پایان نامه مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال در شهرستان کرج


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره توانبخشی

عنوان:

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40   سال در شهرستان کرج

استاد راهنما:

دکتر معصومه اسماعیلی

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

سوال تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………5

تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

تعریف اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اختلالات ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………………………………………….7

وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

سوء مصرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد ……………………………………………………………………………………………….9

عوامل خطر ساز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

زندگینامه و ابعاد آن ………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فقدان ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

آسیب ها و غفلت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

گروه همسالان …………………………………………………………………………………………………………………………………………15

نقش مدرسه و دوران تحصیل ……………………………………………………………………………………………………………………..18

نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی …………………………………………………………………………………………………………19

عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………….22

عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………24

کمبود محبت در خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………………..24

افراط محبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

تبعیض بین فرزندان …………………………………………………………………………………………………………………………………………25

اعتیاد یکی از اعضای خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………25

بی سوادی یا کم سوادی والدین ……………………………………………………………………………………………………………………………25

فقر خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

ستیزه والدین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

دوران کودکی و چرخه رشد ………………………………………………………………………………………………………………………28

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………29

نظریه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

نظریه های روانشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………33

دیدگاه روانکاوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

دیدگاه رفتارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………35

رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

نظریه های اجتماعی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………………………….37

پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل سوم روش شناسی

نوع پژوهش، شیوه تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….44

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….44

نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………44

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………45

روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………45

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

تبین سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید