پایان نامه مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق


دانشگاه صنعتی اورمیه

 

مطالعه ی  روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی  ERP در صنعت تولید برق

پایان‌نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع – صنایع

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالله زاده

اسفند ماه    1393

چکیده

رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و … صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تاثیرات شگرفی داشته است. همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمانهای مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستمهای مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است.

در این تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی مورد تحلیل قرارگرفته شده و به نقش آن در  پیشرفت و بقا سازمانها در عرصه منطقه ای و بین المللی  و تاثیر آن در عملکرد بهینه سیستم ها اشاره شده است.

استراتژی بکارگیری مدیریت منابع سازمانی از طرف مسئولین کشوری در صنعت برق کشور مورد بررسی قرارگرفته و بعنوان نمونه عملکرد، تاثیرات مثبت و دورنمای برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت برق آذربایجان مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی منابع سازمانی[1]، فناوری اطلاعات[2]، برق آذربایجان، متدولوژی های برنامه ریزی منابع سازمانی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه 
فصل 1: مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-2 تعریف مسئله یا بیان اصلی تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-4 فرضیه ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-5 اهداف تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-6 جنبه های نوع آوری تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-7 استفاده کنندگان تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-8 محدودیت های تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1-9 خلاصه فصل   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

1617

18

19

19

20

21

21

22

23

فصل 2: مروری بر ادبیات تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2-1 مقدمه   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2 انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-1 اهمیت سیستم های اطلاعات مدیران  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-2 تجزیه وتحلیل کلمه های سیستم / داده/  اطلاعات/  پردازش  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2- 3 چرخه فرایند مدیریت  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-4 چگونگی ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-5 مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-6 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-2-7 معماری  و ساختار برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-3 نحوه عملکرد در سازمان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2-4 ویژه گیهای بکارگیری مدیریت منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

خ

2-5 مشکلات پیاده سازی مدیریت منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2425

25

27

29

32

35

38

40

48

49

51

54

فصل 3: روش تحقیق  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .3-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-2 بکارگیری مدیریت منابع سازمانی در صنعت برق   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3 آماده سازی بستر برای پیاده سازی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-1 متدولوژی ASAP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-2 متدولوژی اوراکل  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-3-3 متدولوژی سیگنیچر  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-4 مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3-5  نتیجه، دور نما و انتظاراتی که باید برآورده شود  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

5960

61

63

65

67

70

73

74

فصل 4: روش تجزیه و تحلیل  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .4-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

4-2 استراتژی و استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم برق آذربایجان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-3 فازهای اصلی پروژه استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان  .  .  .  .  .

4-4 انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور انتخاب  ERP  برای صنعت برق ایران  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-4-1 دلایل انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5 پروژه های به اتمام رسیده در شرکت برق آذربایجان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-1 پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-2 پیاده سازی سیستم محاسبه مستمر تلفات انرژی در شرکت برق تبریز و اردبیل  .  .  .  .

4-5 تعیین فرآیندهای کاری و تحلیل تطابق سیستم مدیریت سازمانی برای مطابقت  .  .  .  .  .  .  .

4-5-1  کمیته راهبردی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-2 تیم پروژه ( PTC )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-3 فرد خبره هر فرایند   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-5-5 متخصصین فرآیندSME  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6 مدل سازی فرآیندهای کاری و فواید  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-1 فرهنگ سازی ERP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

د

4-6-2 مدلسازی کلی سازمان   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-3 متدولوژی فرآیندسازی   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-6-4 اولویت دهی فرِایندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

7576

77

79

83

84

87

87

89

92

92

92

93

93

93

93

94

96

100

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهاده  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .5-1 مقدمه  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5-2 ارزیانی تاثیر اقتصادی  برنامه ریزی منابع سازمانی عملکرد شرکت برق آذربایجان  .  .  .  .  .  .

5 -3 فاکتورهای لازم برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب  .  .  .  .  .  .  .  .

5-4 تحلیل ساختار هزینه بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت برق آذربایجان  .  .

5-5 نتیجه گیری   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

109110

111

112

113

115

مراجع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 117
پیوست‌ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .پیوست شماره1 – برنامه زمانبندی پروژه .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

119119

اشکال

عنوان                                                                                                                        صفحه 
شکل (1-1 – )برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
شکل (2-1) – توزیع کننده ها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
شکل (2-2)- مفهوم شماتیک برنامه ریزی منابع سازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
شکل (2-3) – پیمانه‌های تشکیل‌دهنده ERP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52
شکل (3-1) – فازهای متدولوژی ASAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65
شکل (3-2) – فازهای متدولوژی AIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
شکل(3-3) – فازهای متدولوژی سیگنیچر   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
شکل (4-2) – دیاگرام نحوه مدل سازی فرآیندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97
شکل (4-3) – چرخه عملیاتی مستندسازی فرآیندها  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
شکل (5-1) – هزینه تمام شده مدیریت منابع شازمانی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                        صفحه 
جدول(3-1) – مقایسه سه متدولوژی متعارف ERP.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72
جدول (4-1) – حوزه های کسب و کار  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94
جدول (4-2) – زیر فرایندها و فعالیت هر فرایند  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99

 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید