پایان نامه مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: کاربردی

عنوان:

مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

 استاد راهنما:

دکتر سعیده ‌هاشمیان

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین مسلمین

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- هتروسیکل‌ها 3

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل.. 3

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌…. 3

1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک…. 3

1-3- کاربردهای هتروسیکل.. 4

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن. 4

1-5-پیریدین.. 4

1-5-  2-پیکولین.. 6

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین.. 6

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین.. 6

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان. 6

1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست… 7

1-6-منعقدکننده ها 7

1-7-پلی الکترولیت… 7

1-7-1-پلی الکترولیت بدون بار. 8

1-7-2-پلی الکترولیت آنیونی.. 8

1-7-3-پلی الکترولیت کاتیونی.. 8

1-8-کاربرد. 8

1-9-مکانیسم منعقد سازی.. 9

1-10-انتخاب نوع پلی الکترولیت مناسب… 9

1-11- پلی اکریل آمید. 9

1-12- ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 10

1-12-1-ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ.. 11

1-12-2-ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ.. 11

1-12-3-ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 11

    1-12-4-اﺳﺎس ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 12

1-13-انواع جذب سطحی.. 13

1-13-1-جذب فیزیکی یا جذب واندروالس…. 13

1-13-2-جذب شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده 13

1-14- ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎی ﺟﺬب… 14

1-15- اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎ 14

1-16-ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮم  15

1-17-مهمترین ایزوترم جذب سطحی.. 16

    1-18- سینتیک جذب… 16

1-19-بهینه کردن پارامترهای موثر در سرعت واکنش…. 17

1-19-1- دما 17

1-19-2- سرعت هم زدن. 17

1-19-3- زمان تماس…. 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مروری بر مطالعات گذشته. 19

فصل سوم: بخش تجربی.. 21

3-1- روش آزمایش…. 22

3-2- مواد مورد استفاده 22

3-3- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز 22

3-4- تهیه محلول. 23

3-4-پیکولین.. 23

3-5- روش تهیه جاذب CuTiO3.. 24

            3 -6- روش تهیه کامپوزیت… 24

3-7-اندازه گیری درصد جذب 24

فصل چهارم : نتایج و بحث… 25

     4-1- بررسی ساختار مدل آلوده کننده و جاذب‌ها 26

4-1-1- طیف IR.. 26

4-1-1-1- طیف IR  2-پیکولین.. 26

4-1-1-2- طیف  FTIR    CuTiO3.. 27

4-1-1-3- طیف  FTIR پلیمر. 27

4-1-1-4- طیف  FTIRکامپوزیت سنتز شده 28

4-1-2- تصویر میکروسکوپی (SEM)………..31

4-1-3-طیف EDX ترکیبات………….34

4-1-4- الگوی XRD  ترکیبات…….35

4-2- بهینه سازی پارامترهای مختلف در حذف 2-پیکولین……….36

4-2-1- اثر مقدار جاذب (m)…………………36

4-2-2- اثر pH……………37

4-2-3- اثر زمان تماس………….39

4-2-4- اثر دما……………..40

4-2-5- اثر غلظت 2-پیکولین……..42

4-3- سینتیک جذب…….43

4-3-1- بررسی سینتیک جذب2-پیکولین توسط پلیمر….44

-3-2- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین بر روی CuTiO3…..46

4-3-3- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……47

4-4- ایزوترم جذب…………….49

ایزوترم جذب لانگمویر….49

ایزوترم جذب فروندلیچ……50

4-4-1- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین بر روی پلیمر……..50

4-4-2- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3……52

4-4-3- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……53

4-5- پارامترهای ترمودینامیکی……….55

4-6- نتیجه گیری…………….58

       منابع و مؤاخذ……….59

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید