پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده


«فهرست مطالب»

عنوان                                                صفحه

فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- مفهوم نانو. 2

1-3- فناوری نانو چیست؟ 3

1-4- چرا نانو فناوری؟ 4

1-5- اهمیت فناوری نانو. 4

1-6- تفاوت فناوری نانو با فناوریهای دیگر. 5

1-7- طبقه بندی نانو تکنولوژی.. 5

1-7-1-Wet nanotechnology 5

1-7-2-Dry Nanotechnology 5

1-7-3- Nano computational 6

1-8- دسته ‌بندی مواد در فناوری نانو. 6

1-8-1- نانو لایه. 6

1-8-2- نانو پوشش… 6

1-8-3- نانو خوشه. 6

1-8-4- نانو سیم. 6

1-8-5- نانو لوله. 6

1-8-6- نانو حفره 7

1-8-7- نانو ذرات.. 7

1-8-8- فولرین.. 7

1-8-1- نانو لایه. 7

1-8-2- نانو پوشش… 7

1-8-3- نانو خوشه. 7

1-8-4- نانو سیم. 7

1-8-5- نانو لوله. 8

1-8-5-1- نانو لوله ها در دو دسته اصلی وجود دارند. 9

1-8-5-2- ویژگی های نانو لوله های کربنی.. 9

1-8-6- نانو حفره 10

1-8-7- نانو ذره 10

1-8-7-1- خواص نانو ذرات.. 10

1-8-8- فولرین ها 11

1-8-8-1- کاربردهای فولرین‌ها 12

1-8-1- ابزار های تشخیص در علوم نانو. 13

1-9-1- میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) 13

1-9-2- میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) 13

1-9-3- میکروسکوپ نیروی مغناطیسی(MFM) 14

1-9-4- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) 14

1-9-5- میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 14

1-10- گرافن(Graphene) 14

1-11- کاربردهای گرافن.. 18

1-12- ساختار الکترونی گرافن.. 18

1-13- کاربری محیط زیست.. 19

1-14- عوامل تأثیر گذار بر آب.. 20

1-14-1- آلودگی شیمیایی.. 21

1-14-2- آلودگی بیولوژیکی.. 21

1-15- مواد معدنی در آب و اثرات آن ها 21

1-15-1- کادمیم. 21

1-15-2- سرب.. 22

1-16- کلیات جذب اتمی(AAS) 22

1-17- برتریهای جذب اتمی(AAS) 23

1-18- شیمی محاسباتی.. 24

1-19- مروری بر روش های نظری در مکانیک کوانتومی.. 25

1-20- تقریب بورن-اپنهایمر. 26

1-21- روش های حل معادله ی شرودینگر الکترونی.. 27

1-22- بهینه کردن شکل هندسی تعادلی مولکول. 27

1-23- تابع موج تک الکترونی و روش هارتری-فاک.. 27

1-24- روش مکانیک مولکولی.. 29

1-25- روش مکانیک کوانتومی.. 30

1-25-1- روش نیمه تجربی.. 30

1-25-2- روش های آغازین.. 31

1-25-2-1- نظریه اختلال مولر-پلست….. 31

1-25-2-2- روش میدان خود سازگار(SCF)هارتری-فاک.. 32

1-25-2-3- برهم کنش آرایشی ها(CI) 33

1-25-2-4- همبستگی الکترونی.. 33

1-25-2-5- نظریه تابعیت چگالی(DFT) 33

1-25-2-6- قابلیتDFT 35

1-25- مجموعه پایه. 35

1-26- اوربیتال های اسلیتری(STO) 36

1-27- مجموعه های پایه گوسی(GTO) 37

1-28- تقسیم بندی انواع مجموعه های پایه. 37

1-29- طبقه بندی توابع ساده 38

1-29-1- مجموعه های پایه ی مینیمال. 38

1-29-2- مجموعه ی پایه با لایه ی والانس شکافته. 38

1-29-3-مجموعه های پایه قطبیده 39

1-29-4-توابع پخشی.. 39

1-29-5- مجموعه ی توابع پیشرفته. 39

1-30- محاسبات تک نقطه ای(single Point) 40

1-31- برخی از قابلیت های نرم افزار گوسین.. 41

فصل دوم: بخش تجربی، مواد و روش های تحقیق

2-1- روش تحقیق و مواد. 43

2-1-1- مواد شیمیایی.. 43

2-1-2- وسایل آزمایشگاهی.. 43

2-1-3- دستگاه 44

2-2- سنتز گرافن اکساید(GO) 44

2-3- آماده‌ سازی6-آمینو اوراسیل. 45

2-4- آماده سازی اتیلن دی آمین.. 46

2-5- آزمایش های جذبی.. 47

2-5-1- در حضور جاذب ثابت و زمانهای متفاوت و همچنین در حضور زمان ثابت جاذبهای متفاوت  47

2-5-2- آزمایش جذبی در غلظتهای متفاوت.. 48

2-5-3- آزمایش جذبی در PHهای متفاوت.. 48

فصل سوم: بحث و بررسی داده های تحقیق

3-1- تاثیر میزان جذب عناصر یونهای فلزی در حضور 2 میلی گرم از جاذب(نانو) در زمان های متفاوت   59

3-2- اثر مقادیر متفاوت از جاذب 5/0، 1، 2، 5. 61

3-3- مقایسه میزان تاثیر جذب یونهای عناصر فلزات سنگین در حضور سه جاذب در غلظتهای متفاوت   62

3-4- مقایسه میزان تاثیر PH بر روی جذب یونهای فلزی مس، سرب، کادمیم در حضور سه جاذب در غلظتهای مشخص از نانو. 62

3-5- نرم افزارهای مورد استفاده 69

3-6- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز گازی با مجموعه پایه g21-3. 70

3-7- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه g21-3. 71

3-8- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه (d,p)g31-6…………….72

3-9-بررسی و مقایسه انرژی آنتالپی برای یونهای فلزی مس، کادمیم، سرب. 73

3-10- بررسی و مقایسه تمایل به انجام واکنش جذب سطحی شدن از طریق محاسبه انرژی آزاد گیبس     76

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری کارهای انجام شده قسمت تجربی و نظری.. 80

4-2- کارهای که در آینده می توان انجام داد. 81

منابع. 82

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید