پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA”

گرایش تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف :ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 2

ب: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 2

ج:پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 2

د: فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 3

و: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 3

فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……………………………….. 4

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ……………………………………………………………………………………. 5

گفتار نخست : واژه شناسی ……………………………………………………………………………………….. 6

الف: واژگان اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-شهادت …………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-شاهد ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

3-بینه ………………………………………………………………………………………………………………….. 14

ب: واژگان مهم و مرتبط ………………………………………………………………………………………….. 17

1-جرح………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم : مبانی ……………………………………………………………………………………………………. 25

الف: مبانی شرعی …………………………………………………………………………………………………… 25

1-آیات ……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-روایات …………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-دیدگاههای فقهی ………………………………………………………………………………………………… 29

ب: مبانی قانونی …………………………………………………………………………………………………….. 29

1-در دوران قبل انقلاب …………………………………………………………………………………………… 29

2-دوران پس از انقلاب …………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……………………………………………………………. 51

الف: موضوع شهادت ………………………………………………………………………………………………. 52

ب: ارزش شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ……………………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم: اقسام شهادت شهود …………………………………………………………………………………. 69

فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود …………. 105

مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ………………………………………………………………………….. 106

گفتار نخست : شرایط شاهد ……………………………………………………………………………………… 106

الف: شرایط ایجابی …………………………………………………………………………………………………. 106

1-بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………. 107

2-عقل………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-ایمان………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-طهارت……………………………………………………………………………………………………………… 112

5-عدالت………………………………………………………………………………………………………………. 112

ب: شرایط سلبی …………………………………………………………………………………………………….. 113

1-عدم وجود نفع شخصی……………………………………………………………………………………………………….115

2-عدم وجود عداوت شخصی…………………………………………………………………………………………………115.

3-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی…………………………………………………………………………………..115.

گفتار دوم : شرایط شهادت ……………………………………………………………………………………….. 117

الف: مطابقت شهادت با دعوی …………………………………………………………………………………… 117

ب: موافقت معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 118

ج: دانستن قطع و یقین ……………………………………………………………………………………………. 120

مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود……………………………………………………………………………….. 122

گفتار نخست : جرح شهود………………………………………………………………………………………… 123

الف: آئین جرح………………………………………………………………………………………………………. 123

ب: زمان جرح………………………………………………………………………………………………………… 123

گفتار دوم: تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………….. 123

مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود………………………………………………………………….. 126

گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود …………………………………………………………………………. 127

الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب…………………………………………………………………………… 127

1-رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….. 129

2-رکن مادی …………………………………………………………………………………………………………. 129

3-رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………. 130

ب: مجازات مربوطه…………………………………………………………………………………………………. 130

گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود………………………………………………………………………………… 130

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 134

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 135

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د. ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید