پایان نامه مقایسه امید به زندگی در مردان و زنان عادی

ارسال شده در سایت پایان نامه

۱-۷ تعاریف عملیاتی:

۱-۷-۱ اضطراب اجتماعی: نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPIN[1])، بدست می آورند. پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPIN[2])، یک مقیاس خود سنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت ۵ درجه ای درجه بندی می شود. نمرات هر یک از خرده مقیاس ها از طریق جمع نمرات ماده های مربوط به آن خرده مقیاس بدست می آید. (کانور[۳] و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از ملیانی، ۱۳۸۶).

۱-۷-۲ تصور بدنی: نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسشنامه تصور بدنی (MBSRQ  [۴])، بدست آوردند. پرسشنامه تصور بدنی (MBSRQ[5])، یک پرسشنامه خود توصیفی ۴۶ ماده ای است که دارای ۶ خرده مقیاس ارزیابی از وضع ظاهر، گرایش به ظاهر، ارزیابی تناسب، گرایش به تناسب، وزن ذهنی و رضایت از نواحی بدنی می باشد که بر اساس طیف لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شود.

۱-۷-۳ اُمید به زندگی: نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها از پرسشنامه اُمید به زندگی اشنایدر کسب نمودند. یکی دیگر از متغیرهای این تحقیق اُمید به زندگی است که برای سنجش آن، ۲۴ گویه در سطح لیکرت و به صورت ۶ گزینه ای استفاده شده است برای سنجش میزان اُمیدواری از مقیاس گرایش به اُمیدواری بزرگسالان اشنایدر[۶] ([۷]ADHS )، استفاده شده است. نمره اُمید حاصل جمع دو خرده مقیاس راه و انگیزش می باشد. برای سنجش روایی و همنوایی گویه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. که نتایج آزمون روایی با آلفای ۸۳۴/۰ نشان می دهد که روایی گویه ها مربوط به متغیر اُمید به آینده در حد بالایی است.بدست می آورند.

[۱].Social Phobia Inventory

[۲].Social Phobia Inventory

[۳].Connor

[۴].Multidimensional Body – Self Relations Questionnaire

[۶] Eshnider

[۷]. Adults Dispositional Hope Scale

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر
پایان نامه بررسی اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری
دانلود پایان نامه بررسی شایستگی یا خبرگی و وفاداری مشتریان
پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت