پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف وکاربردها…………………………………………………………………………………………………………. 5

ح) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

ی) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

بخش نخست : کلیات ………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی ……………………………. 8

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول : تعریف زنا……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند اول : تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند دوم : تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….. 9

الف) تعریف فقها امامیه از زنا…………………………………………………………………………………………….. 10

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم : طبقه بندی زنا ………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف ……………………………………………………………………………………. 12

بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان ………………………………………………………………………….. 13

بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم …………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا ……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ……………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: در دین مبین اسلام ………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن …………………………………………………. 25

مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………….. 25

بند اول: نهی از تجسس ……………………………………………………………………………………………………. 26

بند دوم: تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………………………………… 26

الف) تشویق بزهکار ………………………………………………………………………………………………………. 26

ب) تشویق شهود ………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: کیفر زدایی …………………………………………………………………………………………………… 28

بند اول: تشدید بار اثبات ………………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات …………………………………………………………………………….. 30

الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ………………………………………………………………………………… 30

ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار …………………………………………………………………………. 32

ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ……………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………….. 38

گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار …………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی ………………………………………………………………………………………… 42

گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی ………………………………………………………………………… 43

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………. 45

فصل اول: نص شرعی و قانونی ………………………………………………………………………………………….. 46

مبحث اول: نص شرعی …………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار اول: آیات الهی ……………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. 50

مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… 52

فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. 53

مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. 53

گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. 54

مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: نامشروع بودن …………………………………………………………………………………………………. 56

بند اول: وطی(دخول) مشروع ……………………………………………………………………………………………. 56

بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان ………………………………………………………………………………………… 57

بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ……………………………………………………………………………………. 57

الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی …………………………………………………………………………….. 57

ب) وطی با زندگان و مردگان ……………………………………………………………………………………………. 61

پ) وطی در دبر و قبل ……………………………………………………………………………………………………. 62

ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. 62

خ) وطی با مسلمان و کافر ………………………………………………………………………………………………… 64

ک) وطی با باکره و غیر باکره …………………………………………………………………………………………… 65

گ) وطی با کبیره و عاقله ………………………………………………………………………………………………… 66

د) وطی با صغیره و مجنونه ……………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: حکم وطی با بهائم ……………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………. 69

بند اول: آلت دخول ……………………………………………………………………………………………………….. 69

الف) آلت تناسلی ………………………………………………………………………………………………………….. 69

ب) آلات غیر تناسلی …………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: دخول به قدر الحشفه ……………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: قصد وطی (دخول) …………………………………………………………………………………………… 71

مبحث اول: اراده آزاد …………………………………………………………………………………………………….. 71

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی …………………………………………………………………….. 72

گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: علم و آگاهی …………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: علم به حکم ……………………………………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم: علم به موضوع ………………………………………………………………………………………………… 79

بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) …………………………………………………………………………….. 80

بند دوم: اشتباه در وطی حرام …………………………………………………………………………………………….. 82

بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………………………….. 83

فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………. 84

مبحث اول: مجازات قتل ………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ……………………………………………………………………………………. 84

بند اول: زنا به عنف ……………………………………………………………………………………………………….. 84

الف) زنا به عنف زانی …………………………………………………………………………………………………….. 85

ب) زنا به عنف زانیه ………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم: زنا با محارم ………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) محارم نسبی ………………………………………………………………………………………………………….. 89

ب) محارم سببی …………………………………………………………………………………………………………… 92

ج) محارم رضاعی …………………………………………………………………………………………………………. 94

بند سوم: زنا کافر با مسلمان ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم: زنا با زن پدر……………………………………………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… 100

گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100

بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100

بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101

الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 102

  • مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. 103
  • مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
  • مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104

ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. 106

1- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… 106

2- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… 108

ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. 109

مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. 119

گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. 120

بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. 120

بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. 123

گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. 123

فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. 126

مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… 126

گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. 127

بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. 127

بند دوم: انواع تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………… 127

الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128

ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128

گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130

بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132

بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133

مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135

گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135

گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140

گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141

گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142

بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142

بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143

گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144

نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147

الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147

ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151

الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151

1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151

2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153

3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154

ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154

د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159

صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160

«علائم و نشانه های اختصاری»

صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)

علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)

رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)

هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)

هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)

قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)

چکیده فارسی:

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید