پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی


دانشگاه کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی

اساتید راهنما:

دکتر زلیخا قلی زاده

دکتر احمد سهرابی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………. 7

1-4 اهداف موضوع………………………………………………………………………………………. 9

1-5 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-6 متغیرهای اساسی پژوهش………………………………………………………………………….. 9

1-6-1 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم (پیشینه پژوهش)……………………………………………………… 47-11

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 اضطراب……………………………………………………………………………………………. 12

2-3 اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………….. 13

2-3-1 شاخص………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2 ویژگی­ها و اختلال­های همراه……………………………………………………………….. 14

2-3-3 یافته­های آزمایشگاهی………………………………………………………………………… 15

2-3-4 ویژگی­های خاص…………………………………………………………………………….. 15

2-3-5 شیوع…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-6 دوره یا سیر……………………………………………………………………………………… 16

2-3-7 الگوهای خانوادگی……………………………………………………………………………. 16

2-3-8 تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………….. 17

2-4 درمان………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-1 نوروفیدبک……………………………………………………………………………………… 18

2-4-2 بررسی ریتم­های مغزی……………………………………………………………………….. 21

2-4-3 نحوه الکتروگذاری……………………………………………………………………………. 23

2-4-4 قوانین نامگذاری الکترودها…………………………………………………………………… 24

2-4-5 نحوه ثبت سیگنال از الکترودهای نصب شده…………………………………………….. 25

2-4-6 نحوه درمان، تعداد جلسات و بیماری­های قابل درمان…………………………………… 27

2-4-7 نحوه­ی درمان…………………………………………………………………………………… 27

2-4-8 استفاده از نوروفیدبک در کنار سایر درمان­ها…………………………………………….. 28

2-4-9 برخی بیماری­های قابل درمان با نوروفیدبک……………………………………………… 28

2-5 حضور ذهن………………………………………………………………………………………… 32

2-5-1 تعریف حضور ذهن…………………………………………………………………………… 33

2-5-2 حضور ذهن و مراقبه…………………………………………………………………………… 34

2-5-3 کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن……………………………………………………… 34

2-5-4 مداخلات مبتنی بر حضور ذهن……………………………………………………………… 35

2-5-5 مکانیسم های دخیل در حضور ذهن……………………………………………………….. 39

2-6 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………… 43

2-6-1 پیشینه پژوهشی نوروفیدبک………………………………………………………………….. 43

2-6-2 پیشینه پژوهشی حضور ذهن…………………………………………………………………. 45

فصل سوم (روش پژوهش)……………………………………………………… 56-48

3-1 خصوصیات کلی طرح پژوهش………………………………………………………………… 49

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 49

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………….. 49

3-4 ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 49

3-4-1 پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا…………………………………………………… 49

3-4-2 اضطراب اجتماعی لایبوتیز…………………………………………………………………… 50

3-5 اعمال پروتکل روش های درمانگری………………………………………………………….. 50

3-5-1 درمانگری نوروفیدبک……………………………………………………………………….. 50

3-5-2 کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن……………………………………………………….. 51

3-6 شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………… 56

3-7 شیوه تحلیل آماری………………………………………………………………………………… 56

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل)…………………………………………………. 67-57

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 58

4-2 شاخص­های توصیفی…………………………………………………………………………….. 59

4-3 آزمون سوالات پژوهش………………………………………………………………………….. 61

فصل پنجم (نتیجه­گیری و پیشنهادات)………………………………………… 74-68

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 69

5-2 بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….. 69

5-3 محدودیت­ها……………………………………………………………………………………….. 74

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. 74

منابع……………………………………………………………………………… 82-75

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 76

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جداول

جدول (4-1): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اضطراب در پیش­آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه …… 59

جدول (4-2): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اجتناب در پیش آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه……… 60

جدول (4-3): نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف برای نرمال یودن توزیع…………………………………… 61

جدول (4-4): نتایج آزمون فرض همگنی شیب های رگرسیون………………………………………………………… 62

جدول (4-5): نتایج آزمون لوین برای فرض همگنی واریانس­ها………………………………………………………. 62

جدول (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس برای مؤلفه اجتناب……………………………………………………………… 63

جدول (4-7): نتایج آزمون تی وابسته برای تفاوت پیش­آزمون وپس­آزمون برای مؤلفه اضطراب………… 64

در گروه نوروفیدبک

جدول (4-8): نتایج آزمون تی وابسته برای تفاوت پیش ازمون وپس ازمون برای مؤلفه اجتناب در………. 64

گروه نوروفیدبک

جدول (4-9): نتایج آزمون باکس برای فرض برابری ماتریس کوواریانس……………………………………….. 65

جدول (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره………………………………………………………………………. 65

جدول (4-11): نتایج آزمون t وابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در…… 66

گروه نوروفیدبک

جدول (4-12): نتایج آزمون t وابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در……. 67

گروه حضور ذهن

فهرست نمودارها

نمودار (4-1): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اضطراب در پیش­آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه …… 59

نمودار (4-2): میانگین وانحراف معیار مؤلفه اجتناب در پیش آزمون وپس­آزمون به تفکیک گروه……… 60

فهرست اشکال

شکل ( 2-1): الکترودگذاری سیستم 20-10…………………………………………………………………………………… 23

شکل ( 2-2): مرحله اول نصب الکترودها………………………………………………………………………………………. 24

شکل (2-3): مرحله دوم نصب الکترودها……………………………………………………………………………………….. 25

شکل (2-4): مرحله سوم نصب الکترودها………………………………………………………………………………………. 25

شکل (2-5): ثبت سیگنال با روش دو قطب…………………………………………………………………………………….. 26

شکل ( 2-6): ثبت سیگنال با روش دوقطبی و با الکترود مرجع مشترک…………………………………………… 26

چکیده:

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید