پایان نامه” مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)”


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

موضوع‌ :

 مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      بیان مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1-4-      اهداف پژوهش… 4

1-5-      سوالات پژوهش… 4

1-6-      فرضیه های پژوهش… 5

1-7-      متغیرهای پژوهش… 6

1-8-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 6

1-8-1-        تعریف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس… 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا 19

2-2-6-5-     برگزاری کلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش… 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس… 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات… 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونیکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس… 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازی.. 37

2-3-3-        رویکرد های توانمند سازی.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی  (خود اثر بخشی). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی تحقیق.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی تحقیق.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش تحقیق.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 62

3-4-      مدل مفهومی تحقیق.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق.. 64

3-6-      مقیاس اندازه گیری.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 66

3-8-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق..  .70

4-3-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج تحقیق.. 79

5-3-      پیشنهادات تحقیق.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلکه در فداکاری، کیفیت، تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت تحصیل کرده های آن اشاره کرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی این افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید