پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کیفری کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود. فقد سابقه تألیف به صورت گسترده حداقل پیرامون جنبه کیفری حقوق کار و مسئولیت کیفری کارفرما، جوان و نو ظهور بودن حقوق کار و به تبع آن مسائل جزایی مرتبط با آن، ابهام در خصوص ماهیت تخلف و جرم و مصداق گویی حاکم در قوانین مرتبط پیرامون مسئولیت کیفری کارفرما از اهم دشواری های تحقیق حاضر می باشد.

Contents

فصل اول کلیات.. ‌د

مقدمه. 1

بخش اول بیان مسئله. 2

بخش دوم  قلمرو قانون کار در ایران. 7

بخش سوم  مسئولیت کارفرما 9

فصل دوم. 15

مراحل خسارت مسئولیت کیفری  کارفرما در قبال کارکنان : 15

بخش اول مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث.. 15

بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر. 23

فصل  سوم. 32

بررسی نمونه از پرونده ها دردادسراها 32

بخش اول:موضوع پرونده و چگونگی وقوع حادثه. 33

بخش دوم :نظریه های کارشناسی.. 34

بخش  سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه. 36

مبحث چهارم :دفاع وکلای اصحاب دعوی.. 40

بخش  پنجم:رأی دادگاه. 43

بخش  ششم:نقد و بررسی رأی دادگاه. 44

نتیجه: 49

منابع. 50

 

مقدمه

 

مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق  السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث  اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد.

کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید