پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم…                                          1

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم                                                                     1

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه                                 2

گفتار نخست : مفهوم شناسی                                                                                  2

الف : مفهوم حقوقی تکرار جرم 2

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم 6

گفتاردوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه                                                            7

الف : تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم 7

ب : تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب 10

ج : تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت 11

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم وجهات تشدید                                                                12

گفتار نخست : انواع تکرار جرم                                                                                 13

الف : تکرار عام و خاص 13

ب : تکرار موقت و دایم 15

ج : تکرار جرم ساده و به عادت 17

د : تکرار جرم در جرایم عمد و غیرعمد 19

گفتار دوم : جهات تشدید جرم                                                                                19

الف : جهات عام و خاص 20

ب : جهات عینی و شخصی 21

فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم                                                                            25

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم                                         26

گفتار نخست : دلایل مخالفین                                                                                  27

گفتار دوم : دلایل مولفقین                                                                                     27

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               29

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 29

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             32

فصل سوم : تحولات تقنینی                                                                                    36

مبحث نخست : حقوق ایران                                                                                    36

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           36

الف : قانون مجازات عمومی 1304                                                                             38

سیاست های کیفری 39

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310                                                                           42

سیاست های کیفری اصلاحی 42

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          44

ج : قانون مجازات عموی 1352                                                                               44

سیاست های کیفری 45

تحلیل ها و ارزیابی 47

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      48

الف : قانون مجازات 1361                                                                                     48

سیاست های کیفری 48

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

ب : قانون مجازات 1370                                                                                       51

سیاست های کیفری 52

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61

ب : سیاست های کیفری 62

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65

فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    66

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86

الف : تکرار جرم بسیط 87

تکرار جرم عام دایم 87

تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

ب : حدود تشدید مجازات 96

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             105

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          105

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید