پایان نامه مطالعه مقایسه ای فرهنگ استراتژیک امریکا و چین


چکیده

چارچوب­های نگرشی در هر جامعه­ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن مایه­های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. در بطن چنین چارچوبی است که نگاه به خود شکل می­گیرد. در عین حال در بستر این کلیت است که تعریف از فراخور نیز تجلی می­یابد. فرهنگ بطور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل می­باشدکه می­تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مولفه فرهنگ استراتژیک توانایی تاثیر گذاری بر نگرش نخبگان و دولتمردان و همچنین جامعه­ی یک کشور را داشته و همچنین از این قابلیت نیز برخوردار می­باشد که نحوه­ی عملکرد آنها را در عرصه های مختلف تعیین نماید. بدین ترتیب شناسایی مولفه های شکل دهنده به مبانی هویتی یک کشور و از آن جمله فرهنگ استراتژیک کشورها کمک بسیار موثری در فهم چرایی کنش کشورهای مختلف- از جمله قدرتهای بزرگی چون ایالات متحده آمریکا و چین- بدست خواهد داد. لذا پژوهش حاضر با بدیهی انگاشتن و مفروض قرار دادن تاثیرگذاری این مولفه ها بر سیاست خارجی کشورها، تلاش خواهد داشت با شناسایی و احصاء مولفه های شکل دهنده به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا که دارای ویژگی تهاجمی­اند و چین که دارای خصلت تدافعی است و مقایسه آنها به فهم نحوه تاثیرگذاری این مولفه ها بر کنش و عملکرد آنها در یکی از حساس ترین و مهم­ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه بپردازد.

واژگان کلیدی: فرهنگ استراتژیک، سیاست خارجی، امریکا، چین، خاورمیانه

 

فهرست مطالب

کلیات تحقیق     8

 1. طرح مسئله. 9
 2. سوال یا سوالات تحقیق. 11
 3. فرضیه یا فرضیه های تحقیق. 11
 4. تعریف مفاهیم و متغیرها 11

1-4- متغیرها 13

2-4- شاخص های متغیرها 14

 1. ضرورت انتخاب موضوع. 15
 2. اهداف تحقیق. 15
 3. سوابق پژوهش… 16
 4. جنبه های نوآوری و بدیع بودن موضوع. 19
 5. موانع، مشکلات و محدودیتهای پژوهش… 19
 6. روش گردآوری اطلاعات.. 19
 7. روش پژوهش… 19
 8. سازماندهی پژوهش… 20

فصل اول : چارچوب نظری (نظریه سازه انگاری)  22

مقدمه. 23

الف) فرهنگ و نظریات رئالیستی و لیبرالیستی. 23

ب) فرهنگ در مکتب انگلیسی. 25

ج) فرهنگ در نظریات انتقادی. 27

د) فرهنگ در نظریه سازه انگاری. 29

فصل دوم: فرهنگ استراتژیک امریکا  43

مقدمه. 44

1- سطح ملی.. 44

1-1- امنیت مطلق. 44

2-1- احساس ویژه بودن و استثناگرایی.. 46

3-1- کشش دائمی میان انزواگرایی و جهان گرایی.. 48

4-1- باور به قدرت مطلق امریکا 49

5-1- باور به رسالتی تاریخی در رهبری جهان. 51

6-1- اداره جهان بر اساس ارزش های لیبرال دموکراسی.. 52

7-1- گرایش به تمرکز زدایی.. 54

8-1- رویکرد عملگرایانه به حقوق بین الملل.. 55

2-  سطح نظامی.. 56

1-2- جنگ  به منزله جنگ صلیبی.. 56

2-2- آستانه پایین تحمل آسیب57

3-2- اعتقاد راسخ به فناوری.. 58

4-2- ادامه دادن جنگ تا تسلیم بی قید و شرط دشمن.. 59

5-2- گرایش به پیروزی و حل و فصل سریع منازعه. 60

 فصل سوم: تاثیر فرهنگ استراتژیک امریکا بر سیاست خارجی آن در خاورمیانه   64

1- سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه. 65

2- فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه. 69

1-2- اشاعه دموکراسی و ارزش های لیبرالیستی در منطقه. 69

2-2- تعهد و التزام ویژه به اسرائیل.. 77

3-2- عامل نفت89

فصل چهارم: فرهنگ استراتژیک چین     97

مقدمه. 98

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید