پایان نامه مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

عنوان: مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

استاد راهنما: دکتر نظام‌الدین مهدوی‌امیری

استاد مشاور: مهندس صابر شیری‌پور

 

زمستان 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فهرست جدولها.. خ‌

فهرست شکل‌ها.. د‌

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایاننامه.. 1

1 – 1   مقدمه.. 2

1 – 2   ساختار پایان‌نامه.. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع مسایل مکانیابی با مانع.. 6

2 – 1   مقدمه.. 7

2 – 2   مسایل مکان یابی با مانع.. 8

فصل سوم: زمینههای علمی پژوهش.. 14

3 – 1   مقدمه.. 16

3 – 2    دسته بندی مسایل مکان‌یابی.. 18

3 – 3   فواصل در مسایل برنامه‌ریزی تسهیلات.. 20

3 – 3 – 1   فاصله متعامد یا منهتن.. 20

3 – 3 – 2   فاصله خط‌مستقیم یا اقلیدسی.. 21

3 – 3 – 3   فاصله مجذور خط‌مستقیم یا اقلیدسی.. 22

3 – 3- 4   فاصله چبی‌شف.. 23

3 – 3 – 5   کوتاه‌ترین مسیر.. 23

3 – 4   الگوریتم‌های جستجوی مستقیم.. 24

3 – 4 – 1   الگوریتم جستجوی الگو.. 24

3 – 4 – 1 – 1   الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز.. 27

3 – 4 – 2   الگوریتم ژنتیک.. 33

3 – 4 – 2 – 1   مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک.. 34

فصل چهارم: ارایه مدل ریاضی و الگوریتمهای پیشنهادی.. 43

4-1    مقدمه.. 44

4 – 2   ساختار مساله.. 45

4 – 2 – 1   محاسبه فاصله انتظاری.. 48

4 – 2 – 1 – 1   پدیداری.. 50

4 – 2 – 1 – 2 اختلاف ناحیههای X و … 51

4 – 2 – 1 –  3   محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت . 53

4 – 2 – 1 –  4   محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت . 61

4 – 2 – 2   مدل ریاضی مساله.. 94

4 – 3   کران‌های بالا و پایین مساله مکان‌یابی با مانع.. 98

4 – 3 – 1   کران‌های پایین مساله.. 98

4 – 3 – 2   کران‌های بالای مساله.. 99

4 – 4   الگوریتم حل مساله.. 100

4 – 4 – 1   الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز.. 101

4 – 4 – 1 – 1   شروع.. 101

4 – 4 – 1 – 2   جستجوی اکتشافی.. 102

4 – 4 – 1 – 3   معیار توقف.. 102

4 – 4 – 2    الگوریتم ژنتیک.. 102

4 – 4 – 2 – 1   نمایش کروموزوم.. 103

4 – 4 – 2 – 2   شروع.. 103

4 – 4 – 2 – 3   ارزیابی.. 103

4 – 4 – 2 – 4   انتخاب.. 105

4 – 4 – 2 – 5   نخبه گرایی.. 105

4 – 4 – 2 – 6   عملگر تقاطع.. 105

4 – 4 – 2 – 7   عملگر جهش.. 105

4 – 4 – 2 – 8   معیار توقف.. 106

4 – 4 – 3   مثال.. 106

4 – 4 – 4    نتایج محاسباتی.. 108

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 112

5 – 1   نتیجه‌گیری.. 113

5 – 2   پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 113

فهرست مراجع.. 115

فهرست مراجع فارسی.. 116

فهرست مراجع لاتین.. 117

 

فهرست جدولها

جدول 4-1 تنظیمات الگوریتم PS. 102

جدول 4-2 مختصات تسهیلات موجود در مثال.. 107

جدول 4-3 اطلاعات جواب برای مثال.. 107

جدول 4-4 خلاصه‌ای از نتایج محاسباتی برای مسایل با اندازه کوچک   110

جدول 4-5 خلاصه‌ای از نتایج محاسباتی برای مسایل با اندازه متوسط و بزرگ   111

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل 3-1 مسیرهای متعامد مختلف با طول یکسان بین  و   21

شکل 3-2 فاصله اقلیدسی در صفحه.. 22

شکل 3-3 ساختار الگوریتم‌های جستجوی الگو.. 27

شکل 4-1 فضای مساله.. 46

شکل 4-2 چند مثال برای شیوه محاسبه …………… 48

شکل 4-3 عوامل موثر بر 50

شکل 4-4 افراز فضای شدنی مساله به چهار ناحیه.. 51

شکل 4-5 یک مثال از  برای 55

شکل 4-6 یک مثال از  برای 56

شکل 4-7 دو مثال از . 57

شکل 4-8 دو مثال از . 58

شکل 4-9 یک مثال از . 60

شکل 4-10 یک مثال از . 60

شکل 4-11 دو مثال از . 63

شکل 4-12 دو مثال از  برای 64

شکل4-13 دو مثال از  برای 65

شکل 4-14 دو مثال از  برای 66

شکل 4-15 دو مثال از  برای 67

شکل 4-16 دو مثال از  برای 68

شکل 4-17 دو مثال از   69

شکل 4-18 دو مثال از . 71

شکل 4-19 دو مثال از . 72

شکل 4-20 دو مثال از . 73

شکل 4-21 دو مثال از . 74

شکل 4-22 دو مثال از . 75

شکل 4-23 دو مثال از . 76

شکل 4-24 دو مثال از . 77

شکل 4-25 دو مثال از . 78

شکل 4-26 دو مثال از . 79

شکل 4-27 دو مثال از . 80

شکل 4-28 یک مثال از . 82

شکل 4-29 یک مثال از . 85

شکل 4-30 یک مثال از . 87

شکل 4-31 یک مثال از . 89

شکل 4-32 یک مثال از . 91

شکل 4-33 یک مثال از . 92

شکل 4-35 مفروضات برای مثال و جواب بهینه‌ی آن.. 107

شکل 4-36 تابع هدف برای مثال.. 108

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید