پایان نامه مقایسه اضطراب اجتماعی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی


۱-۳ اهداف مشخص تحقیق:

۱-۳-۱ هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر: مقایسه اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و امید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی می باشد.

۱-۳-۲ اهداف فرعی:

۱-مقایسه اضطراب اجتماعی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی.

۲-مقایسه اضطراب اجتماعی در  مردان و زنان عادی.

۳-مقایسه اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی.

۴-مقایسه اُمید به زندگی در مردان و زنان عادی.

۵-مقایسه تصور بدنی  در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی.

۶-مقایسه تصور بدنی در مردان و زنان عادی.

۱-۴ سؤالات تحقیق:

سوال اصلی: آیا بین اضطراب اجتماعی ، تصور بدنی و امید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد؟

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید