پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه


پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان

گروه پژوهش هنر

عنوان:

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه

استاد راهنما:

دکتر نصر­الله تسلیمی

استاد مشاور:

دکترمجید­رضا مقنی­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت­هایی از دعای پر فیض ناد­علی در این دوره دیده می­شود. کتیبه­های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان­ها و قندیل­ها پرداخته­ایم.

کلمات کلیدی:دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. ‌ن

فصل اول: کلیات تحقیق..1

1-1 شرحموضوع.2

1-2 بیانسوالاتدرتحقیق..2

1-3 اهدافواهمیتانجامتحقیق..2

1-4 روشانجامتحقیق..2

1-5 پیشینهتحقیق..2

1-6 مشکلاتپیشرو3

1-7 جامعه آماری ……………….3

فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی………..4

2-1 فلزکاریقروناولیه……………………….5

2-2 فلزکاریدردورانسلجوقیان……………….8

2-2-1 انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی….…………11

2-3 فلزکاریدردورانموصل..14

2-3-1شمعدانابنفتوحموصلی………………15

2-4 فلزکاریدورانمغولوایلخانی…………………….18

2-5 هنرفلزکاریدرخراسان.21

2-6- فلزکاریدورانتیموری..22

2-7 فلزکاری دوره صفویه.27

فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی………31

3-1 انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان.32

3-2 تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی..32

3-2-1 قالبگیرییاریختهگری………………………32

3-2-1-1 قالبروباز………..…………………..33

3-2-1-2 قالببستهیادوکفه.33

3-2- 2 کندهکاری……………………….33

3-2-3 قلمزنیوحکاکی..34

3-2-4 فلزکوبییاترصیعکاری..34

3-2-5 سیاهقلم.35

3-2-6 میناکاری..36

3-2-7 مشبککاری………..………………..36

3-4 نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی…………….37

3-4-1 تزئیناتنقوشهندسی..37

3-4-2 تزئیناتنقوشگیاهییانباتی…………………39

3-4-3 تزئیناتنقوشانسانی..40

3-4-4 تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای..40

3-4-4-1 شیر.42

3-4-5 تزئیناتنقوشکتیبهای………………43

3-4-5-1 خطکوفی..43

4-3-5-2خطثلث…………………………..44

3-4-5-3 خطنستعلیق..45

فصل چهارم: ادبیات قندیل­ها و شمعدانهای دوران صفویه……….46

4-1 تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌.47

4-2 افسانه‌هاییدرموردچراغ.47

4-3 نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی………47

4-4 بررسیلغویمشکات..48

4-5 مفهومچراغوقندیل..48

4-6 قندیلدرادبیاتفارسی…………………48

4-7 ساختاروجنسقندیل­ها…………………….49

4-7-1 قندیلهایفلزی……………. 50

4 – 8 شمعدانها51

فصل پنجم: بررسی نمونه­هایی از قندیل­ها و شمعدانهای دوران صفوی…………………… 54

5-1 بررسی نمونه­هایی از قندیل­های دوره صفویه …………… 55

5-2 بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی..67

فصل ششم: نتیجه گیری………………….. 123

نتیجهگیری..124

منابعومأخذ………………………………. 126

چکیده انگلیسی…………………….. 129

مقدمه

هنر فلزکاری ایران بازتاب جامعه­ای است که آن رآفریده است. اگر چه درمتن تاریخ ایران به هنر، به ویژه هنر فلزکاری توجه زیادی نشده و بدین لحاظ چهره­های بسیاری از هنرمندان بخصوص فلزکاران را غبار فراموشی فرا گرفته است؛ اما شاهکارهای به جا مانده گواهانی پر معنی از اندیشمندی و سخت کوشی آنان در آفرینش هنرهای ارزنده ایرانی است. این هنر که در شمال شرقی ایران، خراسان و ماوراءالنهر شکوفا شده است. متاسفانه به دلیل پایین بودن دمای ذوب فلزات گرانبها، بسیار محتمل بوده است که اشیایی که از فلزات ساخته شده­اند، ذوب شده ومجدداً بکار گرفته شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید