پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

فهرست
عنوانصفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل ……………………………………………1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
مبحث اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….8
     گفتار اول: مصونیت …………………………………………………………………………………………………………….8
         بند اول: تعریف لغوی مصونیت ……………………………………………………………………………………8
         بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل ……………………………………………………………10
     گفتار دوم: سیاست ……………………………………………………………………………………………………………..11
     گفتار سوم: مصونیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ……………………………………………………………………………………….12
میحث سوم: انواع مصونیت …………………………………………………………………………………………………….18
     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی …………………………………………………………………………………….18
     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی ………………………………………………………………………………….19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ………………………………………………20
     گفتار اول: تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….21
     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ………………………………………………………………23
     گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت ……………………………………………………………………………………25
     گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ……………………………………………………………………………………….27
     گفتار پنجم: تئوری تلفیقی …………………………………………………………………………………………………29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام ………………………………….30
     گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………………….30
         بند اول: عرف ………………………………………………………………………………………………………………..30
         بند دوم: معاهدات …………………………………………………………………………………………………………32
               الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) …………………………………………34
               ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ……………………………………………….35
               ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) …………………………………………………36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) ……………………………………………………………………………………………37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) ……………………..39
         بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………….42
               الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها ……………………………………………………………………42
               ب) رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………………….44
             ج) اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………………………………………44
     گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام ……………………………………………………………………46
         بند اول: قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….46
         بند دوم: سنت نبوی ……………………………………………………………………………………………………..46
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………………………………………48
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ………………………………………………………………………49
    گفتار اول: مصونیت از تعرض ……………………………………………………………………………………………..50
         بند اول: مصونیت اماکن ماموریت …………………………………………………………………………………51
         بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال …………………………………………………………………………53
         بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات …………………………………………………………………………….53
         بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ………………………………………………55
     گفتار دوم: مصونیت قضایی …………………………………………………………………………………………………56
         بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ……………………………………………………………………………….58
         بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ………………………………………………………………………………..59
         بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ……………………………………………………………………………….59
         بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ………………………………………………………………………..60
     گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت …………………………………………………………..61
           بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی …………………………………………………………………61
           بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی ………………………………………………………………….63
     گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ………………………………64
           بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002..65
           بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 …………………………………….67
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت …………………………………………………………………………….69
     گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک …………………………………………………………70
     گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی …………………………………………………………….72
     گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ……………….72
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………………………..73
     گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ………………………………………………………………………………………………………………..76
         بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی ……………………………………………..76
         بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی ……………………………………………77
         بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ……………….77
     گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها ……………………………………..78
         بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ………..78
               الف) تعریف اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………….78
               ب) انواع اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………….79
1-     اموال غیر منقول ذاتی ……………………………………………………………………………..79
2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند …………………………………..80
3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ……………………………………………..80
4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ……………………………………………………..81
              ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ……………………………………………….81
               د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……………………………………………………………………………………83
         بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد ………………………………………………………………………………………………………………….84
         بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..85
         بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده……………………………………………………………………………………………..87
         بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما………………………………………………………………………………………………………………87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها …………………90
     گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………….90
         بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………..90
         بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ………………………………………………………………………92
     گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………….94
         بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها …………………………………..94
         بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها …………………..95
         بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………96
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………97
فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………100
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………104
     ضمیمه 1 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ……………………………………………………………….105
     ضمیمه 2 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 ……………………………..118
ضمیمه 3 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969………………………………………………………………………………………………………………………………………138

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید