پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده

ارسال شده در سایت پایان نامه

«فهرست مطالب»

عنوان                                                صفحه

فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- مفهوم نانو. 2

1-3- فناوری نانو چیست؟ 3

1-4- چرا نانو فناوری؟ 4

1-5- اهمیت فناوری نانو. 4

1-6- تفاوت فناوری نانو با فناوریهای دیگر. 5

1-7- طبقه بندی نانو تکنولوژی.. 5

1-7-1-Wet nanotechnology 5

1-7-2-Dry Nanotechnology 5

1-7-3- Nano computational 6

1-8- دسته ‌بندی مواد در فناوری نانو. 6

1-8-1- نانو لایه. 6

1-8-2- نانو پوشش… 6

1-8-3- نانو خوشه. 6

1-8-4- نانو سیم. 6

1-8-5- نانو لوله. 6

1-8-6- نانو حفره 7

1-8-7- نانو ذرات.. 7

1-8-8- فولرین.. 7

1-8-1- نانو لایه. 7

1-8-2- نانو پوشش… 7

1-8-3- نانو خوشه. 7

1-8-4- نانو سیم. 7

1-8-5- نانو لوله. 8

1-8-5-1- نانو لوله ها در دو دسته اصلی وجود دارند. 9

1-8-5-2- ویژگی های نانو لوله های کربنی.. 9

1-8-6- نانو حفره 10

1-8-7- نانو ذره 10

1-8-7-1- خواص نانو ذرات.. 10

1-8-8- فولرین ها 11

1-8-8-1- کاربردهای فولرین‌ها 12

1-8-1- ابزار های تشخیص در علوم نانو. 13

1-9-1- میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) 13

1-9-2- میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) 13

1-9-3- میکروسکوپ نیروی مغناطیسی(MFM) 14

1-9-4- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) 14

1-9-5- میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 14

1-10- گرافن(Graphene) 14

1-11- کاربردهای گرافن.. 18

1-12- ساختار الکترونی گرافن.. 18

1-13- کاربری محیط زیست.. 19

1-14- عوامل تأثیر گذار بر آب.. 20

1-14-1- آلودگی شیمیایی.. 21

1-14-2- آلودگی بیولوژیکی.. 21

1-15- مواد معدنی در آب و اثرات آن ها 21

1-15-1- کادمیم. 21

1-15-2- سرب.. 22

1-16- کلیات جذب اتمی(AAS) 22

1-17- برتریهای جذب اتمی(AAS) 23

1-18- شیمی محاسباتی.. 24

1-19- مروری بر روش های نظری در مکانیک کوانتومی.. 25

1-20- تقریب بورن-اپنهایمر. 26

1-21- روش های حل معادله ی شرودینگر الکترونی.. 27

1-22- بهینه کردن شکل هندسی تعادلی مولکول. 27

1-23- تابع موج تک الکترونی و روش هارتری-فاک.. 27

1-24- روش مکانیک مولکولی.. 29

1-25- روش مکانیک کوانتومی.. 30

1-25-1- روش نیمه تجربی.. 30

1-25-2- روش های آغازین.. 31

1-25-2-1- نظریه اختلال مولر-پلست….. 31

1-25-2-2- روش میدان خود سازگار(SCF)هارتری-فاک.. 32

1-25-2-3- برهم کنش آرایشی ها(CI) 33

1-25-2-4- همبستگی الکترونی.. 33

1-25-2-5- نظریه تابعیت چگالی(DFT) 33

1-25-2-6- قابلیتDFT 35

1-25- مجموعه پایه. 35

1-26- اوربیتال های اسلیتری(STO) 36

1-27- مجموعه های پایه گوسی(GTO) 37

1-28- تقسیم بندی انواع مجموعه های پایه. 37

1-29- طبقه بندی توابع ساده 38

1-29-1- مجموعه های پایه ی مینیمال. 38

1-29-2- مجموعه ی پایه با لایه ی والانس شکافته. 38

1-29-3-مجموعه های پایه قطبیده 39

1-29-4-توابع پخشی.. 39

1-29-5- مجموعه ی توابع پیشرفته. 39

1-30- محاسبات تک نقطه ای(single Point) 40

1-31- برخی از قابلیت های نرم افزار گوسین.. 41

فصل دوم: بخش تجربی، مواد و روش های تحقیق

2-1- روش تحقیق و مواد. 43

2-1-1- مواد شیمیایی.. 43

2-1-2- وسایل آزمایشگاهی.. 43

2-1-3- دستگاه 44

2-2- سنتز گرافن اکساید(GO) 44

2-3- آماده‌ سازی6-آمینو اوراسیل. 45

2-4- آماده سازی اتیلن دی آمین.. 46

2-5- آزمایش های جذبی.. 47

2-5-1- در حضور جاذب ثابت و زمانهای متفاوت و همچنین در حضور زمان ثابت جاذبهای متفاوت  47

2-5-2- آزمایش جذبی در غلظتهای متفاوت.. 48

2-5-3- آزمایش جذبی در PHهای متفاوت.. 48

فصل سوم: بحث و بررسی داده های تحقیق

3-1- تاثیر میزان جذب عناصر یونهای فلزی در حضور 2 میلی گرم از جاذب(نانو) در زمان های متفاوت   59

3-2- اثر مقادیر متفاوت از جاذب 5/0، 1، 2، 5. 61

3-3- مقایسه میزان تاثیر جذب یونهای عناصر فلزات سنگین در حضور سه جاذب در غلظتهای متفاوت   62

3-4- مقایسه میزان تاثیر PH بر روی جذب یونهای فلزی مس، سرب، کادمیم در حضور سه جاذب در غلظتهای مشخص از نانو. 62

3-5- نرم افزارهای مورد استفاده 69

3-6- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز گازی با مجموعه پایه g21-3. 70

3-7- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه g21-3. 71

3-8- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه (d,p)g31-6…………….72

3-9-بررسی و مقایسه انرژی آنتالپی برای یونهای فلزی مس، کادمیم، سرب. 73

3-10- بررسی و مقایسه تمایل به انجام واکنش جذب سطحی شدن از طریق محاسبه انرژی آزاد گیبس     76

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری کارهای انجام شده قسمت تجربی و نظری.. 80

4-2- کارهای که در آینده می توان انجام داد. 81

منابع. 82

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس
دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن
دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه...
پایان نامه بهره گیری از منابع مالی و کالبدی در آموزش فنی و حرفه ای کشور
پایان نامه سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها