پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

 

                      پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc

      گرایش مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

 

استاد راهنما:

دکتر داود طغرایی

استاد مشاور:

دکتر سیف اله سعدالدین

زمستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………….. ا

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………..ح

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………..ط

فهرست اشکال ………………………………………………………………………………………………………………….. ی

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ص

فصل اول: معرفی

1-1 تاریخچه فناوری نانو……………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 تصویری از نانو متر  ………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت مقیاس نانو ………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 تعرف فناوری نانو ………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 روش های رایج در افزایش انتقال حرارت …………………………………………………………………………. 5

1-5-1 روش های فعال ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-1 ابزار مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1-2 ارتعاش سطوح …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-3  ارتعاش سیال یا جریان طپشی …………………………………………………………………………………. 6

1-5-1-4 میدان الکترواستاتیکی (مستقیم یا متناوب) …………………………………………………………………. 7

1-5-1-5 تزریق ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1-6 مکش ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2 روش های غیر فعال ………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2-1 پره ها (سطوح گسترده) …………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2-2 میکرو کانال ها …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2-3 افزایش انتقال حرارت گردابه ای ……………………………………………………………………………… 8

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

1-5-2-4 تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال ……………………………………………………………………………….. 8

1-5-2-5 پوشش دهی و پرداخت سطح …………………………………………………………………………………. 8

1-5-2-6 ایجاد زبری سطحی ……………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-7 استفاده از وسایل چرخاننده جریان …………………………………………………………………………… 9

1-5-2-8 ایجاد انقطاع و شکستگی در جریان ………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-9 آشوبناک کردن جریان …………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-10 لوله های مارپیچی ………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-11 افزودن ذرات جامد به مایع ………………………………………………………………………………….. 10

1-6 مزایای استفاده از نانو ذرات ………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم: نانو سیال و تعیین خواص آن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1 روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانو سیال …………………………………………………………………….. 13

2-2 ضرورت وجود و روند پیدایش نانو سیالات …………………………………………………………………….. 15

2-2-1 تهیه نانو سیالات …………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2 روش های ساخت نانو سیال ………………………………………………………………………………………. 17

2-3 پایداری نانو ذرات در نانو سیالات ………………………………………………………………………………….. 20

2-3-1 اهمیت پایداری نانو سیال ………………………………………………………………………………………….. 20

2-3-2 اضافه کردن فعال کننده یا مواد فعال در سطح ………………………………………………………………. 20

2-3-3 کنترل PH …………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4 ارتعاشات فراصوت …………………………………………………………………………………………………. 22

2-4 کاربردهای نانو سیال …………………………………………………………………………………………………… 22

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

2-4-1 صنعت حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-2 نانو سیال در سیستم خنک کاری ………………………………………………………………………………… 23

2-4-3 نانو سیال در سوخت ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4 نانو سیال در سیستم ترمز …………………………………………………………………………………………… 24

2-4-5 نانو سیال در سیستم روغن کاری ………………………………………………………………………………… 25

2-4-6 خنک کاری صنعتی ……………………………………………………………………………………………….. 25
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد