پایان نامه مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

 موضوع:

مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری

 استاد راهنما:

سرکار خانم فرح لطفی کاشانی

نگارش:

محمد درگاهی خانقاه

 چکیده……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

مساله‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

هدف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

مشخص کردن متغیرها……………………………………………………………………………….. 7

تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تاریخچه و تعریف…………………………………………………………………………………….. 11

شکل‌گیری شخصیت…………………………………………………………………………………. 13

عوامل ارثی……………………………………………………………………………………………… 14

عوامل محیطی………………………………………………………………………………………….. 15

نظریه‌های شخصیت………………………………………………………………………………….. 21

نظریه روان پویایی……………………………………………………………………………………. 21

ارزیابی……………………………………………………………………………………………………. 24

نظریه صفات……………………………………………………………………………………………. 26

نظریه یادگیری…………………………………………………………………………………………. 30

نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………… 34

دیدگاهی در مورد دیدگاهها……………………………………………………………………….. 40

ارزیابی شخصیت……………………………………………………………………………………… 41

طبقه‌بندی آزمونها…………………………………………………………………………………….. 42

انواع آزمونها…………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش تحقیق

روش و نوع تحقیق……………………………………………………………………………………. 50

جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 51

نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………. 51

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 52

روش اجرا………………………………………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

جدول خی دو…………………………………………………………………………………………… 57

تفسیر……………………………………………………………………………………………………… 59

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه بحث……………………………………………………………………………………………. 61

محدودیتها و مشکلات……………………………………………………………………………….. 62

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 63

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 64

پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده…………………………………………………………….. 67

 

چکیده

موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از اینکه بین ویژگیهای کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد 30 نفر انتخاب شده که مجموعاً 90 نفر می‌باشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی2 فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند.

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

برخی از روان‌شناسان اروپایی و آمریکایی هر وقت می‌خواهند از ریشه‌های اختلاف نظر دراره موضوعی حرف بزنند از داستان «پیلی در تاریکی» مولوی مثالی می‌آورند. داستانی که در آن سه نفر که تا به حال فیل ندیده‌اند در اطاقی تاریک فیلی را لمس می‌کنند و براساسآن قسمت از بدن فیل که به دستشان می‌آید تصویری خاص و مطابق شناخت خود، از فیل عنوان می‌کنند.

این داستان، در مورد روان‌شناسان مصداق دارد. آنها بنا به اطلاعات اولیه خود و بنا به دیدگاه خاصی که دارند اشخاص را به صورتهای مختلف در نظر می‌گیرند. از آنجا که نمی‌توان شخصیت را به طور عینی لمس کرد و کلیت آن را یکسان در نظر گرفت، مفاهیم مربوط به آن مانند داستان لمس فیل در تاریکی است. (گنجی، 1385).

نظریه پردزاان، شخصیت را به صورتالگوهای رفتاری تقریباً ثابت و الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت که از شخصی به شخص دیگر تغییر می‌یابند، تعریف می‌کنند. این رفتارها شیوه سازگاری فرد با الزامهای زندگی را نشان می‌دهند. پس می‌توان گفت که شخصیت یعنی فرقهای رفتاری مشاهده شده در افراد. (گنجی، 1385).

از آنجا که رشته‌های تحصیلی و در نتیجه رشته‌های شغلی متفاوت دارای ویژگیهای متفاوتی هستند که هر کدام از آنها با جنبه‌ای خاص از شخصیت یک فرد سازگار است،‌ به نظر می‌رسد لازم است که بین ویژگیهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی فرد هماهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت در کار حاصل آید. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعیت، تعداد افراد لازم‌التعلیم افزایش پیدا کرده و همچنین با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تخصص و مهارت در کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بنابراین برخلاف گذشته مشاغل از طریق استاد- شاگردی و توسط پدر به فرزند تعلیم داده نمی‌شود و به فردو خصایص ویژه‌اش توجه می‌گردد.

امروز اساس فلسفه راهنمایی برای تعیین شغل به دو اصل استوار است:

الف- تفاوتهای فردی

ب- نیازهای جامعه. (نیکزاد، 1383)

تفاوتهای فردی بر دو گونه‌اند: تفاوتهای بین فردی و درون فردی. همانطور که به ظاهر دو نفر را نمی‌توان پیدا کرد که کاملاً شلیه یکدیگر باشند، افراد از لحاظ استعداد، رغبت و توانایی با هم یکسان نیستند و آنچه مدنظر این تحقیق است همین تفاوتهای درون فردی ناشی از شخصیت است و بررسی این مسأله که آیا در حال حاضر برای انتخاب رشته‌های تحصیلی از گروههای تخصصی مختلف این مسأله مورد توجه قرار می‌گیرد یا خصوصیت شخصیتی دانشجویان رشته‌های کاملاً متفاوت دارای توزیع یکسانی است، به عبارتی آیا متناسب بودن ویژگیهای رشته تحصیلی و شخصیتی به عنوان یک شاخص در انتخاب رشته درسی مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر؟

2-1 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق حاضر بعرت است از: مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر در گروههای تحصیلی کامپیوتر، روانشناسی، و معماری.

3-1 مسأله‌های تحقیق

مسأله‌های تحقیق حاضر به قرار زیر است:

آیا ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند در انتخاب رشته تحصیلی مؤثر باشد؟

آیا دانشجویان مشغول تحصیل در رشته‌های خاص دارای ویژگیهای شخصیتی یکسانی هستند؟

آیا بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان رشته‌های مختلف ارتباط معنی‌داری وجود دارد؟

4-1 هدف و اهمیت تحقیق

هر کسی شخصیتی دارد و شخصیت فرد به تعیین محدودیتها، موفقیتها، خوشیها و خرسندیها در زندگی و به شکل‌گیری بسیاری از جنبه‌های زندگی کمک می‌کند.

شخصیت فرد می‌تواند انتخابهای او را محدود کند یا آن را گسترش دهد و مانع از سهیم شدن فرد در تجربه‌های خاص با دیگران شود یا او را قادر سازد تا اکثر تجربه‌ها را داشته باشد.

بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بگوئیم می‌توانیم کل ویژگیهای شخصیتی یک فرد را با بکارگیری اصطلاحات مبهمی مانند فوق‌العاده جمع‌بندی کنیم. موضوع به قدری پیچیده است که نمی‌توان با چنان توصیفات ساده‌ای آن را بیان کرد، زیرا انسانها در شرایط گوناگون و در برابر شرایط متفاوت، بسیار پیچیده و تغییر پذیر هستند. (سید محمودی، 1387).

روان‌شناسان همیشه با دقت فراوان و در نظر داشتن آنچه گفته شد، سعی در شناسایی خصوصیات شخصیتی افراد دارند تا شاید بتوانند دلیل اعمال، گفتار و انتخابهای اشخاص را بهتر درک کنند. انتخاب رشته تحصیلی نیز یکی از انتخابهای مهم زندگی است. که اگر بتوان ارتباطی بین ویژگیهای رشته تحصیلی و خصوصیات افراد یافت، می‌توان راهنمایی صحیحی به دانش‌آموزانی که در آستانه انتخاب رشته دانشگاهی هستند کرد.

تا قبل از انقلاب صنعتی و ورود ماشین به صحنه حیات اقتصادی انسان، تعلیم و تربیت بیشتر جنبه تفننی داشت و مشاغل اغلب از طریق اجدادی تعلیم می‌شد، نه به فرد و خصایص ویژه‌اش توجه می‌شد و نه جنبه‌های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی تنوع و پیچیدگی امروز را داشت. اما امروزه با توجه به سطح وسیع نیازهای اجتماعی و رشد توقعات شخصی و ضرورت رضایت شغلی، یک انتخاب صحیح از اهمیت زیادی برخوردار شده است. (نیکزاد، 1383).

متأسفانه در کشورهایی نظیر کشور ما: روی سوابق تاریخی، در گذشته از کار یدی کمتر استقبال شده و ایده‌آل هر شاگردی [در دوره‌های معاصر] درس خواندن و راه یافتن بهعرصهتحصیلات دانشگاهی است. درضمن، شناسایی ویژگیهای شخصیتی از طریق آزمونها امری امکان‌پذیر است و از آنجا که این ویژگی‌ها، چنانچه گفته شد، شاخصی مهم در انتخابهای فرد است می‌توان با درک صحیح از تأثیر و تأثر احتمالی این عامل بر انتخاب رشته تحصیلی، دانش‌آموزان و دانشجویان رادر این مهم به نحو ارزنده‌ای یاری داد.

در این تحقیق سعی شده است تا حد امکان به روشن کردن ویژگیها و تعاریف و جنبه‌های مختلف شخصیت پرداخته شود تا دست‌یابی به اهداف امکان‌پذیر دست یافتنی‌تر گردد.

5-1 فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق حاضر به قرار زیر است:

بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر در رشته‌های: کامپیوتر- روانشناسی، معماری و رابطه وجود دراد.

فرضیه صفر: یک ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر در رشته‌های گرافیک- روانشناسی و معماری رابطه وجود ندارد.

فرضیه خلاف: یک ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر در رشته‌های گرافیک- روانشناسی و معماری رابطه وجود دارد.

6-1 مشخص کردن متغیرها

متغیر مستقل: ویژگیهای شخصیتی

متغیر وابسته: رشته تحصیلی

متغیر تعدیل کنند: در اینجا متغیر تعدیل کننده جنسیت پسر در نظر گرفته شده است.

متغیر کنترل کننده: در این تحقیق به دلیل در نظر نگرفتن محدوده سنی متغیر کنترل کننده وجود ندارد.

متغیر مزاحم: متغیرهای مزاحم در این تحقیق می‌تواند میزان تحصیلات والدین، سطح انتظار والدین از فرزندانشان در انتخاب رشته تحصیلی و طبقه اجتماعی- اقتصادی باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید