پایان نامه مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با استفاده از روش انتفال حرارت معکوس


دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده : مکانیک

گروه : سیالات

 

مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با استفاده از روش انتفال حرارت معکوس

اساتید راهنما :

دکتر پوریا اکبر­زاده

دکتر علی عباس­نژاد

استاد مشاور:

دکتر محمد محمدیون

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

اردیبهشت 94

 

چکیده

در تحقیق حاضر مسئله خنک کاری مغز به روش انتقال حرارت معکوس به منظور کاهش آسیب های احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش دمای مغزفواید بسیاری در مقابل آسیب های تراماتیک و ایشکمیک مغز دارد و می تواند بیمار را مدت بیشتری در وضعیت حیاتی نگه دارد. هندسه مغز به عنوان یک فرض ساده کننده، به صورت یک نیمکره متقارن در نظر گرفته شده است. مسئله معکوس با روش گرادیان مزدوج حل شده است.اساس روش بر مبنای مینیمم سازی تابع هدفی است که که به صورت مجموع مربعات تفاضل دماهای محاسبه شده و دماهای اندازه گیری شده از آزمایش بر روی مرز خارجی مغز تعریف می گردد.  با حدس یک شار اولیه مسئله را حل کرده، توزیع دما و شار حرارتی مورد نظر به منظور کاهش دمای مرکز مغز به میزان 5 درجه ( رسیدن به دمای 33 درجه)، به دست آمده اند. توابع محاسبه شده با استفاده از روش معکوس با توابع دقیق مقایسه شده­اند.

فهرست علائم و اختصارات:

 

Cگرمای ویژه،
dجهت گام بهینه
خطای RMS
kهدایت گرمایی بافت، W/m °C
Nsتعداد سنسور­ها
nبردار عمود بر سطح
qشار حرارتی
نرخ تولید گرمای متابولیک
Rشعاع سر  m
Sتابع هدف
Tدما
دمای مرکزی بدن
tزمان
نرخ خون تزیق وریدی
Yدمای مورد نظر(اندازه­گیری شده)
Greek letters
نفوذپذیری گرمایی
اندازه گام حل
ضریب الحاقی
پارامتر توقف
زمان بی­بعد
متغیر مسئله حساسیت
چگالی بافت زنده
bخون
مشتق نسبت به
مشتق نسبت به
مشتق نسبت به
مشتق نسبت به
Superscripts
kتعداد تکرار­ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

فصل اول: مقدمه. 1

1-1 مقدمه: 2

1-2- تاریخچه: 7

فصل دوم: بررسی روش‌های بهینه‌سازی توابع   15

2-1 مسائل بهینه‌سازی.. 16

2-2 دسته‌بندی روش‌های بهینه‌سازی.. 17

2-3 راه‌حل کلی.. 18

2-4 نرخ هم‌گرائی.. 19

2-5-1 محاسبه گرادیان. 22

2-5-2 تعیین طول گام بهینه در جهت کاهش تابع. 23

2-6 معیار هم‌گرائی.. 24

2-7 روش کاهش سریع. 25

2-8 مقدمه ای بر روش انتقال حرارت معکوس… 25

2-8-1  مقدمه. 25

2-8-2  مشکلات حل مسائل انتقال حرارت معکوس… 27

2-8-3  ارزیابی روش‌های مسائل معکوس حرارتی.. 31

2-8-4  تکنیک‌های حل مسائل انتقال حرارت معکوس… 32

2-8-5  تکنیک I 34

2-8-5-1 شرح تکنیک… 34

2-8-5-2 روش‌های محاسبه ضرایب حساسیت.. 37

2-8-6  تکنیک II 38

2-8-6-1 متد گرادیان مزدوج. 38

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد