پایان نامه مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

چکیده :

امروزه در دنیا عوامل نیرومندی در حال تغییر بنیانهای کســب و کـار هسـتند ، بطوریکـه دیگر روشهای معمول تصمیم گیری و شیوه های سنتی کسب و کار پاســخگوی نیازهـای امروزی مدیران سازمانها نیست ، این عوامل می توانند رونــد جـهانی شـدن ، پیچیـده تـر شدن محیط و بالا رفتن عدم اطمینان ، تکنولوژیهای پیشرفته با چرخه عمر خیلی کوتاه ، رقابت روز افزون ، تغییر در الگوی انتخاب و نیازهای مشتریان و سایر عوامل از ایـن قبیـل باشد .امروزه بیشتر سازمانها این وضعیت را درک نموده و برای غلبــه بـر تـل انبـار شـدن اطلاعات غیره لازم و زائد ، به روز نمودن اطلاعــات و دانـش سـازمانی و بکـارگـیری آن ، مدیریت بر دانش سازمانی خود را به عنوان ابزار مهم جهت بقا و حفظ توان رقابتی و پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر مورد توجه جدی قرار داده اند . ســازمانهای پیشـرو درک نموده اند که دانش سازمانی ،یک دارائی مهم است و باید آنرا مدیریت نمود. در سازمانهای سنتی بیشتر کنترلها و توجهات روی دارائیهای مشهود ، همچون نقدینگــی ، سـاختمان ، ماشین آلات و غیره متمرکز می باشد و مهمترین و با ارزشترین دارائی خود یعنی ، دانـش سازمانی را بدون مدیریت رها نموده اند . در این پژوهش سعی شده مرز بین داده ، اطلاعات و دانش مشخص شــده و انـواع دانـش سازمانی و نحوه تولید دانش بیان شود . پس از شناخت دانش سازمانی ، تاریخچه مدیریت دانش ، عواملی که ضرورت بکارگیری دانش سازمانی را برای سازمانها ایجاب نموده توضیح داده شده و پس از آن مدیریت دانش به عنوان یک فرایند و مراحل مختلــف ایـن فرآینـد تشریح و با نظر سنجی از جامعه آمــاری در شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب و اسـتفاده از نظرات کارکنان جامعه آماری پژوهش، در خصوص شاخصهای مدیریت دانــش در شـرکت برق منطقه ای ، مشخص شد که ساز و کاریکه بتواند مدیریت بـر دانـش را انجـام داده در حال حاظر وجود ندارد و کلیه کارکنان و کارشناسانی که در ایــن نظـر سـنجی همکـاری داشتند اظهار نظر نمودند که دســتیابی بـه اطلاعـات لازم جـهت انجـام کارهـا و وظـایف سازمانی سخت و اغلب پس از صرف زمان زیاد اطلاعاتی به دست میــآید کـه دقیـق و یـا مرتبط نیست ،دانش سازمانی چندان بها و اهمیت ندارد و دسترسی به منـابع اطلاعـاتی و دانشی به راحتی امکانپذیر نیست ، فرهنگ مستند ســازی و انتقـال دانـش و تجـارب ،بـه دیگران وجود ندارد ، که در شرایط کنونی ضرورت داردسازمان برای دستیابی به بهره وری نیروی انسان ، توانا سازی کارکنان ، کاهش زمان تصمیم گیریها و انجام کارها ، اثر بخشی سازمانی ، رضایت شغلی کارکنانی ، صرفه جویی در سازمان و کاهش هزینــه هـا ، مزیـت رقابتی ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان از طریق ساده شدن و کاهش زمان پاسخ به آنها ، افزایش خلاقیت و نوآوری و غیره مدیریت دانش را در سازمان شروع و به تدریــج نهادینـه نماید .

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید