پایان نامه مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم


فهرست

     عنوان                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : روش های مستقیم خشک کردن

1-1استفاده از انرژی خورشید در خشک کردن…………………………………………………. 6

1-2 خشک کن های خورشیدی……………………………………………………………………..7

1-3 طبقه بندی خشک کن های خورشیدی ………………………………………………………. 9

فصل دوم:مفاهیم اساسی در روش های غیر مستقیم خشک کردن

2-1 اهمیت خشک کردن در صنایع………………………………………………………………11

2-2عملیات رطوبت زدایی ……………………………………………………………………….11

2-3 اصول خشک کردن………………………………………………………………………… 12

2-4 مفاهیم کاربردی در خشک کردن……………………………………………………………13

2-4-1-فشار بخار آب……………………………………………………………………………..13

2-4-2 دمای حباب خشک…………………………………………………………………………13

2-4-3 دمای حباب مرطوب ……………………………………………………………………..14

2-4-4 حرارت مرطوب ………………………………………………………………………….14

2-4-5 نقطه ی شبنم ………………………………………………………………………………15

2-4-6 فعالیت آبی…………………………………………………………………………………15

2-4-7 جذب ایزوترمی……………………………………………………………………………15

2-4-8 انواع آب در مواد غذایی………………………………………………………………….16

2-5 انواع رطوبت…………………………………………………………………………………17

2-5-1 رطوبت اولیه………………………………………………………………………………17

2-5-2 رطوبت ماکزیمم…………………………………………………………………………..17

2-5-3 رطوبت سطحی……………………………………………………………………………17

2-5-4 رطوبت تعادلی…………………………………………………………………………….18

2-5-5 رطوبت آزاد……………………………………………………………………………….18

2-5-6 رطوبت پیوندی …………………………………………………………………………..18

2-5-7 رطوبت غیرپیوندی……………………………………………………………………….18

2-5-8 رطوبت نمودار بیشینه…………………………………………………………………….19

2-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………19

2-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………19

2-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..21

2-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………21

2-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..21

2-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..22

2-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….22

2-7 تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….24

2-8 مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..28

2-9 دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..37

2-10 بررسی خشک کن ها بر اساس نحوه ی تماس گاز جامد…………………………………38

2-11 معرفی چند نوع خشک کن کاربردی……………………………………………………..40

2-11-1 خشک کن سینی دار…………………………………………………………………….40

2-11-2 خشک کن پاششی………………………………………………………………………. 41

2-11-3 خشک کن استوانه ای……………………………………………………………………43

2-11-4 خشک کن با فیلم نازک …………………………………………………………………44

2-11-5 خشک کن نوارنقاله ای………………………………………………………………….45

2-11-6 خشک کن دوار………………………………………………………………………….45

2-11-7 خشک کن انجمادی………………………………………………………………………46

2-11-8 خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………47

2-11-9 خشک کن سیلویی……………………………………………………………………….48

2-11-10 خشک کن کوره ای و اتاقکی…………………………………………………………48

2-11-11 خشک کن تونلی……………………………………………………………………….49

2-12 انتخاب خشک کن…………………………………………………………………………..51

فصل سوم : فرایند خشک کردن و اندازه گیر ضریب انتقال جرم

3-1 نفوذ و انتقال جرم ……………………………………………………………………………54

3-2 نفوذ در جامدات………………………………………………………………………………57

3-2-1 نفوذ مطابق قانون فیک……………………………………………………………………57

3-2-2 نفوذ ناپایا…………………………………………………………………………………..57

3-3ضرائب انتقال جرم……………………………………………………………………………59

3-4 مقدمه ای بر انتقال حرارت………………………………………………………………….63

3.5 اصول انتقال حرارت جابجایی……………………………………………………………….65

3-5-1 انتقال حرارت با جابجایی طبیعی…………………………………………………………66

3-5-2 انتقال حرارت با جابجایی اجباری………………………………………………………..68

3-6 انتقال همزمان جرم و حرارت……………………………………………………………….69

فصل چهارم: خواص مهندسی غذاها

4-1 خواص مهندسی غذاها……………………………………………………………………….72

4-1-1 خواص دمایی………………………………………………………………………………72

4-1-2 گرمای مخصوص…………………………………………………………………………73

4-1-3 نفوذ دمایی………………………………………………………………………………….74

4-2 خواص فیزیکی در مواد غذایی……………………………………………………………..76

4-2-1 دانسیته……………………………………………………………………………………..76

4-2-2 تخلخل………………………………………………………………………………………77

4-2-3 چروکیدگی…………………………………………………………………………………78

4-3 تغییر ساختار میوه ها وسبزی ها در مدت خشک شدن با هوا…………………………….78

4-3-1 تآثیر خشک کردن بر تغییرات ماکروسکوپی……………………………………………78

4-3-2 تآثیر خشک کردن بر چروکیدگی………………………………………………………..78

4-3-3 تآثیر خشک کردن بر خواص فیزیکی……………………………………………………79

4-3-4 تآثیر خشک کردن بر تخلخل……………………………………………………………..79

4-3-5 تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی جرئی………………………………………………….79

4-3-6 تآثیر خشک کردن بر دانسیته ی ظاهری………………………………………………..80

4-3-7 تآثیر خشک کردن بر بافت……………………………………………………………….80

فصل پنجم:مواد و روش ها

5-1 مواد و روش ها………………………………………………………………………………81

5-2 مشاهدات………………………………………………………………………………………83

فصل ششم:محاسبات

6-1 آنالیز آماری………………………………………………………………………………….96

6-2 تعاریف مفاهیم در آنالیز آماری……………………………………………………………..97

6-3 تست ANOVA……………………………………………………………………………….100

6-4 محاسبات…………………………………………………………………………………….103

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید