پایان نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارت حادث


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود .

Contents

مقدمه. 4

فصل اول. 6

بخش اول قلمرو قانون کار در ایران……………………………………………………………………………………………………..2

بخش دوم مسئولیت کارفرما 8

بخش سوم مبانی جبران خسارت از سوی کارفرما در گفت‌وگوی حمایت با دکتر پرویزنوین.. 14

بخش اول مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود. 14

فصل دوم

بخش اول مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان : 21

بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر. 29

قانون مسئولیت مدنی.. 39

فصل سوم

بخش اول بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان: 43

بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان: 53

بخش سوم     بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی: 54

نتیجه: 58

منابع. 59

 

مقدمه

هر شخص حقیقی وحقوقی که فرد یا افرادی را جهـت انجام امور معــین ومشخص تحت امر دارد در مقابل آنان برای خسارت های بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور خود در حین کار مسئول است واین مسئولیت را می تواند بیمه نماید. در واقع بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان مسئولیت مدنی بیـمه گـذار را درمقـابل کارکـنان خود تـحت پوشـش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جـریان انـجام کـار در مـحل مورد بیمه ، دراثر حادثه خسارت بدنی به کـارکنـان شـاغل بـیمه گذار وارد آیـد ومسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خـسارت وارده جبران خواهد شد. این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمانها، کارخانـجات و کارگاههائی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند و مجـریان پروژه های عمرانی وساخت وساز بناهای مسکونی وتجاری میتوانند تهیه نـمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند تحت پوشش بیمه ای قرار میدهد. در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه ، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمیباشد . مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده می نماید وارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد. این بیمه نامه براساس نوع فعالیت کارفرما به سه دسته تقسیم میگردد :

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید