پایان نامه مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت


فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

پیشگفتار. 1

چکیده 2

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 5

1-2- کمومتریکس… 5

1-2-1- کاربردهای کمومتریکس… 6

1-3- مزایای روش های محاسباتی نسبت به روش های آزمایشگاهی.. 6

1-4- QSAR.. 7

1-5- رگرسیون. 7

1-6- روش های پارامتری.. 8

1-6-1- کالیبراسیون یک متغیره و چند متغیره 9

1-6-2- حداقل مربعات کلاسیک(CLS) 9

1-6-3- حداقل مربعات معکوس(ILS) 9

1-6-4- رگرسیون خطی چندگانه (MLR) 9

1-6-5- حداقل مربعات جزئی(PLS) 10

1-6-6- آنالیز اجزاء اصلی(PCA) 10

1-6-7- رگرسیون اجزاء اصلی (PCR) 11

1-6-8- رگرسیون چند متغیره غیر خطی(MNR) 12

1-6-9- منطق فازی.. 12

1-6-9-1-کاربرد های منطق فازی.. 13

1-6-10- شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) 13

1-6-10-1- ویژگی های شبکه عصبی.. 14

1-6-10-2- مزایای شبکه عصبی.. 16

1-6-10-3- کاربرد های شبکه عصبی.. 16

1-6-11- الگوریتم ژنتیکی (GA) 17

1-6-11-1- قوانین داروین.. 18

1-6-11-2- ویژگی های الگوریتم ژنتیک… 18

1-6-11-3- نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک… 20

1-6-11-4- محدودیت های الگوریتم های ژنتیک… 21

1-6-11-5- روش های انتخاب برای الگوریتم‌ ژنتیک… 21

1-7- دیابت… 22

1-7-1- دسته‌بندی و سبب‌شناسی دیابت… 23

1-7-1-1- دیابت نوع یک… 24

1-7-1-2- دیابت نوع دو. 25

1-7-1-3- دیابت بارداری.. 25

1-7-1-4- انواع دیگر دیابت… 26

1-8- وضعیت دیابت در جهان. 29

1-9- مرگ ومیر ناشی از دیابت… 29

1-10- هزینه های دیابت… 29

1-11- پیشگیری و کنترل دیابت… 30

1-12- داروها 30

1-12-1- سولفونیل اوره‌ ها 31

1-12-2- بی‌ گوانیدها 32

1-12-3- آکاربوز. 32

1-12-4- تیازولیدیندایون‌ها (TZD) 33

1-12-5- مگلی تینایدها 33

فصل دوم: روش کار

2-1- رسم مشتقات… 36

2-1-1- اضافه کردن متد و بهینه سازی مشتقات… 36

2-1-2- اضافه کردن توصیفگرهای مولکولی به مشتقات… 36

2-1-3- ساختن ماتریس و غربالگری توصیفگرها برای مشتقات… 37

2-1-4- محاسبات GA.. 38

2-1-5- محاسبات GA-ANN.. 39

2-1-6- محاسبات جک نایف… 39

2-1-7- محاسبات GA –MLR.. 39

2-1-8- تجزیه و تحلیل با روش هایPLS ، PCR و MLR.. 40

2-1-9- تجزیه و تحلیل با روش های GA-MCR،GA-PLS ،GA-PCR ، GA-MLR و GA-RS. 40

2-1-10- پیش بینی ساختار. 40

بخش دوم: بحث و نتیجه گیری

2-2- بحث و نتیجه گیری.. 42

پیشنهاد برای کارهای اینده 124

منابع و مأخذ. 125

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید