پایان نامه مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی


دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

عنوان:

مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

استاد راهنما:

دکتر کوروش محمدی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ….

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه- 2

1-2- بیان مسئله- 6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 8

1-4- اهداف تحقیق- 8

1-5- سوالات تحقیق- 9

1-6- فرضیه های تحقیق- 10

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق- 11

1-7-1- تعاریف مفهومی- 11

1-7-2- تعاریف عملیاتی- 11

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1- خانواده 12

2-2- ازدواج- 14

2-3- نظریه های آسیب شناسی خانواده 15

2-4- .مشکلات رابطه و ناسازگاری- 19

2-5- تعارض زوج ها 21

2-6- فرایندهای مولد تعارض— 23

2-6-1- فقدان گفتگو- 23

2-6-2- فقدان رهبری مؤثر وتصمیم گیری- 24

2-6-3- تعارض های ارزشی- 24

2-6-4- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی- 24

2-6-5- زایندگی اندک– 25

2-6-6- تغییرات و انتقالات– 25

2-6-7- مسایل حل نشده گذشته- 25

2-7- رویکردهای حل تعارض— 25

2-8- سبک های حل تعارض— 27

2-8-1- سبک رقابتی- 28

2-8-2- سبک مشارکتی- 28

2-8-3- سبک توافقی- 29

2-8-4- سبک اجتنابی- 29

2-8-5- سبک انعطاف پذیر- 30

2-9- تکنیک حل تعارض— 30

2-10- طلاق- 32

2-11- تعریف طلاق- 35

2-12- تئوری های طلاق- 35

2-12-1- نظریه کارکردگرایی- 35

2-12-2- نظریه همسان همسری- 36

2-12-3- نظریه شبکه- 37

2-12-4- نظریه مبادله اجتماعی- 38

2-13- رویکرد های نظری روانشناسی  طلاق- 39

2-13-1- نظریه سیستمی خانواده 39

2-13-2- خطر وتاب آوری- 39

2-13-3- نظریه دلبستگی- 41

2-14- عوامل موثر بر طلاق- 44

2-14-1- تفاوت فردی و فرهنگی- 44

2-14-2- مشکلات شدید شخصیتی روانی- 44

2-14-3- عدم بلوغ عاطفی و فکری- 45

2-14-4- مشکلات اقتصادی- 46

2-14-5- اعتیاد 46

2-14-6- خیانت– 46

2-14-7- دخالت اطرافیان- 47

2-14-8- عدم مهارتهای ارتباطی- 48

2-15- طلاق در دیگر ادیان- 50

2-16- جمع بندی چارچوب نظری و ادبیات تحقیق- 51

2-17- پیشینه تحقیق- 52

2-17-1- تحقیقات خارجی- 52

2-17-2- تحقیقات داخلی- 58

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- روش– 62

3-2- جامعه آماری- 62

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری- 62

3-4- ابراز سنجش– 62

3-5- روش تحلیل آماری- 63

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1- اطلاعات توصیفی- 64

4-2- بررسی فرضیه های تحقیق- 65

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- یافته های تحقیق- 72

5-2- بحث و نتیجه گیری- 75

5-3- پیشنهادات– 76

5-3-1- پیشنهادات کاربردی- 76

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی- 77

5-4- محدودیت ها 77

منابع- 78

منابع فارسی- 78

منابع خارجی- 80

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی- 64

جدول شماره 2-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمره های متغیرهای وابسته پژوهش– 65

جدول شماره 3-4-: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش همکاری- 66

جدول شماره 4-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش رابطه  جنسی- 66

جدول شماره 5-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش واکنش های هیجانی- 67

جدول شماره 6-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش جلب حمایت فرزند (فرزندان ) 67

جدول شماره 7-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 68

جدول شماره 8-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان  69

جدول شماره 9-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های جدا کردن امور مالی از یکدیگر

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید