پایان نامه مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.) )

گرایش مشاوره

عنوان:

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر ژاله رفاهی

فهرست مطالب:

-1) مقدمه                                                                                                                                   2

1-2) بیان مسئله                                                                                                                               5

1-3) ضرورت و اهمیت                                                                                                                 8

1-4) اهداف تحقیق                                                                                                                       9

1-5) فرضیات تحقیق                                                                                                                   10

1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                             11

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه                                                                                                                                16

2-1-1) ازدواج                                                                                                                          16

2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی                                                                                               18

2-1-3) علل تعارضات زناشویی                                                                                                  22

2-1-4) منابع عمده تعارض                                                                                                         23

2-1-5) مزایای تعارض                                                                                                                28

2-1-6) انواع تعارض                                                                                                                   29

2-1-7) فرآیند تعارضات زناشویی                                                                                              30

2-1-8) فرایند حل تعارض                                                                                                        31

2-2) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس                                                                                      32

2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس                                                       33

2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی                                  34

2-2-3) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم                                                               36

2-2-4) نارضایتی زناشویی                                                                                                          38

2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی                                                                              39

2-2-6) فرآیند درمان تعارضهای زناشویی                                                                                  40

2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی                                                                  41

2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی                                                                             42

2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی                                                                                 50

2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر                                                                 50

2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب                                           51

2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت                                                                               54

2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی                                                                                  54

2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته                                                         59

2-2-9-6) مقایسه نظریه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی                                            60

2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی                                                                                               62

2-3) پیشینه پژوهشی                                                                                                                    66

2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                           66

2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                        68

2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                               71

فصل سوم- روش پژوهش

3-1 ) مقدمه                                                                                                                     73

3-2) طرح پژوهش                                                                                                                      74

3-3) جامعه آماری                                                                                                                      75

3-4) نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                       75

3-5) ابزار اندازه گیری                                                                                                                76

3-6) روش اجرای پژوهش                                                                                                             79

3-7) طرح جلسات                                                                                                                     80

3-8) روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                           84

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه                                                                                                                                85

4-2) توصیف آماری داده ها                                                                                                        85

4-3) یافته های استنباطی فرضیات                                                                                                  95

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات

5 -1) خلاصه تحقیق                                                                                                     107

5-2) محدودیتهای تحقیق                                                                                                        120

5-3) پیشنهادهای تحقیق                                                                                                          121

منابع

فهرست منابع فارسی                                                                                                 123

فهرست منابع انگلیسی                                                                                           128

پیوستها و ضمائم

پرسشنامه تعارضات زناشویی                                                                                                 134

فراوانی پاسخهای 54 سوال توسط 60 پاسخ دهنده                                                                   138

چکیده انگلیسی                                                                                                                       146

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید