پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – رشته کامپیوتر


پایان نامه رشته کامپیوتر :

  پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) 266 صفحه

 

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

 

 

موضوع :

 

 

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

 

 

استادراهنما :

جناب آقای مهندس پورمحقق

 

 

نام دانشجو:

حمید رضا افضل نیا

 

 

                                                           فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای ……………………………………………………………………………………………………………….   1

5-1- حساب رابطه ای چند تایی ………………………………………………………………………………………………………………………..   3

5-1-1- طرح مثال   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   4

5-1-2- تعاریف رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

5-1-3- اطمینان در بیان ……………………………………………………………………………………………………………………………………   11

5-1-4- زبان های توانای پر معنی ………………………………………………………………………………………………………………………   12

5-2- قلمرو حساب رابطه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………   13

5-2-1- تعریف رسمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………..   13

5-2-2- پرس وجوهای نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………   14

5-2-3- ایمنی عبارات …………………………………………………………………………………………………………………………………….   16

5-2-4- قدرت بیانی زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………..   18

5-3- پرس وجو از طریق مثال …………………………………………………………………………………………………………………………..   19

5-3-1-جدول های ساختمان ……………………………………………………………………………………………………………………………   20

5-3-2- پرس وجو هایی روی یک رابطه ……………………………………………………………………………………………………………   20

5-3-3- پرس وجو روی رابطه های جداگانه ………………………………………………………………………………………………………   25

5-3-4- جعبه وضعیت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   27

5-3-5- رابطه نتیجه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   30

5-3-6- QBEدر مایکروسافت اکسس ……………………………………………………………………………………………………………..   32

5-4- دیتالوگ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   35

5-4-1- ساختار اساسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..   35

5-4-2- ترکیب دستورات دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………………….   38

5-4-3- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی …………………………………………………………………………………………….     42

 

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

5-4-3-1- ترکیب های معنایی یک دستور …………………………………………………………………………………………………………   42

5-4-3-2- ترکیب معنایی برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….     44

5-4-4- ایمنی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     47

5-4-5- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………..     49

5-4-6- بازگشتی در دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………     51

5-4-7- قدرت بازگشتی   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     56

5-5- خلاصه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….     59

مرور اصطلاحات   …………………………………………………………………………………………………………………………………………     60

تمرین مهارت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     61

تمرین ها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب …………………………………………………………………………………………………………………………     66

ابزارها   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………………     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R    ……………………………………………………………………………………………………     70

6-1- مفهوم کلی فرایند طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………     71

6-1-1- مراحل طراحی   ……………………………………………………………………………………………………………………………….     72

6-1-2- طراحی جایگزین ها   …………………………………………………………………………………………………………………………     74

6-2- مدل موجودیت رابطه   ………………………………………………………………………………………………………………………….     75

6-2-1- گروه موجودیت     ……………………………………………………………………………………………………………………………     76

6-2-2- گروه رابطه ها   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     78

6-2-3- صفات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….     83

6-3- محدودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     87

6-3-1- ترسیم کاردینالیتی   …………………………………………………………………………………………………………………………..   87

6-3-2- کلیدها   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   89

6-3-2-1- گروه موجودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………..    90

6-3-2-2- گروه رابطه ها   …………………………………………………………………………………………………………………………….     91

6-3-3- مشارکت محدودیت ها   ………………………………………………………………………………………………………………….     93

6-4- نمودارهای موجودیت – رابطه   …………………………………………………………………………………………………………….     93

6-5- نتایج طراحی موجودیت – رابطه   ………………………………………………………………………………………………………….     102

6-5-1- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات   …………………………………………………………………………………..     102

6-5-2- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها   …………………………………………………………………………..     105

6-5-3- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه   …………………………………………………………………………………………     106

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

6-5-4- جایگاه صفات رابطه   …………………………………………………………………………………………………………………….     109

6-6- گروه موجودیت ضعیف   ……………………………………………………………………………………………………………………     111

6-7- ویژگیهای E-R گسترده   ………………………………………………………………………………………………………………….     114

6-7-1- ویژه کاری   ………………………………………………………………………………………………………………………………….     115

6-7-2 – عمومی سازی   …………………………………………………………………………………………………………………………….     118

6-7-3- صفات وراثتی   ……………………………………………………………………………………………………………………………..     120

6-7-4- محدودیت ها در عمومی سازی   ………………………………………………………………………………………………………     121

6-7-5- ترکیب   ………………………………………………………………………………………………………………………………………     125

6-7-6- نمادهای E-R جایگزین   ……………………………………………………………………………………………………………….     128

6-8- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری   ……………………………………………………………………………………………..     130

6-8-1- جایگزین های طرح E-R   ………………………………………………………………………………………………………………     131

6-8-2- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ………………………………………………………………………………………………….     132

6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک   …………………………………………………………………………………….     134

6-8-4- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   …………………………………………………………………………………………….     135

6-8-5- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک   ………………………………………………………………………………………………..     136

6-9- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای   …………………………………………………………………………………………………………..       136

6-9-1- ارائه گروه های موجودیت قوی   ………………………………………………………………………………………………………       138

6-9-2- ارائه گروه های موجودیت ضعیف   ………………………………………………………………………………………………….       139

6-9-3 – ارائه گروه های رابطه   ………………………………………………………………………………………………………………….       140

6-9-3-1- الگوهای زائد   …………………………………………………………………………………………………………………………..       142

6-9-3-2- ترکیب الگوها   ………………………………………………………………………………………………………………………….       142

6-9-4- صفات ترکیبی و چند مقداری   ………………………………………………………………………………………………………..       144

6-9-5- ارائه روش عمومی سازی     ……………………………………………………………………………………………………………..       145

6-9-6- ارائه دادن ترکیب   ………………………………………………………………………………………………………………………..       147

6-9-7- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری   ………………………………………………………………………………………………….       148

6-10- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده   …………………………………………………………………………………………………..       149

6-10-1- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای   …………………………………………………………………………….       150

6-10-2- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ……………………………………………………………………………………….       151

6-10-3- الزامات کنترل   ………………………………………………………………………………………………………………………….       153

6-10-4- جریان داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………………..       153

6-10-5- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده   ………………………………………………………………………………………..       154

6-11- زبان مدل سازی یکپارچه UML   ……………………………………………………………………………………………………       156

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

6-12- خلاصه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..     160

مروری بر اصطلاحات   ……………………………………………………………………………………………………………………………….      163

تمرین مهارت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       165

تمرینات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       170

منابع   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       173

ابزارها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ………………………………………………………………………………     175

7-1- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     ……………………………………………………………………………………………       176

7-1-1- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر   ………………………………………………………………………………………………..       177

7-1-2- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر   ……………………………………………………………………………………………..       181

7-2- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال   …………………………………………………………………………………..       185

7-3- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ………………………………………………………………………………………….       188

7-3-1- کلیدها و وابستگی های عملیاتی   …………………………………………………………………………………………………….       188

7-3-2- شکل نرمال Boyce-codd     ……………………………………………………………………………………………………….       192

7-3-3- BCNF و حفاظت وابستگی     ………………………………………………………………………………………………………     193

7-3-4- سومین شکل نرمال     ……………………………………………………………………………………………………………………       197

7-3-5- شکل های نرمال بیشتر     …………………………………………………………………………………………………………………     200

7-4- تئوری وابستگی عملیاتی     ………………………………………………………………………………………………………………….     201

7-4-1- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………….     201

7-4-2- بستار گروه های صفات     ……………………………………………………………………………………………………………..       205

7-4-3- پوشش استاندارد     ………………………………………………………………………………………………………………………       208

7-4-4- تجزیه بی نقص     …………………………………………………………………………………………………………………………     213

7-4-5- حفاظت وابستگی     ……………………………………………………………………………………………………………………….     214

7-5- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………..       217

7-5-1- تجزیه BCNF     …………………………………………………………………………………………………………………………       217

7-5-1-1- آزمون BCNF     ……………………………………………………………………………………………………………………       218

7-5-1-2- الگوریتم تجزیه BCNF   ………………………………………………………………………………………………………….       220

7-5-2- تجزیه 3NF     …………………………………………………………………………………………………………………………….       222

7-5-3- مقایسه BCNF و 3NF   ……………………………………………………………………………………………………………..       225

7-6- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     …………………………………………………………………………………….     226

7-6-1- وابستگی های چند مقداری     ………………………………………………………………………………………………………….      227

7-6-2- شکل نرمال چهارم     …………………………………………………………………………………………………………………….       230

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

7-6-3- تجزیه 4NF     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     232

7-7- دیگر شکل های نرمال     …………………………………………………………………………………………………………………….     234

7-8- فرایند طراحی پایگاه داده     ……………………………………………………………………………………………………………….       234

7-8-1- مدل E-R و نرمال سازی     …………………………………………………………………………………………………………….       235

7-8-2- نام گذاری صفات و رابطه ها   …………………………………………………………………………………………………………       237

7-8-3- از نرمال درآوردن برای کارایی     …………………………………………………………………………………………………….       239

7-8-4- دیگر مباحث طراحی   …………………………………………………………………………………………………………………..       240

7-9- مدل سازی داده های موقتی     ……………………………………………………………………………………………………………..       241

7-10- خلاصه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       245

مرور اصطلاحات   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    246

تمرین مهارت     …………………………………………………………………………………………………………………………………………     248

تمرین     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       250

واژه نامه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………       254

 

 

 

                                                                           فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ………………………………………………………….       5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک    …………………………………………………………………………………………..       22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE   …………………………………………………………………………     32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     ……………………………………………………………..       34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای     ………………………………………………………………………………………………………………       37

شکل 5-6- رابطه V1    ………………………………………………………………………………………………………………………………..       37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge   ……………………………………………………………………………..       41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی     …………………………………………………………………………………………………………..       42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R,I)   ……………………………………………………………………………………………………………………       44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها     ………………………………………………………………………………………………………………….       46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint   ………………………………………………………………………………………………………       52

شکل 5- 12- رابطه manager     …………………………………………………………………………………………………………………       53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   …………………………………………………………………….       54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان     ………………………………………………………………………………………………………………         62

شکل 5-15- پایگاه داده بیمه     …………………………………………………………………………………………………………………….       65

شکل 6-1- گروه موجودیت loan,customer     ………………………………………………………………………………………….       78

شکل 6-2- گروه رابطه borrower   ……………………………………………………………………………………………………………       79

شکل 6-3- Accwss-date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor   ……………………………………………………..       81

شکل 6-4- صفات مرکب نام مشتری وآدرس مشتری     …………………………………………………………………………………….       83

شکل 6-5- نقشه کاردینالیتی ها a,b   …………………………………………………………………………………………………………….       87

شکل 6-6- نقشه کاردینالیتی ها a,b   …………………………………………………………………………………………………………….       89

شکل 6-7- نمودار E-R مربوط به loans,customers     ……………………………………………………………………………….       94

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

شکل 6-8- روابط c,b,a   ………………………………………………………………………………………………………………………….     96

شکل 6-9- نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است   ……………………………………………………………     96

شکل 6-10- نمودار E-R با صفات مرکب ، چند مقداری و مشتق شده     …………………………………………………………..     97

شکل 6-11- نمودار E-R  با نمایشگر نقش       …………………………………………………………………………………………….     99

شکل 6-12- نمودار E-R با یک رابطه سه گانه   …………………………………………………………………………………………..       99

شکل 6-13- مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه   …………………………………………………………….     100

شکل 6-14- محدودیت های کاردینالیتی روی گروه رابطه   ……………………………………………………………………………     101

شکل 6-15- جانشین هائی برای telephone,employee   ………………………………………………………………………….     103

شکل 6-16- loan  به عنوان یک گروه رابطه         ……………………………………………………………………………………….     105

شکل 6-17- رابطه سه گانه در مقابل سه رابطه دوگانه     ………………………………………………………………………………….     108

شکل 6-18- access-date به عنوان صفتی برای گروه موجودیت account     ………………………………………………     110

شکل 6-19- نمودار E-R  برای یک گروه موجودیت ضعیف     …………………………………………………………………….       114

شکل 6-20- عمومی سازی و ویژه کاری     …………………………………………………………………………………………………       117

شکل 6-21- نمودار E-R  با رابطه های زائد     ……………………………………………………………………………………………       126

شکل 6-22- نمودار E-R  ترکیب     ………………………………………………………………………………………………………..       127

شکل 6-23- نمادهای مورد استفاده در E-R     ……………………………………………………………………………………………       129

شکل 6-24- نمادهای جایگزین در E-R           …………………………………………………………………………………………..       130

شکل 6-25- نمودار E-R  برای پروژه بانکداری     ……………………………………………………………………………………..       137    

شکل 6-26- چند گانه loan     …………………………………………………………………………………………………………………       138

شکل 6-27- نمودار E-R   ……………………………………………………………………………………………………………………..       143

شکل 6-28- نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML     …………………………………………………………..       159

شکل 6-29- نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9و6-22       ……………………………………………………………………….     168

شکل 6-30- نمودار E-R برای تمرین 6-11        ………………………………………………………………………………………       169

شکل 6-31- نمودار E-R  برای تمرین 6-21       ………………………………………………………………………………………     171

شکل 7-1- الگوهای بانکداری برای بخش 6-9-7         ……………………………………………………………………………….       177

شکل 7-2- بخشی از چند گانه ها در رابطه های bor- loan,borrower,loan         ………………………………………       179

شکل 7-3- چندگانه ها در رابطه های loan-amt-br,loan-branch,loan       …………………………………………..       181

شکل 7-4- از بین رفتن اطلاعات در یک تجزیه نامناسب         ………………………………………………………………………       185

شکل 7-5- رابطه نمونه r         …………………………………………………………………………………………………………………       191

شکل 7-6- گروه های رابطه Works-in,cust-banker     ……………………………………………………………………..       195

شکل 7-7- گروه رابطه cust-banker-branch       ……………………………………………………………………………….       196

شکل 7-8- یک روال برای محاسبه F+         …………………………………………………………………………………………….       205

عنوان                                                                                                                                                صفحه

شکل 7-9- یک الگوریتم برای محاسبه X+ ، بستار X تحت F     …………………………………………………………………         207

شکل 7-10- محاسبه پوشش استاندارد         ………………………………………………………………………………………………         211

شکل 7-11- آزمون برای حفاظت وابستگی         ………………………………………………………………………………………         215

شکل 7-12- الگوریتم تجزیه BCNF       ………………………………………………………………………………………………         219

شکل 7-13- حفاظت وابستگی ، تجزیه بی نقص در 3NF         ………………………………………………………………….         222

شکل 7-14- نمایش جدولی از XàB         …………………………………………………………………………………………         228

شکل 7-15- یک مثال از افزونگی در رابطه روی الگوی BCNF       …………………………………………………………         229

شکل 7-16- یک رابطه R2 غیر مجاز         ………………………………………………………………………………………………        229

شکل 7-17- الگوریتم تجزیه 4NF         ………………………………………………………………………………………………..         231

شکل 7-18- رابطه تمرین 7-2             …………………………………………………………………………………………………..         248

شکل 7-19- الگوریتمی برای محاسبهX+           ………………………………………………………………………………………….         252

تکه ای از متن پایان نامه:

6-1-1 مراحل طراحی

   طراح پایگاه داده که نیاز های کاربردی را می شناسد در برنامه های کاربردی جزئی می توانند دقیقا درباره روابطی که باید ایجاد شود، نسبتهای آنها و محدودیتهای این روابط تصمیم گیری کنند. با این حال چنین تصمیم گیری دقیقی در مورد برنامه های کاربردی دنیای واقعی مشکل است، زیرا اغلب آنها بسیار پیچیده هستند. غالبا هیچ کس همه اطلاعاتی که یک برنامه کاربردی نیاز دارد را نمی داند. طراح پایگاه داده باید در تماس با کاربران، الزامات و نیازهای این برنامه ها را بشناسد و آنها را در حالتی عالی و مناسب ارائه کند تا کاربران بتوانند آنها را بشناسند و بعد این الزامات را در سطوح پایین تر طرح پیاده کنند. یک مدل داده در سطح بالا با ارائه چهارچوب مفهومی به طراح پایگاه داده کمک می کند که در حالتی سیستماتیک ، داده های مورد نیاز کاربران پایگاه داده و ساختار آن که این نیازها را تامین می کند را مشخص کند.

  • اولین فاز طراحی پایگاه داده ، مشخص کردن نیاز داده کاربران پایگاه داده است. طراح پایگاه داده با تماس با کارشناسان این حوزه و کاربران این وظیفه را انجام دهد. نتیجه این حالت روشن شدن نیازهای کاربران است. در این بخش، خود را به توصیف نوشتاری نیازهای کاربران محدود می کنیم که به این موضوع در بخش 6-8-2 می پردازیم.
  • در مرحله بعد طراح، یک مدل داده انتخاب می کند و با استفاده از مفاهیم این مدل انتخابی الزامات آنرا به چهارچوب مفهومی پایگاه داده تبدیل می کند. این چهار چوب کلی که در حالت طراحی مفهومی ایجاد می شود مفهوم دقیقی را از این پروژه ارائه می دهد.

مدل موجودیت – رابطه که ما در ادامه این فصل مورد مطالعه قرار می دهیم، عموماً برای ارایه طراحی مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل موجودیت رابطه، الگوی مفهومی موجودیتهای موجود در پایگاه داده، صفات موجودیت ها رابطه بین موجودیتها و محدودیت های صفات را مشخص می کند. مرحله طراحی مفهومی معمولا به ایجاد نمودار موجودیت رابطه نمایشگر الگوی گرافیکی منجر می شود.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی 266 صفحه

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید