پایان نامه مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول :کلیات

1-1- مباحث بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-1- تاریخچه نانو فناوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-2- تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3- سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-2-1- زمینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3- ایمیدازول   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- تعریف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4- خواص فیزیکی ایمیدازول ها  …………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1-  نقطه ذوب و جوش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-2-  حلالیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-4-3- ویسکوزیته   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  15

1-4-4-  ممان دوقطبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-5-  خواص فیزیکی مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-5-  خواص شیمیایی ایمیدازول ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-1-  قدرت پایه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-2- خاصیت شبه اسیدی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

1-5-3-  پایداری شیمیایی و خاصیت آروماتیکی …………………………………………………………………………………………………. 21

 

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

2-1-  شیمی محاسباتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2- روش های محاسباتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1- روش های محاسباتی آغازین ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-1-1- روش میدان خودسازگار هارتری- فاک …………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-2- نظریه اختلال مولر- پلست ……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-3-  روش های نیمه تجربی ………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-1-4- روش محاسباتی مکانیک مولکولی ………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3- نظریه تابعی چگالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4- سری پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-5- نرم افزار های مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5-1- نرم افزار گوسین …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5-2- نرم  افزار های  هایپرکم و گووس ویو  ………………………………………………………………………………………………………. 33

فصل سوم : روش های پژوهش

3-1- توضیحاتی درباره ی روش محاسبات  ……………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول ………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3- مولکول CNT-PR ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف ………………………………………………………………………………….. 43

CNT-PR در موقعیت کربن R2

3-5- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف ………………………………………………………………………………….. 47

CNT-PRدر موقعیت کربن R4

3-6- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف ……………………………………………………………………………………. 51

CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

3-7- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف …………………………………………………………………………………….. 57

CNT-PR در موقعیت کربنR2  و R3

3-8- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف  …………………………………………………………………………………… 63

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

3-9- مولکول 2و 2َ بی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف …………………………………………………………………………………. 69

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3وHG7251

3-10- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف ………………………………………………………………………………… 75

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

3-11- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با چهار استخلاف …………………………………………………………………………….. 81

CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

فصل چهارم : نتایج و مشاهدات

4-1-  روش بدست آوردن خواص ترمودینامیکی مورد نظر ……………………………………………………………………………………. 89

4-2- : تشریح ساختار مدل­ها، مقادیر انرژی، آنتالپی واکنش، بار مولیکن، ……………………………………………………….. 90

همسانگرد و نا همسانگرد، δ و Cq بدست آمده

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

5-1- بررسی انرژی های تشکیل بهینه شده …………………………………………………………………………………………………………..  97

5-2- بررسی گپ انرژی هومو – لومو ………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-بررسی ممان دوقطبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-4-بررسی آنتالپی واکنش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

5-5- بررسی بار مولیکن   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-6- بررسی پوشش شیمیایی همسانگرد و نا همسانگرد …………………………………………………………………………………….. 102

5-7- بررسی ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته Cq  ……………………………………………………………………………………… 105

5-8- بررسی تغییر مکان شیمیایی δ …………………………………………………………………………………………………………………… 106

5-9-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  108

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 1-1- دمای جوش ترکیبات هتروسیکل پنج عضوی ……………………………………………………………………………………  12

جدول 1-2- دمای جوش ایمیدازول با استخلافهای مختلف …………………………………………………………………………………… 12

جدول 1-3- دمای ذوب تعدادی از ترکیبات ایمیدازول با استخلافهای مختلف …………………………………………………….. 13

جدول 1-4- حلالیت 4یا5 متیل ایمیدازول در بنزن ………………………………………………………………………………………………. 14

جدول 1-5- مقادیر کمی حلالیت ایمیدازول در بنزن و دیو اکسان ………………………………………………………………………. 14

جدول 1-6-   ویسکوزیته محلول بنزن، ایمیدازول و 4 یا 5 متیل ایمیدازول ……………………………………………………….. 15

جدول 1-7- ممان دوقطبی برای برخی ترکیبات ایمیدازولها …………………………………………………………………………………. 16

در حلالهای مختلف بر حسب دبای

جدول 1-8- ممان دوقطبی ایمیدازول در غلظتهای مختلف بر حسب دبای ………………………………………………………….. 16

جدول 1-9- دانسیته، ضریب شکست و مولار حالت انکسار مشتقات …………………………………………………………………….. 17

ایمیدازول در دماهای مختلف

جدول 1-10- کشش سطحی مشتقات ایمیدازول در دماهای مختلف …………………………………………………………………… 18

جدول 1-11- گرمای ذوب و گرمای محلول مشتقات ایمیدازول …………………………………………………………………………… 18

در بنزن محلول در غلظت های مختلف

جدول 1-12  نقطه ذوب تعدادی از نمکهای ایمیدازول ………………………………………………………………………………………….. 18

جدول 1-13  قدرت پایه ای تعدادی از ایمیدازولها ………………………………………………………………………………………………… 19

جدول 3-1  استخلافهای CNT-PR در موقعیت های مختلف  …………………………………………………………………………… 36

در مولکول 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول

جدول 3-2-1- مقادیر انرژی مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول بدون گروه عاملی …………………………………………… 37

جدول 3-2-2-  بار مولیکن برای تک تک اتم های 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول …………………………………………………… 37

جدول 3-2-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک …………………………………………………………………………………….. 38

تک اتم های 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول

جدول 3-2-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول ……………………………………………………………………………. 38

2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید