پایان نامه مطالعه تجربی دینامیک رفتار قطره در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا


دانشگاه صنعتی بابل

دانشکده مهندسی مکانیک

رساله دکتری در رشته تبدیل انرژی

عنوان:

مطالعه تجربی دینامیک رفتار قطره در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا

Experimental Study of the Droplet Dynamic Behavior
 under High Voltage Electric Field

استاد راهنما:

دکتر داوود دومیری گنجی

 

فهرست مطالب:

فصل اول: آشنایی با کاربردهای الکتروهیدرودینامیک…………………………………15

فصل دوم:  پایه های نظری الکتروهیدرودینامیک……………………………………….34

2-1  مقدمه………………………………………………………………………………..35

2-2  بار الکتریکی…………………………………………………………………………35

2-3   گشتاور دو قطبی……………………………………………………………………35

2-4  پلاریزاسیون……………………………………………………………………………36

2-4-1  انواع پلاریزاسیون…………………………………………………………………..38

2-5 الکتروفورسیس و دی الکترو فورسیس……………………………………………….39

2-6 سیالات قطبی و غیر قطبی………………………………………………………….41

2-7  فرایند تولید بار در سیال دی الکتریک…………………………………………….41

2-7-1  علل داخلی تولید بار………………………………………………………………41

2-7-2  علل خارجی تولید بار…………………………………………………………….42

2-8  موبیلیته………………………………………………………………………………43

2-9 جریان های الکتریکی در سیالات دی الکتریک……………………………………..45

2-9-1 اصل بقاء بار………………………………………………………………………….45

2-9-2 جریان الکتریکی در سیالات غیر قطبی……………………………………………45

2-10 معادلات ماکسول……………………………………………………………………..48

فصل سوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………..50

فصل چهارم: نتایج تجربی…………………………………………………………………..65

4-1  رفتار تک قطره ……………………………………………………………………….. 66

4-2  اجزاء شبکه عصبی …………………………………………………………………..78

4-3 رفتار دو قطره …………………………………………………………………………..84

4-4 گسیختگی، جاذبه و دافعه قطرات ……………………………………………………90

4-5  اتصال کوتاه ……………………………………………………………………………98

فصل پنجم: نتایج عددی…………………………………………………………………..101

5-1  روش مبنا ذره ای…………………………………………………………………….103

5-1-1 روش شبکه گاز…………………………………………………………………….105

5-1-2 روش شبکه بولتزمن……………………………………………………………….106

5-1-3 تابع تعادلی گسسته شده…………………………………………………………108

5-1-4   گسسته کردن فضای فاز………………………………………………………….108

5-1-5 فرم گسسته معادله بولتزمن……………………………………………………….110

5-1-6 ارتباط با معادله ناویر استوکس…………………………………………………..111

5-1-7 الگوریتم حل…………………………………………………………………………..112

5-1-8  شرایط مرزی در شبکه بولتزمن…………………………………………………..112

5-1-9 مدلسازی جریان چند فازی…………………………………………………….. 116

5-1-10 مدلسازی ترم EHD………………………………………………………………

5-1-11 اعتبار سنجی و نتایج…………………………………………………………….121

5-2  روش بدون شبکه……………………………………………………………………130

5-2-1  نتایج روش بدون شبکه…………………………………………………………….134

فصل ششم: نتایج تحلیلی………………………………………………………………..144

6-1  معادلات حاکم…………………………………………………………………………146

6-1-1معادلات میدان الکتریکی…………………………………………………………….151

6-1-2  معادلات  خطوط جریان …………………………………………………………….151

6-2 حل معادله پتانسیل الکتریکی………………………………………………………..153

6-3 بارهای سطحی الکتریکی……………………………………………………………..160

6-4 ناپیوستگی تنشهای الکتریکی………………………………………………………..161

6-5 محاسبه جریان سیال و تنشهای هیدرودینامیکی……………………………………164

6-6  محاسبه فشار هیدرودینامیکی………………………………………………………..179

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید