پایان نامه مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392


فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..2
1-1طرح موضوع ……………………………………………………………………………………………..3
2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………….4
3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………..5
1-3-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………..5
2-3-1 اهداف جزئی تحقیق …………………………………………………………………………………………..6
4-1 ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………….6
1-4-1 ضرورت علمی یا نظری ………………………………………………………………………………………..6
2-4-1 ضرورت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………………..8
5-1 سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..9
1-5-1 سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………..10
6-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………..11
1-2 بخش اول: مرور تاریخی ……………………………………………………………………………………………12
1-1- 2 نگاهی کلی به تاریخچه سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………..12
2-1-2 فرآیند تاریخی موضوع ………………………………………………………………………………………..15
3-1-2 تاریخچه سواد رسانه ای در کشورها ………………………………………………………………………………………………16
1-3-1-2 کانادا……………………………………………………………………………………………16
2-3-1-2 آمریکا ……………………………………………………………………………………………..16
3-3-1-2 کشورهای اروپایی ……………………………………………………………………………………………..18
4-3-1-2 استرالیا …………………………………………………………………………………………………………19
5-3-1-2 آفریقای جنوبی ………………………………………………………………………………………….20
6-3-1-2 ژاپن …………………………………………………………………………………………………………………..20
7-3-1-2 سنگاپور ………………………………………………….8-3-1-2 ایران …………………………………………………………………………………………………………….2121
4-1-2 نظام (سیستم) و فعالیت های مربوط به آموزش سواد رسانه ای در کشورها ……………………………….22
2-2 بخش دوم: مرور تجربی …………………………………………………………………………………………23
1-2-2 پژوهش های داخل کشور ………………………………………………………………………………………23
2-2-2 پژوهش های خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..25
3-2 بخش سوم: سیر تحول رسانه ها …………………………………………………………………………29
1-3-2 کتاب ………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2 روزنامه …………………………………………………………………………………………………………………..29
3-3-2 سینما …………………………………………………………………………………………………………….29
4-3-2 رادیو ………………………………………………………………………………………………………………………30
5-3-2 تلویزیون …………………………………………………………………………………………………………….30
6-3-2 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم ……………………………………………………………………………………………..30
7-3-2 بازی های رایانه ای …………………………………………………………………………………….31
8-3-2 اینترنت …………………………………………………………………………………………………….32
9-3-2 رسانه های متعامل و کارکردهای آن………………………………………………………………………………………………33
1-9-3-2- زیر ساخت های رسانه ی متعامل و ویژگی های آن …………………………………………………………………34
2-9-3-2- ویژگی های رسانه های متعامل …………………………………………………………………………………………………35
3-9-3-2- رسانه های متعامل و آموزش …………………………………………………………………………………………………….36
4-9-3-2- اهمیت وسایل ارتباط جمعی …………………………………………………………………………………………………….37
5-9-3-2- کارکردهای اصلی رسانه های جمعی برای جامعه …………………………………………………………………….38
6-9-3-2- سیر تحول جوامع ……………………………………………………………………………………………….40
1-6-9-3-2- مراحل تحول جوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان ………………………………………………………………..42
4-2 بخش چهارم: مرور مفهومی …………………………………………………………………………………..45
1-4-2 تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن …………………………………………………………………………………….1-1-4-2 تعاریف موجود از سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………4545
2-1-4-2 تعریف سواد رسانه ای از نگاه صاحبنظران خارجی …………………………………………………………………….46
3-1-4-2 سواد رسانه ای در نگاه صاحبنظران ایرانی ………………………………………………………………………………….47
4-1-4-2 توافق بر تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………48
2-4-2 عناصر سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..49
3-4-2 ویژگی های اساسی سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………50
4-4-2 اصول سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….51
5-4-2 آنچه سواد رسانه ای نامیده نمی شود ……………………………………………………………………………………………..54
6-4-2 رهنمودهای برنامه های جامع سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………..55
7-4-2 تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………………………………..56
1-7-4-2 ویژگی های تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………………………56
2-7-4-2 سواد رسانه ای و تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………….57
8-4-2 خلاصه مفاهیم، سوال ها و کلید واژه های سواد رسانه ای …………………………………………………………….60
5-2 بخش پنجم:مرور نظری ……………………………………………………………………………………………………………61
1-5-2 رویکردهای نظری سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………61
1-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر هابز …………………………………………………………………………………………………….61
2-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر تامن ………………………………………………………………………………………………………….63
3-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر پاتر ………………………………………………………………………………………………………66
2-5-2 نظریه های ارتباطات مرتبط با سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………..69
1-2-5-2 نظریه استفاده و خشنودی …………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-5-2 گفتمان و قدرت ………………………………………………………………………………………………………………….71
3-2-5-2 زبان و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………………..71
4-2-5-2 نظریه اقتصاد سیاسی رسانه …………………………………………………………………………………………………….72
5-2-5-2 رمزگذاری-رمزگشایی و نظریه دریافت ………………………………………………………………………………………..73

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید