پایان نامه مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی


دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی مکانیک

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با استفاده از مدل اغتشاش

 استاد راهنما:

دکتر مازیار سلمان زاده

 

چکیده:

استفاده از یک مدل اغتشاش غیرایزوتروپیک مناسب برای پیش بینی حرکت ذرات در یک میدان جریان مغشوش ضروری می­باشد. برهمین اساس هدف اصلی از انجام این پایان نامه شبیه­سازی صحیح میدان سرعت لحظه­ای و استفاده از آن برای بررسی پخش و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با یک روش صحیح و کم هزینه است.

برای آنالیز حرکت ذرات از روش تعقیب لاگرانژی استفاده شده که از تأثیر وجود ذرات بر جریان سیال صرف نظر گردیده است. اثر نیروهای برآ، دراگ، برونین، جاذبه و ترموفورز در معادلات حاکم بر حرکت ذرات در نظر گرفته شده است و اثر نوسانات اغتشاش و همچنین نیروی جاذبه و ترموفورز بر روی نرخ ته نشینی ذرات با قطرهای مختلف در کانال های افقی و عمودی بررسی گردیده است. مقایسه نتایج حاصل از این روش ارائه شده با نتایج عددی و آزمایشگاهی دیگر، مؤید کارآمدی پیش بینی صحیح این روش در پخش و ته نشینی ذرات می­باشد.

کلید واژه : ته نشینی ذرات، کانال دو بعدی، جریان مغشوش، مدل ، نیروی  ترموفورز

فهرست مطالب
عنوان  ———————————————————————  صفحه
فهرست علائم
9
فهرست شکل ها
13
فهرست جداول
15
فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………..16
1-1مقدمه ای بر ذرات
17
1-2مروری بر کارهای انجام شده
23
1-3هدف از انجام این پروژه
27
فصل دوم: بیان مسئله و معادلات حاکم  …………………………………………..28
2-1مقدمه
29
2-2بیان مسئله
29
2-2-1هندسه مسئله
29
2-2-2فرضیات مسئله
30
2-2-3معادلات حاکم بر سیال
31
2-2-4شرایط مرزی
31
2-3معادلات حاکم بر روش
33
2-4حرکت ذرات معلق
35
2-4-1نیروهای موثر بر ذرات
38
2-4-2معادله کلی‌ حاکم بر ذره
43
2-5شبیه سازی میدان جریان لحظه ای
44
فصل سوم: روش حل مسئله  …………………………………………………………47
3-1مقدمه
48
3-2نحوه شبکه بندی کانال
49
3-3شبیه سازی میدان جریان
50
3-4روش حل معادلات حاکم بر ذره
51
3-5محاسبه سرعت و دمای سیال در محل ذرات …..
52
فصل چهارم: بررسی نتایج و بحث بر روی آن­ها ……………………………….55
4-1مقدمه
56
4-2اعتبارسنجی نتایج
56
4-3میدان سرعت لحظه ای
60
4-4بررسی اثرات نیروهای مختلف بر پخش و ته نشینی ذرات
61
4-4-1اثر نیروی ترموفورز بر پخش ذرات
61
4-4-2اثر نیروهای ترموفورز و گرانش بر ته نشینی ذرات
66
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات  ……………………………………………..74
5-1نتیجه گیری
75
5-2پیشنهادات
76
واژه­نامه ……………………………………………………………….77
منابع ………………………………………………………………..79

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید