پایان نامه مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدلی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 نگارش:

محمود اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

1- بیان مسئله: 2

سوال اصلی.. 2

سوالات فرعی.. 2

فرضیه اصلی: 2

فرضیه های فرعی: 3

3- اهداف تحقیق. 3

فرضیه های تحقیق. 3

4- سابقه و پیشینه تحقیق. 4

5-ضرورت تحقیق. 4

6- روش تحقیق. 4

سازماندهی تحقیق : 5

بخش اول. 7

کلیــــات.. 7

فصل اول. 7

گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8

کفر در لغت.. 8

کفر در اصطلاح. 9

مشرکان. 10

گفتار دوم: تعریف لغوی اسلام. 11

مفهوم اصطلاحی ایمان از دید  صاحبنظران. 12

تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13

گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14

گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16

تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16

گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18

تعریف نکاح مسیارویومیه. 18

آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20

نکاح لیلیات و نهاریات : 21

جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21

جهات مشترک.. 21

جهات افتراق. 22

جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23

ارث در ازدواج موقت.. 25

نظریه ی علمای عامه. 29

اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29

حاصل کلام موافقین: 30

قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31

نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31

مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32

عدم تحقق اهداف شرع : 32

ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33

نظریه متوقفان: 33

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34

فصل دوم. 37

پیشینه بحث ازدواج با غیر هم کیش… 38

گفتار اول :ازدواج با غیر هم کیش در آیین یهود. 41

گفتار دوم :ازدواج با غیر هم کیش در مسیحیّت.. 43

گفتارسوم: ازدواج با غیر هم کیش در دین زرتشت.. 45

گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45

گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48

ازدواج صداق: 50

متعه: 50

ازدواج اماء: 50

ازدواج شغار : 51

ازدواج رهط: 51

ازدواج با اختین: 51

ازدواج مخادنه: 51

ازدواج استبضاع: 51

ازدواج تعویضی: 52

بخش دوم. 53

ازدواج با غیر مسلمان. 53

فصل اول. 53

طهارت یا نجاست اهل کتاب و تأثیر آن در ازدواج با آنان. 54

گفتار اول: دلائل قائلین به نجاست کفار. 54

بند اول: آیه شریفه سوره توبه. 54

استدلال بر نجاست اهل کتاب.. 55

محورهای اختلاف استنباط.. 56

دلایل عدم شمول. 59

بند دوم : آیه سوره انعام ونظر فقیهان شیعه درباره دلالت آیه. 64

شواهد عدم دلالت آیه برنجاست کفار. 67

بند سوم: اجماع. 68

اهمیت اجماع در این موضوع. 68

نقد دلیل اجماع. 70

عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی بدن اهل کتاب.. 73

عدم کاشفیت قطعی فتاوای فقهای متقدم و اجماع آن ها از رأی معصوم علیه الاسلام، 74

مدرکی بودن اجماع. 75

بند چهارم: روایات.. 76

گفتار دوم: دلایل طهارت اهل کتاب.. 84

بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84

دلایل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86

لزوم تخصیص عموم آیه با ادله نجاست اهل کتاب.. 90

دلایل عمومیت معنای طعام. 91

بند دوم: روایات دلالت کننده بر طهارت اهل کتاب.. 92

طهارت اهل کتاب در روایات.. 92

بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97

گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه اسلام. 101

بند اول: ادله این نظریه. 102

بند دوم : مفهوم شناسی واژگان آیه. 103

بند سوم : بررسی و نقد دلیل. 104

گفتار چهارم : آیا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار می گیرند؟. 105

بند اول : بررسی استدلال به مفهوم آیه. 106

بند دوم : تفسیر(1) 107

بند سوم : نقد و بررسی: 111

گفتارپنجم : دسته دوم: 114

دلایل قائلین به این نظریه از آیات قرآن. 114

بند اول : مفهوم شناسی واژگان آیه. 115

بند دوم : نقد و بررسی روایات در باب نسخ آیه. 116

بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117

گفتار ششم : دسته سوم: 130

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131

فصل دوم. 132

ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات.. 133

روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام، 138

روایت زراره از امام باقر علیه السلام، 148

روایت اسماعیل بن سعد الأشعری.. 149

روایت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150

روایت حسن تفلیسی.. 150

نتیجه بحث از روایات.. 151

راه حل صاحب حدائق. 152

راه حل تعارض بر پایه انقلاب نسبت.. 153

استدلال به عمومات نکاح. 154

فصل سوم. 156

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان. 157

دلائل حرمت: 157

اجماع. 157

نفی سبیل. 157

فصل چهارم. 159

ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی.. 160

الف:از نظر علمای اهل سنت.. 160

ب:از نظر علمای شیعه. 160

ادله حرمت این نوع ازدواج. 161

فصل پنجم. 163

ازدواج با غیر مسلمان از نظر حقوقی.. 163

گفتار اول: ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه قوانین حقوقی ایران. 164

مفهوم بیگانه و غیر مسلمانی در قانون مدنی و قوانین شرعی.. 164

ازدواج با بیگانگان و غیر مسلمانان در قانون ایران. 165

مرجع صدور جواز ازدواج با غیر مسلمانان و بیگانگان. 167

گفتار دوم :ازدواج با غیر مسلمانان در قوانین مدنی دیگر کشورهای اسلامی.. 169

نتیجه. 171

فهرست منابع. 173

منابع کتابخانه اینترنتی.. 180

چکیده

در جهان امروز که دنیای ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسایل اجتناب ناپذیر است و بر دانشمندان علوم اسلامی لازم است که ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش های نو پیدای آن پاسخ دهند.

یکی از مهمترین مسایل مربوط به این موضوع ازدواج با غیر مسلمانان است که از مسائل ریشه دار در فقه اسلامی است و در دوره تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شیعه و سنّی بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بین ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و برخی مهاجرت های اجباری اقوام مختلف از منطقه ای به منطقه ای دیگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که مسئله ازدواج با غیر هم کیش برای مسلمانان به مسئله ای مطرح و مورد ابتلا تبدیل شود که لازم است پژوهشی جامع درباره آن صورت گیرد و با توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی و جمع بندی میان آیات و روایات و بررسی و بحث نظریه ها، دیدگاه اسلام در این باره روشن شود که به یکی از مسائل مهم مورد ابتلای جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در این رساله بر آنیم که این موضوع را از دیدگاه مذاهب اسلامی نقد و بررسی کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید