پایان نامه مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 گرایش دامپزشکی

موضوع:

مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

استاد راهنما:

محمد حسین رادفر

استاد مشاور:

رضا خیراندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 مطالعه تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک در بزهای آلوده  به سیستی سرکوس تنیوکولیس  

سیستی سرکوس تنیوکولیس مرحله  متاسستود تنیا هیداتیژنا در ایران اندمیک می باشد. مهاجرت این انگل در بافت کبد باعث تورم ضربه ای در کبد و مرگ حیوانات جوان می گردد. در 50 بز آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس در مقایسه با 50 بز غیر آلوده به کیست, تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون و کبد از کشتارگاه کرمان گرفته شد. نمونه های خون در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفت و نمونه های کبد جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک مطالعه شدند. در حیوانات آلوده به طور معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز, میزان هموگلوبین, حجم کلی سلولهای خونی و پروتئین کل کاهش  و در تعداد گلبولهای سفید, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین افزایش مشاهده گردید. میزان گلوکز, کراتینین میانگین حجم گلبولهای قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین در بزهای آلوده به کیست در مقایسه با بزهای گروه غیر آلوده به کیست تغییری مشاهده نشد. ضایعات میکروسکوپی کبد شامل کانونهای بزرگ و متحدالمرکز خونریزی در مرحله مهاجرت انگل و کاهش تعداد هپاتوسیتها, اتساع سینوزوئیدها, حضور سلولهای اماسی در فضاهای پورتال و تشکیل کیست انگلی دو لایه بود.

این مطالعه نشان داد که کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس یک مشکل جدی در گله های بز بوده و تولیدات دامی را تحت تائیر قرار می دهد.

کلید واژه: فاکتورهای بیوشیمیایی، خون شناسی، پاتولوژیکی.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و هدف

1-1 مقدمه و هدف ………………………………………………………………………………………………..1

فصل دوم کلیات

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا…………………………………………………………………………………4

2-2 ریخت شناسی انگل بالغ………………………………………………………………………………………4

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ………………………………………………………………………….5

4-2 سیستم تولید مثل…………………………………………………………………………………………………7

5-2 تغذیه انگل………………………………………………………………………………………………………10

6-2 متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………..11

7-2 چرخه زندگی انگل…………………………………………………………………………………………..12

8-2 بیماریزایی انگل در گوشتخواران…………………………………………………………………………13

9-2 تشخیص آلودگیهای سستود سگ و گربه……………………………………………………………..13

10-2 درمان تنیازیس در گوشتخواران………………………………………………………………………..14

11-2 پیشگیری و کنترل تنیاهیداتیژنا در میزان نهائی…………………………………………………….15

12-2 اپیدمیولوژی نوزاد سستود در میزبان واسط…………………………………………………………..17

13-2 بیماری زایی متاسستود انگل در میزان واسط……………………………………………………….18

14-2 تشخیص آلودگی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………….18

15-2 درمان فرم نوزاد در نشخوارکنندگان………………………………………………………………….19

16-2 ایمنی شناسی متاسستود در میزان واسط……………………………………………………………..19

17-2 واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………….21

18-2  شیوع انگل بالغ در دنیا و ایران………………………………………………………………………22

فصل سوم روش کار

1-3  مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….24

فصل چهارم نتایج

1-4  نتایج……………………………………………………………………………………………………………….28

جداول بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………..30

جداول خون شناسی ……………………………………………………………………………………………….33

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی
پایان نامه بررسی کهن ­الگوهای داراب­ نامه طرسوسی
پایان نامه احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
پایان نامه معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ به وسیله نرم افزار EMTP در محیط آل...
پایان نامه مدیریت:ارائه سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور