پایان نامه مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر،شهرستان شهربابک، استان کرمان


چکیده

بررسی فلور یک منطقه جزء مطالعات پایه‌ای است که یافته‌های حاصل از آن به عنوان اطلاعات پایه در علوم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق نیز معرفی فلور منطقه آبدر در شهرستان شهربابک، استان کرمان است. دامنه ارتفاعی منطقه از 2347 تا 3147 متر بالاتر از سطح دریا را شامل می‌شود. روش جمع‌آوری گیاهان منطقه، روش مرسوم در مطالعات فلورستیک منطقه‌ای بوده است. نمونه‌های گیاهی در سال‌های 1391 تا 1393 جمع‌آوری و شناسایی شد. در این مطالعه در مجموع 413 نمونه از منطقه جمع‌آوری گردید . بررسی فلور این منطقه 222 گونه که به 47 تیره و 163 جنس تعلق داشتند را نشان می‌دهد. گیاهان گل‌دار در منطقه غالب بودند که گیاهان دولپه با 40 تیره، 140 جنس و 194 گونه متنوع‌ترین بوده و پس از آن گیاهان تک‌لپه‌ای با 6 تیره، 22 جنس و 27 گونه قرار می‌گیرد. غنی‌ترین تیره از نظر تعداد گونه و جنس، تیره Asteraceae (18 جنس 24 گونه) است و پس از آن تیره‌های Brassicaceae (18 جنس و 23 گونه)،  Lamiaceae (12 جنس و 19 گونه) و Poaceae (14 جنس و 18 گونه)، قرار می‌گیرند. در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی را دارا بودند. منطقه آبدر از نظر جغرافیایی به ناحیه ایران-تورانی تعلق دارد که با توجه به نتایج حاصل که 64 درصد از گونه‌ها را گونه‌های ایران-تورانی تشکیل می‌دهند این مطلب تایید می‌شود. زیستگاه‌ غالب منطقه بوته‌زار با 51 درصد است از دیگر زیستگاه‌های منطقه می‌توان زیستگاه با پوشش تنک (14 درصد)، زیستگاه احداثی زراعی (25 درصد) و زیستگاه آب‌های جاری موقت (10 درصد) نام برد و پوشش گیاهی غالب منطقه Artemisia aucheri Boiss. است.

واژه‌های کلیدی: منطقه آبدر، شهربابک، کرمان، مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1-کلیات   …………………………………………………………………………………………………………………………..   2

1-2-تعریف فلور و فلورستیک   ……………………………………………………………………………………………..   3

1-3 تعریف زیستگاه   …………………………………………………………………………………………………………….   3

1-4 پیشینه پژوهش‌های فلورستیک در ایران………………………………………………………………………..   4

1-5 منابع شناسایی فلور ایران   …………………………………………………………………………………………….   6

1-6 نواحی فلورستیک ایران   ………………………………………………………………………………………………..   7

1-7 معرفی استان کرمان   …………………………………………………………………………………………………….   9

1-7-1- آب و هوای استان کرمان   ……………………………………………………………………………………   11

1-8- معرفی منطقه مورد مطالعه   ……………………………………………………………………………………..   11

1-8-1- موقعیت جغرافیایی شهربابک   ……………………………………………………………………………..   11

1-8-2- آب و هوای شهربابک   ………………………………………………………………………………………….   12

عنوان                                                                                                               صفحه

 

1-8-3- زمین‌شناختی کمربند (ارومیه – بزمان)   …………………………………………………………….   13

1-8-4- مهم‌ترین پدیده‌های ژئوتوریسمی کمربند ارومیه- بزمان در محدوده شهرستان شهربابک     ………………………………………………………………………………………………………………………….   14

1-9- ویژگی‌های منطقه آبدر   …………………………………………………………………………………………..   15

1-10- اهداف و ضرورت انجام پروژه:   ………………………………………………………………………………   17

 

فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1 مطالعات صحرایی   …………………………………………………………………………………………………….   19

2-2- مطالعات آزمایشگاهی   …………………………………………………………………………………………….   20

2-2-1- شناسایی نمونه‌ها   ………………………………………………………………………………………………   20

2-2-2- شناسایی شکل زیستی هر گونه   ………………………………………………………………………..   21

2-2-3- تعیین کرولوژی گونه‌ها   ………………………………………………………………………………………   22

2-2-4- شناسایی زیستگاه‌ها   …………………………………………………………………………………………..   22

2-2-5- تعیین پوشش گیاهی منطقه   ……………………………………………………………………………..   23

2-2-6- تهیه بانک اطلاعات   …………………………………………………………………………………………….   24

2-2-7- تهیه برچسب‌های شناسایی نمونه‌ها   ………………………………………………………………….   25

عنوان                                                                                              صفحه

 

2-2-8- انتقال نمونه‌ها به هرباریوم   ………………………………………………………………………………….   25

 

فصل سوم: نتایج

3-1- نتایج مطالعات فلوریستیکی   …………………………………………………………………………………….   28

3-2- زیستگاه‌های موجود در منطقه‌ی آبدر   …………………………………………………………………….   38

3-3- ریز زیستگاه‌های موجود در منطقه   ………………………………………………………………………….   40

3-4- پوشش کیاهی منطقه   ………………………………………………………………………………………………   41

 …

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید