پایان نامه مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه و تاریخچه

1-1- ترکیبات آلی حلقوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1-1- ترکیبات هتروسیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- پیوند هیدروژنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-1- جاذبه بین مولکولی و پیوند هیدروژنی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-2- نقطه جوش و پیوند هیدروژنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-3- سایر خواص غیر عادی مربوط به پیوند هیدروژن…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-4- شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی قوی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-5- نحوه تشکیل پیوند هیدروژنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-6- شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- توتومری و تعریف آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- شیمی محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- روشهای نیمه تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-2- روشهای آغازین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-3- روش میدان خودسازگار هارتری- فاک………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-4- روش اختلال مولر-پلاست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-5- روشهای نظری تابعیت چگالی15…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-5- مجموعههای پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-5-1- مجموعههای پایه زتای دوگانه و پایه زتای سه گانه…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-5-2- مجموعه پایه قطبیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6- هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: بخش نظری

2-1- روش های محاسباتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3- فلسفه تئوری Gaussian 09………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4- محاسبات در فاز حلال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-1- بررسی حالت گازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-3- بررسی پایداری توتومرها در حالت گازی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

3-4- بررسی ساختار توتومرها در حالت گازی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3-5- بررسی پایداری توتومرها در حلال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-6- اثر ویژه حلال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-6-1- بررسی پایداری و ساختار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-7- بررسی محاسبات NBO و  Mulikenدر نه توتومر زانتین با استفاده از روش DFT و MP2 در فاز گازی 40

3-8- حالت گذار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-9- بررسی اوربیتال های HOMO و LUMO…………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-10- نمایش اوربیتال های HOMO و LUMO……………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-11- بررسی طول پیوند برای پایدارترین توتومر با یون های مختلف………………………………………………………………………………………. 52

3-12- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

مراجع:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

فهرست جدول­ها

عنوان و شماره                                                                                                                                       صفحه

جدول 3-1: انرژی کل محاسبه شده، پایداری نسبی و دادههای ترمودینامیکی ایزومرهای مختلف زانتین با روشهای DFT و MP2 و سطح پایه 6-311++G(d,p). 21

جدول 3-2: طول پیوند ایزومرهای A-I زانتین محاسبه شده با روش DFT با مجموعه پایه 6-311++G(d,p) در حالت گازی   23

جدول3-3: طول پیوند ایزومرهای A-I زانتین محاسبه شده با روش MP2 با مجموعه پایه 6-311G(d,p) در حالت گازی   24

جدول 3-4: زاوایای پیوند ایزومرهای A-I زانتین محاسبه شده با روش DFT با مجموعه پایه 6-311++G(d,p) در حالت گازی   25

جدول 3-5: زوایای پیوند ایزومرهای A-I زانتین محاسبه شده با روشهای MP2 با مجموعه پایه 6-311G(d,p) در حالت گازی   26

جدول 3-6: پایداری نسبی و ممانهای دو قطبی ایزومرهای زانتین در حالت گازی و حلال محاسبه شده با روش DFT و MP2 با مجموعههای پایه 6-311++G(d,p) و 6-311G(d,p). 27

جدول 3-7: انرژی نسبی، استحکام باند و فاصله پیوند هیدروژنی برای توتومرهای زانتین با روش DFT و مجموعه پایه 6-311++G(d,p) 35

جدول 3-8: محاسبه انرژی فعال سازی و انرژی آزاد نسبی بر حسب کیلو کالری بر مول برای توتومرهای زانتین با استفاده از یک مولکول آب با روش DFT و مجموعه پایه B3LYP/6-311++G(d,p). 36

جدول 3-9: محاسبه تغییرات NBO در اتم برای توتومرهای زانتین با روشهای DFT و MP2 در دو فاز گازی و حلال  40

جدول 3-10: محاسبه تغییرات Muliken در اتم برای توتومرهای زانتین با در روشهای DFT و MP2 در دو فاز گازی و حلال  43

جدول3-11: انرژی فعالسازی و انرژی آزاد نسبی بر حسب کیلو کالری بر مول برای توتومرهای زانتین محاسبه شده با B3LYP/6-311++G(d,p) 46

جدول3-12: پارامترهای انرژی توتومرهای زانتین به روش DFT در فاز گازی بر حسب (ev). 49

جدول 3-13: بررسی طول پیوند پایدارترین توتومر زانتین با یونهای مختلف با روش DFT و سطح پایه 6-311++G(d,p). 52

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید