………. 36

2-4-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 37

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 40

3-3- جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 40

3-3-1- طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی…………………………………………………………. 41

3-3-2- حوزه­های مورد بررسی…………………………………………………………………………………. 45

3-4- روش و ابزار گردآوری داده……………………………………………………………………………………. 46

3-5- جزئیات مراحل گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………… 46

3-5-1- شناسایی تولیدات علمی ایران…………………………………………………………………….. 46

3-5-2- شناسایی نویسندگان ایرانی…………………………………………………………………………. 46

3-5-3- رده­بندی موضوعی نویسندگان……………………………………………………………………. 48

3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………… 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی……………………………………………………………………………. 53

4-2-1- شمار انتشارات……………………………………………………………………………………………… 53

4-2-2- شمار پژوهشگران…………………………………………………………………………………………. 55

4-2-3- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی……………………………………………… 55

4-2-4- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی……………………………….. 56

4-2-4-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی…………. 56

4-2-5- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……………………………… 59

4-2-5-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی………… 61

4-3- بررسی طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی……………………………………………………… 62

4-3-1- مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه­های آموزشی        64

4-4- بررسی طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی……………………………………………………. 68

4-4-1- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی………. 69

4-4-2- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……… 71

4-5- بررسی نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی………………………………………………………………….. 73

4-5-1- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی…………………….. 73

4-5-2- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی……………………. 75

4-6- بررسی نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی……………………………………………….. 77

4-6-1- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در رده­های موضوعی…………………………………. 77

4-6-2- مقایسه نرخ انتشار بهنجار شده پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی.. 79

4-7- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار………………………………………………. 81

4-8- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده…………………………… 82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2- وضعیت کلی رشته­ها…………………………………………………………………………………………….. 85

5-3- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991- 2011، در رشته­های مختلف چگونه است؟………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5-4- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟………………………………………………………………………………………… 91

5-5- پرسش سوم پژوهش: آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟…………………………………………………………………………… 94

5-6- پرسش چهارم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟………………………………………………………………………………………… 97

5-7- پرسش پنجم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 – 2011، در رشته­های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟…………………………………………………………………………… 99

5-8- پرسش فرعی پژوهش: رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-9- پرسش فرعی پژوهش: رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 – 2012 چگونه است؟………………………………………………………………………………………………………………….. 102

5-10- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………….. 103

5-11- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………. 104

5-12- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده……………………………………………………………. 105

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 106

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 110

پیوست…………………………………………………………………………………………………. 114

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- فراوانی نویسندگان و مقالات……………………………………………………………………………. 18

جدول 3-1- وضعیت تولید علم پژوهشگران در گروه­های با طول حیات علمی متفاوت…. 42

جدول3-2- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین انتشارات و سال در میان پژوهشگران با طول حیات علمی متفاوت   43

جدول 4-1- توزیع انتشارات، پژوهشگران و سرانه انتشار در رده­های موضوعی……………….. 54

جدول 4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی………………………………………………….. 56

جدول 4-3- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف        57

جدول 4-4- رده­های موضوعی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 58

جدول 4-5- گروه­های آموزشی دارای بیشترین و کمترین سرانه انتشار…………………………… 60

جدول 4-6- آزمون ولش برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف  61

جدول 4-7- گروه­های آموزشی دارای سرانه انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول     62

جدول 4-8- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف  65

جدول 4-9- رده­های موضوعی دارای طول حیات علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان- ویتنی     66

جدول 4-10- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف        69

جدول 4- 11- رده­های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی  70

جدول 4-12- آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف  72

جدول 4-13- گروه­های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول     73

جدول 4-14- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف         74

جدول 4-15- رده­های موضوعی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی 75

جدول 4-16- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف 76

جدول 4-17- گروه­های آموزشی دارای نرخ انتشار متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول      76

جدول 4-18- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی مختلف     77

جدول 4-19- رده­های موضوعی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی         78

جدول 4-20- آزمون ولش برای مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در گروه­های آموزشی مختلف        80

جدول 4-21- گروه­های آموزشی دارای نرخ انتشار بهنجارشده متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول  80

جدول 4-22- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار…………………………… 82

جدول 4-23- پژوهشگران ایرانی دارای کمترین و بیشترین نرخ انتشار بهنجارشده……….. 83

جدول 1- سرانه انتشار گروه­های آموزشی مختلف……………………………………………………………. 115

جدول 2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده­ها در هر رده موضوعی         117

جدول 3- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده­ها در هر گروه آموزشی به لحاظ طول حیات علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول 4- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در رده­های موضوعی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………… 120

جدول 5- رده­های موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون  یو-مان-ویتنی       120

جدول 6-  آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال در گروه­های آموزشی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

جدول 7-  گروه­های آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول         122

جدول 8- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار……………………………………………. 123

جدول 9- رتبه­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده………………………… 125

جدول 10- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده­های موضوعی 127

جدول 11- میانگین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک گروه­های آموزشی 128

جدول 12- میانگین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی به تفکیک رده­های موضوعی 130

جدول 13- فراوانی و درصد پژوهشگران ایرانی به تفکیک طول حیات علمی……………….. 130

جدول 14- فراوانی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی 21 سال به تفکیک گروه­های آموزشی     131

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل لوتکا برای فراوانی نویسندگان و مقالات برای جدول 2-1. 19

نمودار 2-2- توزیع تجمعی لگاریتمی شمار تولیدات بر حسب شمار پژوهشگران……………  23

نمودار 3-1- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 8- 14 سال 44

نمودار 3-2- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 15- 21 سال  44

نمودار 4-1- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال…………………. 63

نمودار 4-2- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی 21 سال………………………… 64

نمودار 4-3- طول فعالیت علمی پژوهشگران با طول حیات علمی 15-21 سال   68

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید