پایان نامه مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi –ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………I

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات.. 2

1) مقدمه. 2

1-1) روش های سنتز ایندولنین ها…………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1)نظریه عمومی مکانیسم فشیر…………………………………………………………………………………………………………..2

1-2) سنتز ایندولین ها 6

1-2-1) سنتز ایندولین ها با پیکولین آمید(PA)-β-آریل اتیل آمین با استفاده از کاتالیزور پالادیم…… 6

1-2-2) سنتز ایندولین ها هانز دی هیدرو پیریدین(دی اتیل-2و6-دی متیل-1و4-دی هیدرو پیریدین-3و5-دی کربوکسیلیت) 6

1-2-3) سنتز ایندولین ها با N-فلورو-2و4و6-تری متیل پیریدینیوم تریفلات… 6

1-3) سنتز کینولین ها   7

1-4) معرفی پیرازول ها ..8

1-4-1) روش کلی سنتز پیرازول ها 9

1-4-1-1) استفاده از 1-3 دی کتون ها و مشتقات هیدرازین 9

1-4-1-2) استفاده از 1-3 دو قطبی ها ومشتقات هیدرازین 10

         1-4-1-3) استفاده از مانونیتریل و هیدرازین ………………………………………………………………………………………11

1-5) واکنش های چند جزئی 12

    1-6) واکنشهای تک ظرفی………………………………………………………………………………………………………………………13

      1-6-1) مزایای واکنش های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………14

  1-7) ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………………………..14

 1-8) سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول………………………………………………………………………………………………………..15

1-9) سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین ………………………………………………………………………………………..16

1-10) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین …………………………………………………………………………………22

1-11) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………23

1-12) سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………25

1-13) هدف از کار پزوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..26

فصل دوم: بخش تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………27

2) بخش تجربی.. 28

2-1) روشهای تجربی.. 28

2-2) روشهای سنتزی مورد استفاده : 28

2-2-1) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون. 28

2-2-1-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول : 29

2-2-1-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین: 29

2-2-1-3) سنتز 2–(2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسو استیل کلراید: 30

2-2-1-4) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون. 30

2-3) روش های سنتزی مورد استفاده از تتراهیدروکینولین.. 31

           2-3-1) سنتز5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-ij [کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………..31

          2-3-1-1) سنتز2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو­استیل­کلراید…………………………………………….31

         2-3-1-2) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی­اون………………………………………32

     2-4) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………33

    2-4-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….34

   2-5) روش سنتزی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی………………………………………………………………………………………35

  2-5-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی……………………………………………………………………………..38

فصل سوم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………..42

3) نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-1) سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………..43

    3-1-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-1-2) سنتز  4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi] ایندول-1و2- دی اون……………………..43

  3-1-2-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول………………………………………………………………………………………..43

3-1-2-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین………………………………………………………………………………………………….44

3-1-2-3)  سنتز 2-( 2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسواستیل کلراید……………………………………………..45

3-1-2-4) سنتز  4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi ] ایندول-1و2- دی اون……………………….45

3-1-3) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………….45

3-1-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………..45

3-1-5) شناسایی ترکیبات  اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………47

3-1-5-1) ‘،5’،4’-تری متیل -1-فنیل 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-1-5-2) 5’،5’،4’-تری متیل 1-(پارا تولوئیدین) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-1-5-3) 5’،5’،4’-تری متیل -(4- متوکسی فنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-5-4) ‘،5’،4’-تری متیل -(4- کلروفنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-2) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی…………………………………………………………………………………………….50

3-2-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………50

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید