پایان نامه مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید


فهرست مطالب

فصل اول
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….      2
1-2 پیشینه فناوری نانو…………………………………………………………………………………………….     3
1-3 مزایا و معایب…………………………………………………………………………………………………..     3
1-4 هدف فناوری نانو……………………………………………………………………………………………..     4
1-5 انقلاب در نانو تکنولوژی…………………………………………………………………………………..     5
1-6 بررسی اجمالی کاربردهای نانو فناوری در عرصه های مختلف………………………………      7
1-7 اصول پایه نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………..     8
1-8 عناصر پایه در فناوری نانو…………………………………………………………………………………     9
1-9 نانوذره چیست ؟……………………………………………………………………………………………..      9
1-10 تولید نانوذرات………………………………………………………………………………………………    10
1-11 انواع نانوذرات ……………………………………………………………………………………………..    11
1-12 معرفی ساختار نانولوله‌های کربنی……………………………………………………………………     12
1-13 کشف نانولوله ……………………………………………………………………………………………..     14
1-14 نانو کپسول ها……………………………………………………………………………………………..      17
1-15 نانوسنسورها……………………………………………………………………………………………….      18
1-16 نانو فیلترها………………………………………………………………………………………………….      19
1-17 ساخت بررسی خواص کامپوزیت  AL\SICبا استفاده از نانوذرات سیلیسیم کاربید به روش متالوژی پودر در آلومینیوم خالص …………………………………………………………..    19
فصل دوم
2-1 بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار آرمچیر(4و4) نانولوله سیلیسم کاربید…………………………………………………………………………………..   22
2-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید…………………………………………   23
2-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول……………………………………………………    23
2-2-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه سوم ………………………………………………….    24
2-2-3 بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه پنجم ………………………………………………….    27
2-2-4- بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه هفتم………………………………………………….    29
2-3 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید………………………………    31
2-3-1 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید  در لایه اول…………    31
2-3-1-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13C در جایگزینی با اتم   Alدر لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………………   31
2-3-1-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13C در جایگزینی با اتم Pدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………     36
2-3-1-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13C در جایگزینی با اتم P-  Alدر لایه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….    37
2-3-2 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………     38
2-3-2-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته 29Siو  13Cدر جایگزینی با اتمAlدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………   38
2-3-2-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم  Pدر لایه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….   42
2-3-2-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم  Al-P در لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………………  43
2-3-3 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………  44
2-3-3-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم   Al در لایه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….   44
2-3-3-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13Cدر جایگزینی با اتمP  در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..  46
2-3-3-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته  29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم                      Al-P  در لایه پنجم………………………………………………………………………………………………………………   47
2-3-4 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………   50
2-3-4-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتمAl  در لایه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………….  50
2-3-3-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی بااتمP  در لایه هفتم……………………………………………………………………………………………………..   52
2-3-4-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتمAl-P                   در لایه هفتم……………………………………………………………………………………………………………..   53
2-4 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله آرمچیر(4و4)  سیلیسیم کاربید……………………………..  56
2-4-1 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………….   57
2-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………..    58
2-4-3  بررسی پارمترهای NQR نانوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم……………………………   59
2-4-4 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم…………………………….  60
2-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید………………………………………  61
2-5-1- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول…………………………………………………..   61
2-5-2- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم………………………………………………….   65
2-5-3- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم…………………………………………………..  68
2-5-4- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه هفتم………………………………………………..   71
2-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو-لومو نانولوله سیلیسیم کاربید …………..   74
2-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول…………………..   77
2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه سوم………………….   79
2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه پنجم………………    81
2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه هفتم………………    83نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….     85
فصل سوم
3-1-بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار زیگزاگ  (0و8) نانولوله      سیلیسم کاربید………………………………………………………………………………………………………….    88
3-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید…………………………………..    89
3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول……………………………………………….    89
3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه دوم ………………………………………………   91
3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه سوم……………………………………………….  93
3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه چهارم………………………………………….    96
3-3 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید………………………..   97
3-3-1 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه اول…….    98
3-3-1-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13C در جایگزینی با اتم   Alدر لایه اول…………………………………………………………………………………………………………………………   98
3-3-1-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13C در جایگزینی با اتم P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………….    99
3-3-1-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………   103
3-3-2 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه دوم…..   104
3-3-2-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتم Al در لایه دوم………………………………………………………………………………………………………………………   104
3-3-2-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم  Pدر لایه دوم…………………………………………………………………………………………………………………….    107
3-3-2-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13Cدر جایگزینی با اتم Al-P  در           لایه دوم………………………………………………………………………………………………………………..  108
3-3-3 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه سوم….   109
3-3-3-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتم Al                   در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………..  109
3-3-3-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتم                        P در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………….  113
3-3-3-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتم Al-P                   در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………. … 114
3-3-4 بررسی پارامترهایNMR  نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………. 115
3-3-4-1 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13C در جایگزینی با اتم Al در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… 115
3-3-4-2 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته   29Siو  13C در جایگزینی با اتم P در لایه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………116
3-3-4-3 بررسی پارامترهای  CSIو CSA هسته    29Siو  13C در جایگزینی با اتمAl-P                 در لایه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 118
3-4 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله زیگزاگ(0و8)  سیلیسیم کاربید…………………….. 120
3-4-1 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………121
3-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم…………………………121
3-4-3 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………………… 123
3-4-4 بررسی پارامترهای NQR  نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………..123
3-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید………………………………..124
3-5-1 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول………………125
3-5-2 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………..128
3-5-3 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………132
3-5-4 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………135
3-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو………………………………………138
3-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول…………….138
3-6-2- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه دوم………….. 140
3-6-3- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه سوم…………..142
3-6-4- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه چهارم……… 144نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………146
منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………….147

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید