پایان نامه مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی


عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

نقش جرم زایی حبس

پس از بیان تأثیر حبس در جلوگیری و یا تکرار جرم در این قسمت به بحث و بررسی دربارۀ نقش حبس در افزایش بزهکاری می‌پردازیم. هر چند زندان  مجازات خوب و ارزنده‌ای است، امّا نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می‌تواند موجبات تنبیه، اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم نماید که با شیوه‌های صحیح علمی و فنی اداره گردد و گر نه جز گمراهی محکومین و فساد و آلودگی ثمرۀ دیگری نخواهد داشت. وجود معایب عدیده و تبعات منفی در  مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عده‌ای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم باشد.

این تأثیر گذاری یا به طور مستقیم است یا از طریق آثاری است که از  مجازات زندان ناشی می‏شو دو آن آثار در وقوع جرم و یا تکرار جرم نقش اساسی خواهند داشت و بدیهی است که نقش عوامل فردی، عوامل جرمی و متغیرهای زندان در این تأثیر گذاری را نباید نادیده گرفت. اضافه می‌نماید منظور از عوامل فردی، عواملی است که با توجه به شخصیت فرد در تکرار جرم مؤثر واقع می‏شود مثل سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگی )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمی نیز نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغیرهای زندان نیز شامل تفکیک و جداسازی بازداشتی‌ها از محکومین به حبس، جدایی محل گذران محکومیت اطفال از بزرگسالان و جداسازی مجرمین بر اساس نوع جرم ارتکابی و امکانات زندان و مدیریت آن و فراهم آوری امکانات مورد نیاز زندانیان می‌باشد.

۱-۱۰-۱  گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی

هرچند که یکی از اهداف اعمال مجازات حبس پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم  ارتکابی در جامعه می‌باشد، اما این  مجازات خود در مواردی موجب افزایش  ارتکاب جرم در جامعه می‌گردد که در قسمت ذیل به تأثیر مستقیم این  مجازات در جرم زایی می‌پردازیم.

۱-۱۰-۱-۱ آموزش و انتقال جرایم

در اثر معاشرت و اجتماع زندانیان با یکدیگر، شیوه‌های جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفه‌ای و زندانیان با سابقه،به محکومین بی تجربه و زندانیان تازه وارد آموزش و انتقال داده می‏شو دو عملاً هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه می‌گردد. به همین دلیل است که زندان را آموزشگاه بزهکاری و یا دانشگاه جانیان نام نهاده‌اند، زیرا از طریق همین یافته‌های داخل زندان است که زمینۀ بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم می‌گردد.

وجود ارتباط عمیق بین زندانیان و حضور کم‌رنگ و کم تأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آن‌ها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامه‌های مفید ارشادی باعث می‌گردد تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید  ارتکاب  جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوه‌های مناسب  ارتکاب جرم، حبس قانونی فرار از مجازات و… تحقق یافته و ظهور می‌یابد.

رمزی کلارک در کتاب خود در فصل « زندان کارخانۀ جنایت » با تشریح بد رفتاری‌ها، بد آموزی ها و مسایل غیر انسانی زندان‌های آمریکا می‌نویسد :« قسمت اعظم جنایات آمریکا در نتیجۀ شرایط غیر انسانی زندان‌ها و شکست ما در اصلاح کسانی که به زندان می‌روند به وجود می‌آید.» نام‌برده با کمک آمار و ارقام رسمی دولت آمریکا چنین نتیجه گیری می‌کند :« مهم‌ترین آمار جنایی، آماری است که نشان می‌دهد ۸۰ درصد جنایات به وسیله مرتکبین تکرار جرم صورت می‌گیرد. چهار پنجم جرایم از طرف کسانی که در نظام عدالت جزایی شناخته شده هستند  ارتکاب  می‌یابد[۱]

در بررسی و تحقیق آماری که از بعضی زندان‌های کشور به عمل آمده است، چنین مشاهده شده که فقط ۵/۸ درصد مرتکبین جرم فروش مواد مخدر برای دومین بار به جرایم دیگر دست یافته‌اند، در صورتی که همۀ مرتکبین جرایم سبک در دومین مرتبه جرایم دیگری شده‌اند[۲].

از این نتایج استفاده می‏شود که کیفر زندان در حبس‌های کوتاه مدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصیت و تفکیک طبقه بندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به عمل نیاید، می‌تواند تبعات منفی و آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی داشته باشد. چنانچه در مباحث قبلی نیز اشاره شد، متخصصین امور جزایی معتقدند که برای اینگونه مجرمین نیز نه تنها تأثیری در تقلیل تعدادشان نخواهد داشت بلکه عامل افزایش بزهکاری در سطح جامعه خواهد شد.

علاوه بر این مطابق بررسی‌های معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آن‌ها شده است، بلکه موجب گردیده است ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکر انگیز و باکیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجۀ تحقیقات به عمل آمده در خصوص سرقت و مواد مخدر نشان دهندۀ تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعد  پس از اولین دوره‌ی حبس است[۳].

نمونه‌ای بارز از این آموزش جرم و تغییر و افزایش کیفیت  ارتکاب جرم در مورد زندانیانی مشاهده می‌گردد که در زمان مرخصی از زندان مرتکب جرم می‌گردد. در خصوص محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت این امر ملموس‌تر می‌باشد. به عنوان مثال نزدیک ۹۰ از محکومین به اعدام در خصوص بزه حمل مواد مخدر در اصفهان کسانی بوده‌اند که در زمان مرخصی از زندان مجدداً به  ارتکاب  این بزه پرداخته‌اند.

در صورتی که کیفیت اولین جرم  ارتکابی افراد سابقه دار را بررسی کنیم مشخص می‏شود که معمولاً افراد سابقه دار،  ارتکاب  اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کرده‌اند و در زندان تحت تأثیر آموزش‌های سوء جرم  ارتکابی از کیفیت و شگرد بالاتر و پیشرفته‌تری برخوردار شده است. با سرعت بیشتری ارتقاء و کیفیت یافته‌اند. تراکم زیاد زندانی در داخل زندان‌ها و بیکار بودن اکثر آن‌ها دو عاملی است تا ارتباطات زندانی‌ها بیشتر و عمیق‌تر گردد و برای وقت گذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آن‌ها آموزش شیوه‌های جدید  ارتکاب جرم است. در تحقیقاتی که به این منظور در اردوگاه اسد آباد اصفهان صورت گرفته است نتایج نشان می‌دهد که ترویج خرده فرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزش‌های دیگر قرار دارد و آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است. به میزانی که در تفکیک و طبقه بندی درون زندان‌ها دقت و توجه بیشتری شود از میزان یادگیری شگردها کاسته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید