پایان نامه مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو


فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل  اول:نانوتکنولوژی.. 1

1-1)  مقدمه. 2

1-2) تاریخچه ی  نانوتکنولوژی.. 2

1-3) دگرشکلهای  کربن.. 3

1-3-1) گرافیت: 3

1-3-2) الماس: 4

1-3-3) نانولوله کربنی (CNT): 4

1-3-4) فولرنها: 5

1-4) نانولوله ها 5

1-4-1) انواع نانولوله های تک دیواره 6

1-4-1-1) نانولوله کربنی نوع صندلی.. 6

1-4-1-2) نانولوله کربنی زیگزاگ… 7

1-4-1-3) نانولوله کایرال یا نامتقارن.. 7

1-5) خواص فیزیکی وشیمیایی نانولوله ها 8

1-6) روشهای سنتزنانولوله های کربنی.. 9

1-6-1) روش قوس الکتریکی.. 9

1-6-2) روش تبخیرلیزری.. 10

1-6-3) رسوب گذاری بخارشیمیایی (CVD) 10

1-7) کاربرد نانولوله ها 11

1-7-1) به کارگیری نانولوله ها درپزشکی (انتقال دارو) 11

1-7-2) کاربرد نانولوله در تشخیص و درمان سرطان.. 12

1-7-3) کاربرد نانولوله ها درکامپوزیتها 12

1-7-4) کاربرد نانولوله ها در الکترونیک… 13

1-7-5) کاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان.. 14

1-8) فولرنها 14

1-9) خواص فولرنها 15

1-10) کاربرد فولرنها 16

1-10-1) کاربرد فوتونیک… 17

1-10-2) تقویت کننده کامپوزیتها 17

1-10-3) دارورسانی.. 17

1-11) روشهای تولید فولرنها 17

1-12) 8- هیدروکسی کینولین.. 18

1-12-1) کاربرد پزشکی.. 18

1-12-2) کاربرد 8-HQ درکشاورزی.. 19

1-12-3) کاربرد 8-HQ در صنعت مهندسی پلیمر. 19

فصل دوم:شیمی محاسباتی.. 20

2-1) مقدمه. 21

2-2) شیمی انفورماتیک… 21

2-3) مکانیک مولکولی.. 22

2-4) روشهای ساختارالکترونی.. 23

2-4-1) روشهای نیمه تجربی 23

2-4-2) روشهای آغازین.. 24

2-5) گوسین.. 24

2-6) روشهای محاسباتی گوسین.. 25

2-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF) 25

2-6-2) نظریه تابع  چگالی (DFT) 27

2-6-3) مجموعه های پایه. 28

2-7) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS) 31

2-8) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) 33

2-9)  HOMO وLUMO… 33

2-10) قطبش پذیری- سختی و نرمی.. 35

2-11) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی.. 36

فصل سوم:روش کار و محاسبات.. 37

3-1) روش انجام کار 38

3-2) انرژی اتصال.. 54

3-3) بارهای اتمی.. 55

3-4) ممان دوقطبی.. 59

3-5) طول پیوند. 61

3-6) محاسبات زاویه. 63

3-7) خواص بنیادی.. 66

3-7-1) بررسی مقادیر انرژی یونش (I) 67

3-7-2) بررسی مقادیر الکترونخواهی (A) 68

3-7-3) بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی ( ) 68

3-7-4) بررسی مقادیر سختی (η ) و نرمی (σ ) 68

3-8) شکاف بین  HOMOو LUMO 69

بحث و نتیجه گیری.. 93

منابع98

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید