پایان نامه مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلّیات تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 – نانوفناوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-1-تاریخچه فناوری نانو…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-2-معرفی نانو فناوری……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-1-تعریف نانوپزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2-خلاصه ای از کاربردهای نانوپزشکی………………………………………………………………………………………………….8

1-3- نانودارو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4-طراحی دارو به وسیله کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-2-تکنیک های محاسباتی درطراحی و تولید دارو………………………………………………………………………………11

1-4-3-نرم افزارهای مناسب جهت طراحی دارو………………………………………………………………………………………..12

1-5- شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-5-1- تعریف شیمی محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………13

1-5-2-روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-5-3-انواع مدل های مولکولی درشیمی محاسبات…………………………………………………………………………………..14

1-5-4-مکانیک مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-6-حمل دارو(دارورسانی نوین)………………………………………………………………………………………………………………….15

1-6-1-تعریف دارورسانی نوین……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-2-نانوساختارهای حامل دارو…………………………………………………………………………………………………………………15

1-6-3-فلرن‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-6-4-لیپوزوم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-7-آنتی کنسر(ضدسرطان)…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7-1-تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7-2-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-7-3-نحوه پیدایش سرطان ………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7-4-علائم هشدار دهنده سرطان ………………………………………………………………………………………………………………20

1-7-5-انواع سرطانها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-7-6-عوامل بروز سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-7-7-روشهای درمان سرطان………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-8-داروهای ضدسرطان……………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8- 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-8-1-معرفی 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………….23

1-8-2-خصوصیات دارویی 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………25

1-9-کاپسیتابین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-9-1-معرفی کاپسیتابین……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-10-نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-10-1-معرفی نانودرات……………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-10-2- تاریخچه نانوذرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-10-3-خواص نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-10-4-روشهای ساخت نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………..29

1-10-5-نانوذرات سیلیکون کربید…………………………………………………………………………………………………………………30

1-11 -ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-12- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………32

1-13-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………32

1-14- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….33

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1-مقدمه مروری برپژوهش های  پیشین……………………………………………………………………………………..34

2-2-مطالعه محاسباتی وتجربی برروی یوراسیل و5-فلورویوراسیل………………………………………………………………..35

2-3- بررسی بر همکنش 5-فلورویوراسیل با مونت موریلونیت و ساپونیت در  طیف سنجی FT-IR……………36

2-4-مطالعه نظریه تابع چگالی برای بررسی اثرات  نانوتیوب های  کربن بر خواص داروی ضد سرطان فلورویوراسیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-5- مطالعه نظری برهمکنش داروی ضد سرطان فلورویوراسل با سه نانو حامل طلا،تیتانیوم اکسیدو ورقه های گرافن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-6-گرافن به عنوان پایه ی نانوساختاری جهت سیستم رسانش دارو…………………………………………………………38

2-7-بررسی کاربردگرافن وگرافن اکسیدبه عنوان نانوحامل هایی برای رسانش دارو…………………………………..40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید