پایان نامه مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.SC” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- طراحی فرایند
عنوان :
مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک

چکیده :
ایمنی نقش مهمی را در تمامی مراحل طراحی فرایندهای شیمیایی ایفا می کند. به منظور حصول اطمینان از
مسائل مربوط به ایمنی و محیط زیست و همچنین به حداقل رساندن تغییرات آتی در فرایند، مسأله ایمنی باید
در فازهای اولیه طراحی مورد توجه قرار گیرد.
نقطه شروع برای برنامه ریزی جامع در مورد ایمنی، تشخیص مخاطرات است. روش های زیادی از قبیل چک
بدین منظور توسعه یافته اند. (HAZOP) لیست، بررسی ایمنی، آنالیز پرسش و آنالیز مخاطرات و راهبری
دومین گام بعد از تشخیص مخاطرات، تحلیل و اولوی تبندی پیامدهای موجود به منظور میزان حذف و یا
طبقه بندی می گردد که « ارزیابی خطر » کاهش اثرات آن م یباشد. این دو گام تحت عنوان جام عتری به نام
گام اول جنبه کیفی آن را در بر گرفته و گام دوم بعد کَمی مسأله است. برخی از روش های معمول مورد
استفاده در ارزیابی مخاطرات عبارتند از :
.[1](FTA) و آنالیز درخت خطا ( ETA) آنالیز درخت رویداد ،(HAZAN) آنالیز مخاطرات
هدف از این سمینار مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک می باشد. واحدهای اوره وآمونیاک از
واحدهای مهم صنایع پتروشیمی م یباشد و در کشور چندین واحد اوره و آمونیاک در حال کار و چندین
واحد در حال ساخت می باشند.
بررسی مخاطرات این واحدها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این سمینار به مخاطرات عمده از قبیل
آتش، انفجار و انتشار گازهای سمی در این واحدها پرداخته خواهد شد.

مقدمه
صنایع شیمیایی و پتروشیمی اغلب با مواد شیمیایی خطرزا و واحدهای عملیاتی تحت شرایط دما و فشار
بالا نظیر راکتورها، تانک های ذخیره و … سر و کار دارند. بنابراین احتمال وقوع حوادثی مثل آتش سوزی،
انفجار و نشت مواد سمی در این واحدها وجود دارد. این حوادث ممکن است به علت اشکالات فرایندی،
نقص دستگاه ها و یا خطاهای انسانی ایجاد گردد. رشد صنایع در کنار رشد جمعیت انسانی نه تنها باعث
تکرار حوادث بلکه موجب افزایش خسارات ناشی از آ نها نیز شده است. علاوه بر مسائل ناشی از خسارات
و عقب ماندن در میدان رقابت جهانی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که در جلب توجه به مسأله ایمنی
ایجاد انگیزه می کند. یکی از مهمترین این عوامل، جنبه های وجدانی و اخلاقی مسأله است. آمار حوادث
بیشماری که منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان کارگرانی که در داخل و یا مردمی که در اطراف
زندگی می کنند، شده است حاکی از این است که مسأله ایمنی اهمیت دارد و باید به فکر راهی برای فرار،
کنترل و یا رفع مخاطرات بود.
برای حفظ ایمنی ابتدا باید مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترین آ نها را تعیین نمود و سپس راهی
برای مقابله با آن ها پیدا نمود. بنابراین بحث و بررسی در مورد مخاطرات فرایند دو جنبه دارد. نخست
شناخت و معلوم کردن مخاطرات یعنی فهمیدن این مسأله که در یک واحد صنعتی یا یک فرایند چه
خطراتی بالقوه وجود دارند و دوم روش های ارزیابی آن ها به منظور تعیین میزان حذف آن ها و یا محافظت
جان انسان ها در مقابل آن ها.
چون هر روشی برای برآورد خطرها .« میزان فرار از مخاطرات » : یکی از بهترین تعاریف ایمنی عبارتست از
دارای محدودیت خاص خود می باشد و کلیه خطرات، علت ها و پیامدها را پوشش نم یدهد به همین
.[ به منظور نسبی بودن ایمنی استفاده شده است[ 1 « میزان » منظور از کلمه
موضوع اصلی این سمینار مطالعه مخاطرات واحدهای ا وره و آمونیاک اعم از آتش، انفجار و نشت مواد
سمی با استفاده از یکی از تکنیک های رایج جهت مطالعه مخاطرات م یباشد. آنچه در این سمینار آمده
است:
این سمینار شامل شش فصل می باشد که در فصل اول به کلیات ایمنی و مخاطرات فرایندی می پردازد،
در فصل دوم روش ها و تکنیک های ارزیابی مخاطرات بررسی م یگردد، در فصل سوم روش تجزیه وتحلیل
به تفضیل بیان می شود، در فصل چهارم شرح فرایند آمونیاک و اوره و همچنین (PHA) مقدماتی خطر
واحد PHA مخاطرات مواد شیمیایی آن مورد مطالعه قرار می گیرد، در فصل پنجم نتایج مطالعات
آمونیاک و اوره گزارش می شود و در نهایت در فصل ششم بحث و نتیجه گیری این مطالعات ثبت می گردد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید