پایان نامه مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله­های کربنی به عنوان حامل­های انتقال دارو


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. آ

فصل اول: مقدمه…………………………………… 1

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2) فناوری نانو…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) تاریخچه نانوتکنولوژی……………………………………………………………………………………. 4

1-4) نانولوله های کربنی…………………………………………………………………………………………. 5

1-5) فولرن………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6) ساختمان فولرن……………………………………………………………………………………………… 9

1-7) شیمی فولرن ها……………………………………………………………………………………………… 9

1-8) خواص و کاربردهای فولرن ها………………………………………………………………………….. 11

1-8-1) استحکام مکانیکی: به عنوان تقویت کننده در نانو کامپوزیت ها…………………………… 11

1-8-2) خاصیت روان سازی بالا: روان کاری در مقیاس نانومتری………………………………….. 11

1–8–3) حساس در برابر نور: کاربردهای فوتونیک………………………………………………………. 11

1–8–4) ساختاری توخالی: مکانی جهت قرارگیری عناصر…………………………………………….. 12

1–8–5) خواص زیست سازگاری: دارو رسانی…………………………………………………………… 12

1–9) مزایا و معایب فولرن ها…………………………………………………………………………………… 12

1–10) روش های تولید و فرآوری فولرن ها……………………………………………………………….. 12

1–11) انواع نانولوله های کربنی……………………………………………………………………………….. 13

1–11–1) نوع صندلی……………………………………………………………………………………………. 14

1–11–2) نوع زیگزاگی…………………………………………………………………………………………. 15

1–11–3) نوع نامتقارن…………………………………………………………………………………………… 15

1–12) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانولوله ها………………………………………………………… 16

1–13) فرآیندهای تولید نانولوله……………………………………………………………………………….. 16

1–14) کاربرد نانولوله‌ها…………………………………………………………………………………………. 16

1-14-1) به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت ها…………………………………………………………. 17

1-14-2) حسگرها…………………………………………………………………………………………………. 18

1-14-3) حافظه‌های نانولوله‌ای………………………………………………………………………………… 19

1-14-4) ترانزیستورها……………………………………………………………………………………………. 19

1-14-5) استفاده در نمایشگرهای تشعشع میدانی………………………………………………………… 20

1-14-6) کاربرد نانولوله در صنعت ساختمان…………………………………………………………….. 21

1-14-7) قابلیت ذخیره سازی………………………………………………………………………………….. 22

1-14-8) استفاده از نانولوله های تک دیواره در صنعت الکترونیک………………………………… 23

1-14-9) سازگاری زیستی…………………………………………………………………………………….. 24

1-15) نانولوله ها ی کربنی در پزشکی………………………………………………………………………. 25

1-16) تشخیص دقیق بیماری در مراحل اولیه……………………………………………………………… 26

1-17) نانولوله های کربنی و کاربرد آنها در تشخیص سرطان…………………………………………. 26

1-18) نشانگرهای زیستی……………………………………………………………………………………….. 27

1-19) کاربرد نانولوله های کربنی در تشخیص مولکول ها…………………………………………….. 28

1-20) نانولوله های بورنیترید…………………………………………………………………………………… 28

1-21) شیمی نانولوله های بورنیترید و خالص سازی آنها………………………………………………. 29

1-22) 5-آمینولوولینیک اسید………………………………………………………………………………….. 30

1-23) گلیسین……………………………………………………………………………………………………… 31

فصل دوم: مروری برکارهای گذشته……………………… 33

2-1) درمان هدفمند سرطان کبد بر پایه نانولوله کربنی مبتنی بر سیستم دارورسانی به داخل بدن 34

2-2) تجزیه و تحلیل محاسباتی از وارد کردن نانولوله های کربنی به غشای سلولی…………….. 34

2-3 ) مطالعه تابعی چگالی فلوئور انتهایی بر روی نانولوله های بورنیترید………………………….. 35

2-4) اثر ناخالصی بر خواص الکتریکی نانولوله های کربنی……………………………………………. 35

2-5) مطالعه نظری ab initio  بر عملکرد نانولوله های تک دیواره  به  عنوان جاذب مولکولی.. 36

2-6) مطالعه نظری کاتیون فلزهای قلیایی بر روی نانولوله های کربنی……………………………….. 36

2-7) مطالعه ی نظری اثر طول و قطر نانولوله های کربنی بر واکنش های اپوکسیددار شدن…. 37

2-8) اثر جذب هیدروژن اتمی بر خواص نانولوله های کربنی تک دیواره………………………… 37

2-9) بررسی کوانتوم مکانیکی ab initio برهمکنش متان با سطوح گرافیتی و نانولوله تک لایه.. 38

2-10) خواص الکتریکی نانولوله کربنی تک دیواره و گرافیت- مطالعه تابعی چگالی………….. 38

2-11 مطالعه ab initio بازسازی نانونوارهای گرافن به شکل نانولوله به روش تابعی چگالی… 39

2-12)  بهینه کردن نانولوله کربنی برای جذب گاز نیتروژن……………………………………………. 39

2-13) مطالعه جابجایی شیمیایی 13C NMR در نانولوله های کربنی دارای گروه عاملی به روش   تابعی چگالی  30

2-14) خواص الکترونیکی بلور حالت جامد  fcc-C60………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش های محاسباتی…………………………………………………………………… 42

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-1-1) مروری بر شیمی محاسباتی………………………………………………………………………….. 43

3-1-2) شیمی انفورماتیک………………………………………………………………………………………. 44

3-1-3) زیست انفورماتیک و شیمی انفورماتیک………………………………………………………….. 44

3-2) مکانیک مولکولی…………………………………………………………………………………………… 45

3-3) روش های ساختار الکترونی…………………………………………………………………………….. 47

3-4) روش های پر کاربرد………………………………………………………………………………………. 48

3-4-1) روش میدان خودسازگار هارتری فاک……………………………………………………………. 49

3-4-2) روش تابع چگالی………………………………………………………………………………………. 51

3-5) لایه باز و لایه بسته………………………………………………………………………………………… 51

3-6) مجموعه های پایه………………………………………………………………………………………….. 52

3-6-1) مجموعه های پایه حداقل: 6) >   N> STO-NG(3……………………………………………. 53

3-6-2) مجموعه های پایه کوچک یا مجموعه پایه ظرفیتی شکافته شده………………………….. 53

3-6-3) مجموعه های پایه بزرگ یا قطبیده…………………………………………………………………. 53

3-6-4) مجموعه های پایه حداکثر یا پایه نفوذی…………………………………………………………. 54

3-6-5) مجموعه پایه زتای دوگانه LANL2DZ(Double zeta)……………………………………… 55

3-6-6) مجموعه پایه زتای سه گانه TZV(Triple zeta)………………………………………………. 55

3-6-7) مجموعه پایه LAN2MB……………………………………………………………………………. 55

3-7) گوسین………………………………………………………………………………………………………… 56

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید