پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از HNMR اسپکتروسکوپی


فهرست مطالب

1-1- سرطان 2

1-1-1- سرطان و انوع آن 2

1-1-2- ژن‌های مسئول تقسیم سلولی 3

1-1-3- انواع سرطان 3

1-1-4- تشخیص سرطان 4

1-1-5- الگوهای درمان سرطان 9

1-1-6- سرطان کولو رکتال 10

1-1-7- چه عوامل باعث سرطان  روده بزرگ می‌شوند؟ 11

1-1-8- علائم سرطان کولورکتال 13

1-1-9- تشخیص سرطان کولورکتال 13

1-1-10- مرحله بندی سرطان کولورکتال 14

1-1-11- عود سرطان روده بزرگ 16

1-2- متابونومیکس 16

1-2-1-تاریخچه 16

1-2-2-متابونومیکس و کاربردهای آن : 17

1-2-3- روشهای طیف سنجی در متابونومیکس 19

1-3- کمومتریکس 21

1-3-1- تعریف کمومتریکس 21

1-3-2- آنالیز اجزای اصلی 23

مقیاس گذاری 24

هم مرکز کردن 24

1-3-3- تصحیح سیگنال عمودی 26

1-3-4- کمترین مربعات جزئی 27

مدل سازی با استفاده از PLS 28

تفسیر مدل PLS 28

صحت مدل 29

1-4- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-1- مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-2- مفهوم اولیه 31

حالات اسپین هسته ای 32

1-4-3- گشتاور مغناطیسی هسته 32

1-4-4- جذب انرژی 34

مکانیسم جذب رزونانس 35

1-4-5- دانسیته جمعیتهای حالات اسپین هسته 35

1-4-6- تغییر مکان شیمیایی و اثر مانع 36

1-4-7- معادل بودن شیمیایی 39

1-4-8- انتگرال گیری 39

1-4-9- محیط شیمیایی و تغییر مکان شیمیایی 40

1-4-10- قاعده (N+1) شکاف اسپین –  اسپین 41

منشاء شکاف اسپین – اسپین : 41

1-4-11- روش CPMG 42

1-4-12- کاربرد CPMG در متابونومیک 43

1-5- اهداف تحقیق 44

2-1- آماده سازی نمونه‌ها 46

2-2- اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 47

2-3-  گرفتن طیف NMR نمونه‌ها 47

2-4- بررسی طیف‌های NMR 47

2-4-1- آشنایی  با نرم افراز Mestrenova 47

2-4-2- استفاده از نرم افزار Mestrenova در بدست آوردت داده‌ها 51

2-4-3- عملیات اولیه بر روی طیف 51

3-1- شناسایی متابولیت‌ها 57

3-2- رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار مطلب 59

3-2-1- رسم نمودارهای اولیهPCA  و PLS 59

3-2-2- رسم نمودارهای PCA  و PLS  بعد از اعمال OSC 60

3-2-3- رسم نمودارهای دیگر PLS 61

3-2-4- رسم نمودار PLS جهت جداسازی مراحل سرطان 63

3-3- نتایج اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 64

3 -4- نتایج بررسی پرسشنامه افراد 64

4-1- بحث و نتیجه گیری 67

نتیجه گیری 74

فهرست منابع 75

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید